EL TS AUTORITZA FORN A PRENDRE POSSESSIÓ COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT

El Tri­bu­nal Suprem ha auto­rit­zat Joa­quim Forn per poder sor­tir de la presó i anar a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona els dies 14 i 15 de juny per pren­dre pos­sessió com a regi­dor de JxCat. El tri­bu­nal, però, ordena que el mateix dis­sabte, després del ple, retorni a Soto del Real “sens dila­ci­ons” i també esta­bleix que només pugui fer els tràmits per pre­sen­tar docu­ments (el dia 14) i per pren­dre pos­sessió el dia 15 en el ple de la cor­po­ració.
Però li nega que pugui fer res més enllà d’aquests tràmits. “No legi­tima la presència del senyor Forn en qual­se­vol altre fòrum ni ins­ti­tució, pública o pri­vada, dife­rent a la cor­po­ració muni­ci­pal”, resol la inter­lo­cutòria.
La fis­ca­lia s’havia posi­ci­o­nat a favor de per­me­tre la sor­tida però ja demana al tri­bu­nal que, un cop adqui­reixi la con­dició de regi­dor, el sus­pen­gui en apli­cació de l’arti­cle 384 bis.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (11-6-2019)

406 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: