EL SUPREM CONFIRMA LA TRANSFER√ąNCIA A LA GENERALITAT DE “PAPERS” DE SALAMANCA

Es tracta de docu­ments que ha esta­ven iden­ti­fi­cats per la comissió mixta Estat-Gene­ra­li­tat però que encara no havien estat lliu­rats als seus legítims titu­lars, ja siguin per­so­nes físiques o jurídiques. Aquesta comissió va ser cre­ada per la llei del 2005 de res­ti­tució a Cata­lu­nya de docu­ments con­fis­cats amb motiu de la Guerra Civil.

La Sala Tres del con­tenciós admi­nis­tra­tiu del Suprem deses­tima així el recurs de l’Advo­ca­cia de l’Estat i rati­fica que els papers s’han de lliu­rar a la Gene­ra­li­tat. L’Estat no havia acce­dit a entre­gar-los argu­men­tant que es trac­tava de docu­ments de per­so­nes jurídiques supri­mi­des o des­a­pa­re­gu­des com Socorro Rojo Inter­na­ci­o­nal, la Unión Patriótica o Soli­da­ri­dad Anti­fas­cista. I, per tant, al·lega­ven que no era pos­si­ble que els pro­pi­e­ta­ris ori­gi­nals o els seus suc­ces­sors els pogues­sin recu­pe­rar.

 

“Mandat legal”

 

En canvi, l’Audiència Naci­o­nal pri­mer i ara el Tri­bu­nal Suprem donen la raó a la Gene­ra­li­tat, ja que la llei esta­bleix que els docu­ments iden­ti­fi­cats per la comissió mixta han de ser trans­fe­rits a la Gene­ra­li­tat per a la seva res­ti­tució als pro­pi­e­ta­ris.

El Suprem subrat¬≠lla que la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat no adqui¬≠reix amb aquesta trans¬≠fer√®ncia la titu¬≠la¬≠ri¬≠tat dels b√©ns i que ‚Äúsi resulta impos¬≠si¬≠ble la seva res¬≠ti¬≠tuci√≥ als leg√≠tims titu¬≠lars com pre¬≠veu l‚Äôarti¬≠cle 5 de al llei 21/2005 i el decret 183/2008, els docu¬≠ments segui¬≠ran inte¬≠grant l‚ÄôArxiu Gene¬≠ral de la Guerra Civil‚ÄĚ.

Aix√≠ doncs, els jut¬≠ges con¬≠clo¬≠uen que √©s una ‚Äúobli¬≠gaci√≥‚ÄĚ per man¬≠dat legal (arti¬≠cle 3.3 i 4.1 de la Llei 21/2005) que el Minis¬≠teri d‚ÄôEdu¬≠caci√≥, Cul¬≠tura i Esports no pot incom¬≠plir.

La Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat recla¬≠mava no nom√©s els docu¬≠ments ja iden¬≠ti¬≠fi¬≠cats per la comissi√≥ mixta i no trans¬≠fe¬≠rits, sin√≥ tamb√© altres que es refe¬≠rien a mat√®ria d‚Äôordre p√ļblic, la docu¬≠men¬≠taci√≥ de l‚Äôex√®rcit catal√† abans de la seva uni¬≠fi¬≠caci√≥ amb l‚Äôex√®rcit de la Rep√ļblica al mar√ß del 1937, de les Mil√≠cies Anti¬≠fei¬≠xis¬≠tes, de la Con¬≠se¬≠llera de Defensa i del Con¬≠sell de Sani¬≠tat de la Guerra de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat, la docu¬≠men¬≠taci√≥ gene¬≠rada per la Junta Elec¬≠to¬≠ral de Bar¬≠ce¬≠lona i la del Tri¬≠bu¬≠nal Espe¬≠cial Popu¬≠lar de Bar¬≠ce¬≠lona.

L’Audiència Naci­o­nal va esti­mar la devo­lució dels docu­ments iden­ti­fi­cats per la comissió però va rebut­jar les altres deman­des de la Gene­ra­li­tat. Aquesta sentència només va ser recor­re­guda per l’advo­cat de l’Estat.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-6-2019)

367 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: