EL S√ćNDIC ACUSA: ACTUACIONS DESPROPORCIONADES DELS ANTIAVALOTS EN LES MANIS

Un informe del S√≠ndic de Greu¬≠ges, Rafael Rib√≥, con¬≠clou que algu¬≠nes actu¬≠a¬≠ci¬≠ons dels anti¬≠a¬≠va¬≠lots dels Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra i la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal durant les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes del pas¬≠sat mes d‚Äôoctu¬≠bre van ser des¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠des. Segons l‚Äôinforme, la majo¬≠ria de mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons i mani¬≠fes¬≠tants van ser pac√≠fiques, per√≤ admet que hi va haver actu¬≠a¬≠ci¬≠ons inc√≠viques con¬≠tra la pr√≤pia poli¬≠cia i el mobi¬≠li¬≠ari urb√†. Mal¬≠grat aix√≤ √ļltim, l‚Äôinforme con¬≠si¬≠dera que el Govern hau¬≠ria d‚Äôhaver pro¬≠hi¬≠bit l‚Äô√ļs de pilo¬≠tes de goma a la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal, i remarca que alguns detin¬≠guts no van ser trac¬≠tats degu¬≠da¬≠ment.

L’informe ana­litza els dis­po­si­tius poli­ci­als des­ple­gats des del 13 al 27 d’octu­bre i els pos­si­bles drets vul­ne­rats en el con­text de les mobi­lit­za­ci­ons ciu­ta­da­nes, i es queixa de la poca col·labo­ració de la Poli­cia Naci­o­nal a l’hora de donar infor­mació sobre el dis­po­si­tiu, els agents acti­vats i l’arma­ment uti­lit­zat.

El docu­ment també inclou un annex que conté l’informe sobre els cri­te­ris d’actu­ació en matèria poli­cial en casos de deso­bediència civil no vio­lenta, en res­posta a la petició que va adreçar al Síndic el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, el 6 de setem­bre, i que Ribó va enviar a Torra i al con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, el 30 de setem­bre.

Arran dels alda¬≠rulls, es van pro¬≠duir al vol¬≠tant d‚Äôun cen¬≠te¬≠nar de deten¬≠ci¬≠ons, de les quals algu¬≠nes van supo¬≠sar pres√≥ pro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nal. Qua¬≠tre per¬≠so¬≠nes van per¬≠dre la visi√≥ d‚Äôun ull, pre¬≠sump¬≠ta¬≠ment com a con¬≠seq√ľ√®ncia de l‚Äôimpacte d‚Äôuna pilota de goma dis¬≠pa¬≠rada per la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal, alguns agents poli¬≠ci¬≠als van patir lesi¬≠ons de diversa con¬≠si¬≠de¬≠raci√≥, i es van cau¬≠sar danys en el mobi¬≠li¬≠ari urb√† de la ciu¬≠tat.

Segons va infor­mar el Cat­Sa­lut al Síndic, entre el 14 i el 20 d’octu­bre es van aten­dre 593 per­so­nes, 159 de les quals van ser tras­lla­da­des a cen­tres hos­pi­ta­la­ris, i 434 van ser aten­ci­ons lleus per part del SEM en el mateix lloc dels fets. Del total de ferits, 116 eren mos­sos i 110 eren poli­cies naci­o­nals, segons les auto­ri­tats sanitàries. En canvi, la Direcció Gene­ral de la Poli­cia va expli­car que entre el 14 i el 22 d’octu­bre van resul­tar ferits 154 mos­sos, 134 poli­cies naci­o­nals i dos guàrdies urbans de Bar­ce­lona.

Els dies amb m√©s aten¬≠ci¬≠ons sanit√†ries van ser el dilluns 14, quan va fer-se p√ļblica la sent√®ncia, amb 131 assist√®ncies, 115 de les quals van ser a la T-1 de l‚Äôaero¬≠port del Prat. L‚Äôendem√† hi va haver 125 assist√®ncies, en el pri¬≠mer dia d‚Äôalda¬≠rulls impor¬≠tants al cen¬≠tre de Bar¬≠ce¬≠lona, i el diven¬≠dres 18, vaga gene¬≠ral i la jor¬≠nada amb alda¬≠rulls m√©s greus a la pla√ßa Urqui¬≠na¬≠ona, es van aten¬≠dre 182 per¬≠so¬≠nes. 152 assist√®ncies van ser a Bar¬≠ce¬≠lona, 50 de les quals van reque¬≠rir tras¬≠llats a l‚Äôhos¬≠pi¬≠tal.

El S√≠ndic con¬≠clou que la majo¬≠ria de mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons, les m√©s mul¬≠ti¬≠tu¬≠din√†ries, es van desen¬≠vo¬≠lu¬≠par en un ‚Äúclima pac√≠fic i tran¬≠quil‚ÄĚ i, per tant, nom√©s van reque¬≠rir una ‚Äúinter¬≠venci√≥ poli¬≠cial m√≠nima‚ÄĚ. En canvi, en altres mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons, ‚Äúmino¬≠rit√†ries‚ÄĚ, es va evi¬≠den¬≠ciar una ‚Äúacti¬≠tud hos¬≠til i vio¬≠lenta‚ÄĚ per part d‚Äôalgu¬≠nes per¬≠so¬≠nes con¬≠cen¬≠tra¬≠des (llan√ßament d‚Äôobjec¬≠tes con¬≠tra la poli¬≠cia, crema de con¬≠te¬≠ni¬≠dors i vehi¬≠cles esta¬≠ci¬≠o¬≠nats, o cons¬≠trucci√≥ de bar¬≠ri¬≠ca¬≠des, entre altres). A parer del S√≠ndic, aques¬≠tes actu¬≠a¬≠ci¬≠ons necess√†ria¬≠ment havien de com¬≠por¬≠tar una ‚Äúreacci√≥‚ÄĚ de les for¬≠ces de segu¬≠re¬≠tat.

Tan¬≠ma¬≠teix, algu¬≠nes imat¬≠ges que van apar√®ixer en els mit¬≠jans de comu¬≠ni¬≠caci√≥ i els relats de les per¬≠so¬≠nes detin¬≠gu¬≠des per¬≠me¬≠ten cons¬≠ta¬≠tar que algu¬≠nes d‚Äôaques¬≠tes actu¬≠a¬≠ci¬≠ons van ser ‚Äúdes¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠des‚ÄĚ i que es va pro¬≠duir un ‚Äúexc√©s‚ÄĚ en l‚Äô√ļs de la for√ßa en la dis¬≠persi√≥, con¬≠tenci√≥ i detenci√≥ de per¬≠so¬≠nes. Tamb√© resulta ‚Äúinac¬≠cep¬≠ta¬≠ble‚ÄĚ l‚Äô√ļs d‚Äôarma¬≠ment anti¬≠a¬≠va¬≠lots molt lesiu, com ara les pilo¬≠tes de goma o la t√®cnica del car¬≠ru¬≠sel.

Pel que fa a les deten¬≠ci¬≠ons, les 27 per¬≠so¬≠nes empre¬≠so¬≠na¬≠des entre¬≠vis¬≠ta¬≠des expo¬≠sen de manera majo¬≠rit√†ria que els agents van apli¬≠car un √ļs de la for√ßa exces¬≠siu i des¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nat (cops de porra quan ja esta¬≠ven immo¬≠bi¬≠lit¬≠za¬≠des, arros¬≠se¬≠gar per terra la per¬≠sona aga¬≠fada pels cabells). De l‚Äôan√†lisi dels casos tamb√© s‚Äôha detec¬≠tat que, a par¬≠tir de la detenci√≥, els relats diver¬≠gei¬≠xen for√ßa en funci√≥ del cos poli¬≠cial que la va prac¬≠ti¬≠car. En aquest sen¬≠tit, les per¬≠so¬≠nes detin¬≠gu¬≠des per la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal han des¬≠crit un tracte m√©s ‚Äúagres¬≠siu, ina¬≠de¬≠quat i inti¬≠mi¬≠da¬≠tori‚ÄĚ durant l‚Äôestada a comis¬≠sa¬≠ria. Basant-se en aix√≤, el S√≠ndic con¬≠clou que es van vul¬≠ne¬≠rar seri¬≠o¬≠sa¬≠ment el dret a la inte¬≠gri¬≠tat moral i els drets reco¬≠llits en la Llei d‚Äôenju¬≠di¬≠ci¬≠a¬≠ment cri¬≠mi¬≠nal (LeCrim). Els empre¬≠so¬≠nats entre¬≠vis¬≠tats van ser qua¬≠tre dones i 23 homes, nou dels quals estran¬≠gers (sis mar¬≠ro¬≠quins, un roman√®s, un bra¬≠si¬≠ler i un nord-ame¬≠ric√†), i 22 d‚Äôells entre 18 i 24 anys. Un altre immi¬≠grant detin¬≠gut va ser tras¬≠lla¬≠dat al CIE de la Zona Franca i despr√©s a Madrid per ser expul¬≠sat, per√≤ el S√≠ndic no s‚Äôhi ha pogut entre¬≠vis¬≠tar per falta de col¬∑labo¬≠raci√≥ de la Poli¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal.

Per tot això, el Síndic reco­mana al Minis­teri de l’Inte­rior i el Depar­ta­ment d’Inte­rior, que man­tin­guin la coor­di­nació dels cos­sos poli­ci­als pre­sents a Cata­lu­nya, coman­dats pels Mos­sos, que inves­ti­guin de manera rigo­rosa i impar­cial les al·lega­ci­ons d’excés de força i vul­ne­ració de drets i san­ci­o­nin ade­qua­da­ment les infrac­ci­ons i els delic­tes que es puguin haver comès, i que recor­din que tots els agents poli­ci­als, inclo­ent-hi els anti­a­va­lots, han d’anar iden­ti­fi­cats.

Al Minis¬≠teri tamb√© li demana que revisi els pro¬≠to¬≠cols que regu¬≠len l‚Äô√ļs d‚Äôarma¬≠ment regla¬≠men¬≠tari anti¬≠a¬≠va¬≠lots i subs¬≠ti¬≠tu¬≠eixi les pilo¬≠tes de goma per ins¬≠tru¬≠ments menys lesius i indis¬≠cri¬≠mi¬≠nats. A la Con¬≠se¬≠lle¬≠ria li reclama que apro¬≠fun¬≠deixi en el model de pro¬≠xi¬≠mi¬≠tat amb els recur¬≠sos humans i mate¬≠ri¬≠als que siguin neces¬≠sa¬≠ris per fer-lo m√©s efi¬≠ci¬≠ent i que ela¬≠bori i pre¬≠senti al Par¬≠la¬≠ment un pro¬≠jecte de llei de la Poli¬≠cia de Cata¬≠lu¬≠nya que des¬≠ple¬≠gui el mana¬≠ment esta¬≠tu¬≠tari del Cos de Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra com a poli¬≠cia inte¬≠gral de Cata¬≠lu¬≠nya. Final¬≠ment, a la fis¬≠ca¬≠lia i els jut¬≠ges, els demana que recon¬≠si¬≠de¬≠rin la situ¬≠aci√≥ de pres√≥ pro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nal de les per¬≠so¬≠nes que encara es tro¬≠ben en aquesta situ¬≠aci√≥.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-11-2019)

213 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: