EL TRIBUNAL COLONIAL (TC) AVALA L’APLICACIÓ DEL 155 A CATALUNYA DESPRÉS DE L’1-O

El ple del Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) ha acor­dat per una­ni­mi­tat rebut­jar la pràctica tota­li­tat dels recur­sos pre­sen­tats pel Par­la­ment de Cata­lu­nya i Uni­des Podem i ava­lar l’acord del Senat del 27 d’octu­bre del 2017 que donava llum verda a l’apli­cació de l’arti­cle 155 per part del govern espa­nyol a Cata­lu­nya i a les mesu­res con­cre­tes de la inter­venció. Els magis­trats ava­len “totes les dis­po­si­ci­ons que s’han dic­tat, sense solució de con­tinuïtat, en desen­vo­lu­pa­ment o com a com­ple­ment o addició de les mesu­res” del 155 i només con­si­de­ren incons­ti­tu­ci­o­nal un punt del pla del govern espa­nyol que esta­blia que es con­si­de­ra­rien invàlides les dis­po­si­ci­ons del Govern o del Par­la­ment publi­ca­des al Diari Ofi­cial de la Gene­ra­li­tat (DOGC) que no obtin­gues­sin abans el vist i plau previ de l’exe­cu­tiu espa­nyol.

El TC res­pon d’aquesta manera els recur­sos que 50 dipu­tats de Podem i el Par­la­ment de Cata­lu­nya van pre­sen­tar el desem­bre del 2017 i el gener del 2018, res­pec­ti­va­ment. La sentència esta­bleix un pre­ce­dent jurídic sobre els límits de l’apli­cació del 155 i també sobre la inter­venció que l’exe­cu­tiu espa­nyol va fer no només al govern de la Gene­ra­li­tat –amb el ces­sa­ment del pre­si­dent i dels con­se­llers i la seva subs­ti­tució pels minis­tres de l’exe­cui­tiu- sinó el veto al Par­la­ment de Cata­lu­nya.

Podem i el Par­la­ment dema­na­ven que es con­si­de­res­sin incons­ti­tu­ci­o­nals les mesu­res que l’exe­cu­tiu espa­nyol va apro­var al Con­sell de Minis­tres el 21 d’octu­bre del 2017 i poste­ri­or­ment va incloure a l’acord que el ple del Senat va apro­var el 27 d’octu­bre. Es trac­tava d’un docu­ment de 21 pàgines que entre altres esta­blia –a més de la subs­ti­tució del Govern i les limi­ta­ci­ons al Par­la­ment- el con­trol dels Mos­sos i de les finan­ces de la Gene­ra­li­tat per part del govern espa­nyol.

Mal­grat que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal encara no ha fet pública la sentència, fonts d’aquesta ins­ti­tució apun­ten que la sentència ava­larà un dels punts polèmics dels recur­sos: la limi­tació de les fun­ci­ons del Par­la­ment de Cata­lu­nya, que va veure’s sotmès al con­trol d’una “auto­ri­tat” desig­nada pel govern espa­nyol que podia vetar o sus­pen­dre la tra­mi­tació d’ini­ci­a­ti­ves i que tenia pro­hi­bit con­vo­car un debat d’inves­ti­dura.

Els magis­trats només esti­men par­ci­al­ment el recurs de Podem en un punt menor i declara incons­ti­tu­ci­o­nal l’apar­tat E.3 de les mesu­res apro­va­des pel Con­sell de Minis­tres i el Senat per a l’apli­cació del 155. Aquest punt esta­blia que la publi­cació al DOGC “sense auto­rit­zació” del govern espa­nyol “deter­mi­narà la falta de vigència de la dis­po­sició nor­ma­tiva cor­res­po­nent, així com la falta de vali­desa i efec­tes de la reso­lució, acte o acord objecte de publi­cació”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (7-6-2019)

403 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: