EL TC REFUSA UN PERMÍS A JORDI SÁNCHEZ PER REPRESENTAR JxCAT DAVANT DEL REI

L’excon­se­llera i dipu­tada de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha cri­ti­cat la decisió del Tri­bu­nal Suprem de dene­gar al líder del seu grup par­la­men­tari, Jordi Sànchez, el permís per anar a la ronda de con­sul­tes del rei Felip VI amb els repre­sen­tants dels par­tits repre­sen­tats a la cam­bra baixa espa­nyola.

En una atenció als mit­jans aquest dilluns, Borràs ha afir­mat que el Suprem ha vol­gut “evi­tar-li la inco­mo­di­tat al rei d’Espa­nya de tenir una foto­gra­fia amb un pres polític” i ha expli­cat que serà ella qui es reu­neixi amb el monarca “per recor­dar-li de viva veu el que el Suprem segu­ra­ment hau­ria vol­gut impe­dir, que és que en aquest regne tan bonic que li està que­dant hi ha pre­sos polítics i exi­li­ats”.

La dipu­tada ha con­si­de­rat que l’alt tri­bu­nal espa­nyol no volia “con­fron­tar el rei de l’”a por ellos” amb un pres polític”, i ha lamen­tat que s’hagin “vul­ne­rat drets” de Sànchez. Borràs també ha cri­ti­cat que hagin cone­gut la notícia a través dels mit­jans abans que els advo­cats de Sànchez tin­gues­sin conei­xe­ment de la decisió del tri­bu­nal.

Per la seva banda, la por­ta­veu d’ERC, Marta Vilalta, ha expli­cat que la for­mació no assis­tirà a la ronda de con­tac­tes amb Felip VI perquè va “dei­xar de ser el rei dels cata­lans el dia que va ava­lar la repressió i la violència de l’1-O”. “Fins que no demani perdó o rec­ti­fi­qui no ens el sen­ti­rem nos­tre si és que mai l’hem sen­tit”, ha dit. També ha cri­ti­cat que Felip VI no rebés Carme For­ca­dell quan era pre­si­denta del Par­la­ment de Cata­lu­nya. “Tenim molts motius per no anar a la ronda de con­tac­tes”, ha sen­ten­ciat.

Pel que fa al Tri­bu­nal Suprem, aquest ha rebut­jat con­ce­dir un permís extra­or­di­nari a Jordi Sànchez per sor­tir de la presó i poder anar al Palau de la Zar­zu­ela a repre­sen­tar JxCat davant del rei. Els magis­trats asse­gu­ren que és “per­fec­ta­ment subs­tituïble” per un altre mem­bre de la can­di­da­tura i que, per tant, no es veu afec­tat el seu dret de par­ti­ci­pació política.

En una reso­lució de qua­tre pàgines de la que ha estat ponent Manuel Marc­hena, els magis­trats s’opo­sen a donar permís a Sànchez perquè no hi ha cap fet que afecti direc­ta­ment a un fami­liar de l’intern, com pre­veu l’arti­cle. “Només podria incloure’s en l’incís en què elu­deix a motius impor­tants i com­pro­vats que jus­ti­fi­ca­rien l’auto­rit­zació”, remar­quen els magis­trats.

La sala remarca aquest con­cepte “d’importància” i recorda que els per­mi­sos han de ser “extra­or­di­na­ris”, i que cal “con­nec­tar aquesta importància a la situ­ació que afecta l’intern”. “No es tracta d’una importància iden­ti­fi­ca­ble amb la rellevància cons­ti­tu­ci­o­nal d’aquesta entre­vista [amb el rei] sinó d’una importància que ha de valo­rar-se en con­nexió amb les fina­li­tats del procés a què el sol·lici­tant s’hagi sotmès”, escri­uen els magis­trats. En aquest sen­tit, con­si­de­ren que Sànchez pot ser “per­fec­ta­ment subs­tituït” per un altre mem­bre de la can­di­da­tura i que, per tant, no es vul­nera el dret a par­ti­ci­pació.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-6-2019)
349 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: