EL TC PROHIBEIX AL PARLAMENT INVESTIGAR EL REI PERQUÈ ÉS ” INVIOLABLE “

El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) ha argu­men­tat que el Par­la­ment no pot inves­ti­gar el rei Felip VI perquè el monarca és “invi­o­la­ble”. “Aquests tre­balls resul­ten con­tra­ris a l’esta­tus cons­ti­tu­ci­o­nal del monarca”, diu la sentència feta pública aquest dilluns. El TC ja va anun­ciar la set­mana pas­sada que el ple del tri­bu­nal havia acor­dat decla­rar incons­ti­tu­ci­o­nal la reso­lució del 7 de març del Par­la­ment per crear una comissió d’inves­ti­gació sobre la monar­quia espa­nyola.

La comissió d’inves­ti­gació sobre la monar­quia, apro­vada amb els vots de JxCat, ERC, comuns i la CUP i amb l’opo­sició de la resta de par­tits, ja estava sus­pesa des que el TC va adme­tre a tràmit el recurs que va pre­sen­tar el govern espa­nyol.

Segons el TC, les auto­no­mies no poden “sense incórrer en incons­ti­tu­ci­o­na­li­tat sub­jec­tar a les seves deci­si­ons polítiques, de la manera que sigui, les ins­ti­tu­ci­ons de tots”, com és el cas de la monar­quia. A més, no con­si­dera que sigui relle­vant que la comissió volgués inda­gar sobre “pre­sump­tes delic­tes” perquè la invi­o­la­bi­li­tat del rei no per­met inves­ti­gar-lo en qual­se­vol supòsit.

“Així doncs, la reso­lució impug­nada és, en el seu con­junt contrària a la Cons­ti­tució perquè ha creat una comissió d’inves­ti­gació l’objecte i els con­tin­guts bàsics de la qual no s’ajus­ten a les com­petències que té reco­ne­guda la Gene­ra­li­tat per bloc de cons­ti­tu­ci­o­na­li­tat i pel regla­ment del Par­la­ment”, sosté la sentència.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-10-2019)

302 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: