EL SUPREM CONSULTA A LUXEMBURG SOBRE LA IMMUNITAT DE JUNQUERAS

El Tri­bu­nal Suprem ha ele­vat una qüestió pre­ju­di­cial al Tri­bu­nal de Justícia de la Unió Euro­pea (TJUE) perquè cla­ri­fi­qui l’abast de la immu­ni­tat de l’exvi­ce­pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat Oriol Jun­que­ras, a qui és va impe­dir sor­tir de presó per efec­tuar els tràmits per con­ver­tir-se en euro­di­pu­tat.

Amb els infor­mes en con­tra de la Fis­ca­lia i de l’Advo­ca­cia de l’Estat i a petició del prin­ci­pal acu­sat del procés, Oriol Jun­que­ras, el tri­bu­nal ha deci­dit con­sul­tar Luxem­burg sobre la immu­ni­tat de Jun­que­ras en relació amb la con­cessió del permís extra­or­di­nari de sor­tida de presó que va dema­nar per acu­dir al Congrés a aca­tar la Cons­ti­tució el pas­sat 17 de juny.

Segons la sala, aquesta decisió afecta única­ment la pos­si­ble immu­ni­tat de Jun­que­ras i la seva situ­ació de presó pre­ven­tiva, tot i que manté una relació de dependència amb la causa prin­ci­pal del procés.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-7-2019)

319 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: