EL SETGE JUDICIAL A L’1-O, SEGONA PART: DE MOMENT, QUATRE JUDICIS M√ČS

“El setge judicial a l‚Äô1-O, segona part ”
Quatre judicis mantenen encotillats el dret d’autodeterminació, la llibertat d’expressió i la inviolabilitat parlamentària el 2020
El Suprem i Justícia han de resoldre ara el futur dels presos polítics
( MAYTE PIULACHS – BARCELONA )
Tot i la t√≠mida recons¬≠trucci√≥ de ponts de di√†leg entre el PSOE i ERC, la maqui¬≠na¬≠ria judi¬≠cial un cop enge¬≠gada √©s dif√≠cil d‚Äôatu¬≠rar, i aquest 2020 arrenca sense des¬≠em¬≠pa¬≠lle¬≠gar-se de la judi¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zaci√≥ de la pol√≠tica amb la cele¬≠braci√≥, per ara, de qua¬≠tre judi¬≠cis sobre el refer√®ndum de l‚Äô1-O. A m√©s, tenen la difi¬≠cul¬≠tat afe¬≠gida que el Tri¬≠bu¬≠nal Suprem, amb la sent√®ncia con¬≠tra els dotze inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes cata¬≠lans de l‚Äôoctu¬≠bre pas¬≠sat, ja ha mar¬≠cat els l√≠mits de la lli¬≠ber¬≠tat d‚Äôexpressi√≥, el dret d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥ i de la invi¬≠o¬≠la¬≠bi¬≠li¬≠tat par¬≠la¬≠ment√†ria. √Čs la segona part del setge judi¬≠cial a l‚Äô1-O.

La pri¬≠mera cita ser√† el 20 de gener a l‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal, en qu√® es jut¬≠jar√† l‚Äôexc√ļpula de la poli¬≠cia cata¬≠lana pels delic¬≠tes de rebel¬∑li√≥ i sedici√≥. El pri¬≠mer dia de la vista, la defensa del major Josep Llu√≠s Tra¬≠pero, exer¬≠cida per la pena¬≠lista Olga Tubau, segu¬≠ra¬≠ment tor¬≠nar√† a dema¬≠nar la sus¬≠pensi√≥ i que el judici es tras¬≠lladi a l‚ÄôAudi√®ncia de Bar¬≠ce¬≠lona, que √©s l‚Äô√≤rgan com¬≠pe¬≠tent, ja que el Suprem va con¬≠dem¬≠nar els pol√≠tics per sedici√≥ i no pas per rebel¬∑li√≥, delicte pel qual es jus¬≠ti¬≠fi¬≠cava jut¬≠jar la causa fora de Cata¬≠lu¬≠nya. L‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal va des¬≠car¬≠tar aquest canvi, ja que no era el moment pro¬≠ces¬≠sal per fer-ho, per√≤ el comen√ßament del judici s√≠ que ho √©s.

Abans del judici als excaps dels Mos­sos d’Esqua­dra el tri­bu­nal pre­si­dit per Manuel Marc­hena ha d’anun­ciar sense més demora com exe­cuta la sentència del Tri­bu­nal de Justícia de la Unió Euro­pea (TJUE), que fixa la immu­ni­tat d’Oriol Jun­que­ras des del 13 de juny pas­sat, i si li per­met anar al Par­la­ment Euro­peu a reco­llir l’acta, men­tre la ins­ti­tució ja va dir ahir, que l’espera dilluns que ve mal­grat que la Junta Elec­to­ral Cen­tral sosté que està inha­bi­li­tat.

Ter­cer grau, sus­pen­siu

I, tamb√© abans del 20 de gener, el Depar¬≠ta¬≠ment de Just√≠cia ha d‚Äôanun¬≠ciar si valida el r√®gim de segon grau als nou pre¬≠sos pol√≠tics, com van apro¬≠var les jun¬≠tes de trac¬≠ta¬≠ment dels tres penals, o si els clas¬≠si¬≠fica en semi¬≠lli¬≠ber¬≠tat, com recla¬≠men mem¬≠bres de JxCat. Els ris¬≠cos del ter¬≠cer grau √©s que, si la fis¬≠ca¬≠lia pre¬≠senta recurs, com ja ha dit que far√†, el Suprem √©s qui t√© l‚Äô√ļltima paraula, i alhora la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ se susp√®n abans de la res¬≠posta de l‚Äôalt tri¬≠bu¬≠nal, un fet que no passa en altres tri¬≠bu¬≠nals. Aix√≠, podria ser una semi¬≠lli¬≠ber¬≠tat fuga√ß. S‚Äôespera la res¬≠posta de Just√≠cia abans del 14 de gener perqu√® els Jor¬≠dis com¬≠pli¬≠ran una quarta part de la con¬≠demna de 9 anys, un fet que sig¬≠ni¬≠fica que per llei ja poden tenir per¬≠mi¬≠sos (36 dies a l‚Äôany), per√≤ els cal la clas¬≠si¬≠fi¬≠caci√≥ ferma.

La segona cita judi¬≠cial s√≥n els pr√≤xims 5 i 6 de febrer a l‚ÄôAudi√®ncia de Bar¬≠ce¬≠lona, que jut¬≠jar√† 13 ciu¬≠ta¬≠dans i mem¬≠bres dels CDR que van seure i enca¬≠de¬≠nar-se a les esca¬≠les exte¬≠ri¬≠ors del TSJC, el 23 de febrer del 2018 per denun¬≠ciar la repressi√≥ judi¬≠cial con¬≠tra el movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista. La fis¬≠ca¬≠lia els demana entre un i dos anys i mig de pres√≥ pels delic¬≠tes de desor¬≠dres p√ļblics, deso¬≠bedi√®ncia i resist√®ncia greu. El ter¬≠cer judici sobre el refer√®ndum, tot i que encara no t√© data, per√≤ ser√† aquest any, √©s el judici con¬≠tra els mem¬≠bres de la mesa del Par¬≠la¬≠ment, acu¬≠sats de deso¬≠bedi√®ncia per l‚Äô1-O. El fet que Joan Josep Nuet hagi tor¬≠nat a ser esco¬≠llit dipu¬≠tat al Congr√©s ha pro¬≠vo¬≠cat un nou ajor¬≠na¬≠ment de la vista i la con¬≠sulta de si ell ha de ser jut¬≠jat al Suprem en tenir un afo¬≠ra¬≠ment supe¬≠rior.

El judici con­tra els síndics elec­to­rals de l’1-O, a l’abril, serà el quart del 2020, men­tre que està pre­vist que aquest any s’acabi la inves­ti­gació per l’orga­nit­zació de l’1-O als 30 càrrecs i empre­sa­ris pro­ces­sats. També hau­rien d’aca­bar les inves­ti­ga­ci­ons pels exces­sos poli­ci­als per atu­rar les vota­ci­ons. I la res­posta poli­cial i judi­cial a les pro­tes­tes con­tra la sentència del Suprem pro­vo­ca­ran una nova ton­gada de judi­cis. Així, el 2021 en tin­drem la ter­cera part.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-1-20202)

230 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: