EL TSUNAMI DEMOCRÀTIC COORDINARÀ LA RESPOSTA CIUTADANA A LA SENTÈNCIA

El Tsu­nami Democràtic, la cam­pa­nya anònima que va irrom­pre a prin­cipi de setem­bre a les xar­xes soci­als, serà l’ele­ment que coor­di­narà totes les acci­ons de res­posta ciu­ta­dana a la sentència del Suprem al judici a l’1-O. Així ho va avançar dis­sabte a la nit Pilar Rahola en el pro­grama FAQS de TV3, i ho va ava­lar el mateix movi­ment a Twit­ter en pen­jar alguns dels frag­ments en què la peri­o­dista expli­cava, per exem­ple, que l’èxit o el fracàs de la res­posta dependrà en gran part del cas que faci la gent a les indi­ca­ci­ons que es donin des dels seus comp­tes. “Doncs sí: si defen­ses drets, lli­ber­tat i l’auto­de­ter­mi­nació ets Tsu­nami. Tu ets la res­posta #laforçade­la­gent”, piu­la­ven. Segons TV3, els impul­sors són molt pru­dents i volen man­te­nir-se en l’ano­ni­mat per evi­tar ser objecte de per­se­cució, si bé acla­rien que no són ni líders polítics ni soci­als, sinó acti­vis­tes de car­rer “que venen de llar­gues militàncies i molta història en la lluita pel país”.

Fins ara envol­tat d’un gran secre­tisme, el Tsu­nami, segons això, està con­ce­but com una “xarxa de reacció a una acció repres­siva”, en defensa dels repre­sa­li­ats, dels drets fona­men­tals i de l’auto­de­ter­mi­nació, i no té cap volun­tat d’esde­ve­nir un par­tit ni tan sols un movi­ment esta­ble, tot i que té el vis­ti­plau explícit des del pri­mer dia tant d’ERC, JxCat i la CUP com de l’ANC i Òmnium. Amb tots, a més, “con­ci­li­a­ran” les altres acci­ons que puguin orga­nit­zar pel seu compte. La idea així seria repro­duir la fórmula que va fer pos­si­ble l’èxit del referèndum de l’1-O, que, tot i que va ser impul­sat pel govern i el Par­la­ment, va ser dut a la pràctica gràcies a l’orga­nit­zació de la soci­e­tat civil, i al fet que “cadascú sabia una mica, però ningú ho sabia tot”.

Els impul­sors del Tsu­nami es des­mar­quen de tota acció vio­lenta, i asse­gu­ren que la que recla­men és una acti­tud “gand­hi­ana” i de militància en la no-violència, ja que el que pro­pug­nen és una deso­bediència “activa, pro­lon­gada i orga­nit­zada”, en què fa temps que tre­ba­llen. De moment han evi­tat anun­ciar cap acció con­creta, tot i que avui dilluns faran públic un car­tell, que ja avançava TV3, que fa una crida a la “mobi­lit­zació imme­di­ata” tan bon punt se sàpiga la sentència. En aquest sen­tit, els impul­sors sug­ge­rei­xen a la gent que es vul­gui mani­fes­tar que pre­pa­rin pro­vi­si­ons, un tran­sis­tor radiofònic amb piles i fins i tot cadi­res ple­ga­bles, si bé ja ani­ran con­cre­tant a les xar­xes les acci­ons a desen­vo­lu­par.

En els últims dies, el Tsu­nami ja ha impul­sat acci­ons llam­pec de pro­testa en seus de La Caixa o Iber­drola, empre­ses que denun­cia que “han finançat” la repressió.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (30-9-2019)

337 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: