EL TSJC ADMET A TRÀMIT UNA QUERELLA CONTRA BUCH PER L’ESCORTA A PUIGDEMONT

La Sala Civil i Penal del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) ha admès a tràmit una que­re­lla pre­sen­tada per la fis­ca­lia con­tra el con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, i un ser­gent dels Mos­sos d’Esqua­dra acu­sats d’haver pres­tat ser­vei d’escorta a l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont fora de l’Estat men­tre cobrava com a asses­sor del depar­ta­ment. En la que­re­lla, la fis­ca­lia, que va actuar a instàncies de Cs, els acusa de pre­va­ri­cació i mal­ver­sació de fons públics, delic­tes que ara inves­ti­garà el TSJC. La ins­trucció de la causa ha recai­gut sobre la magis­trada Mer­ce­des Armas, segons recull l’agència ACN.

El ser­gent va ser nome­nat asses­sor en matèria de al juliol del 2018, però va dei­xar el càrrec a petició pròpia el març del 2019. Abans, durant i després d’aquest període, la fis­ca­lia veu acre­di­tat que ha estat fent d’escorta de l’expre­si­dent tot i que esta­ven en situ­ació de “cerca i cap­tura”. El mateix dia que es va pre­sen­tar la que­re­lla, el novem­bre pas­sat, Buch va asse­gu­rar que “en cap cas” va nome­nar un asses­sor per fer d’escorta de Puig­de­mont.
“No està ni entre les meves com­petències ni en la meva volun­tat”, va asse­gu­rar. En una inter­lo­cutòria, el TSJC con­si­dera que el relat de la fis­ca­lia conté els “indi­cis sufi­ci­ents” per adme­tre a tràmit la que­re­lla per pre­va­ri­cació i mal­ver­sació de fons públics i inves­ti­gar els fets.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (2-1-2020)

209 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: