EL TSJC AVALA LES MESURES DEL GOVERN CONTRA LA COVID-19

El Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC) ha ava­lat les mesu­res apro­va­des pel govern per fre­nar el con­tagi de la Covid-19 i que inclou, entre d’altres, el tan­ca­ment de bars i res­tau­rants. En con­cret, el Tri­bu­nal ha ator­gat l’aval de tres aspec­tes que podien vul­ne­rar drets fona­men­tals: la pro­hi­bició de reunió de més de sis per­so­nes, la sus­pensió de l’acti­vi­tat pre­sen­cial a la uni­ver­si­tat i la limi­tació d’afo­ra­ment en espais de culte.

El tan­ca­ment de bars i res­tau­rant i la resta de res­tric­ci­ons apro­va­des pel govern han entrat en vigor a la 1h de la mati­nada un cop el decret de l’exe­cu­tiu català s’ha publi­cat al Diari Ofi­cial de la Gene­ra­li­tat (DOGC).

La decisió del TSJC s’ha pres, però, amb un vot par­ti­cu­lar.

La sala con­ten­cios auto­ritza les mesu­res #COVID19 pre­sen­ta­des x @govern @salut­cat que neces­si­ta­ven aval x afec­tar a drets fona­men­tals (reu­ni­ons màxim 6 per­so­nes, sus­pensió acti­vi­tat pre­sen­cial a les uni­ver­si­tats i reducció afo­ra­ment espais de culte). Auto amb vot par­ti­cu­lar

‚ÄĒ TSJ¬≠Cat (@tsj_¬≠cat) Octo¬≠ber 16, 2020
En la seva inter­lo­cutòria, els magis­trats no es pro­nun­cien ni a favor ni en con­tra de la resta de mesu­res, ja que no afec­ten drets fona­men­tals. Res­pecte el dret de reunió, limi­tat en gene­ral a sis per­so­nes, el tri­bu­nal diu que s’ha d’inter­pre­tar con­forme a la juris­prudència cons­ti­tu­ci­o­nal i, per tant, queda sal­va­guar­dat en tot moment, amb les res­tric­ci­ons de distància i mas­ca­reta per­ti­nents.

Res¬≠pecte l‚Äôense¬≠nya¬≠ment uni¬≠ver¬≠si¬≠tari a dist√†ncia, el tri¬≠bu¬≠nal con¬≠si¬≠dera que no √©s una res¬≠tricci√≥ ‚Äútrans¬≠cen¬≠dent‚ÄĚ, sin√≥ una ‚Äúmodu¬≠laci√≥ de la forma de pres¬≠tar la doc√®ncia‚ÄĚ, que √©s ‚Äúcon¬≠seq√ľent‚ÄĚ amb les dades de con¬≠tagi entre la poblaci√≥ m√©s jove. Pel que fa als actes reli¬≠gi¬≠o¬≠sos i cerim√≤nies civils, els magis¬≠trats con¬≠si¬≠de¬≠ren que la limi¬≠taci√≥ d‚Äôafo¬≠ra¬≠ment no √©s cap res¬≠tricci√≥ des¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nada o injus¬≠ti¬≠fi¬≠cada.

Només una magis­trada ha emès un vot par­ti­cu­lar on indica que està d’acord total­ment amb el decret de la Gene­ra­li­tat i no creu que cal­gui fer la pre­cisió que fa la resta de magis­trats res­pecte que el dret de reunió s’hagi de limi­tar inter­pre­tant-lo segons la doc­trina cons­ti­tu­ci­o­nal, ja que creu que el decret del Govern ja ho fa prou explícita­ment i que aquesta limi­tació ja s’ha apro­vat ante­ri­or­ment. La inter­lo­cutòria es pot recórrer durant els pro­pers cinc dies.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-10-2020)

204 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: