ELS CDR OCUPEN EL VESTÍBUL DE L’ESTACIÓ DE SANTS

Els CDR han des­con­vo­cat aquest mig­dia l’acció de pro­testa que man­te­nien des de les 11 del matí d’aquest dis­sabte a l’estació de Sants de Bar­ce­lona. Un fort dis­po­si­tiu poli­cial ha evi­tat que els mani­fes­tants reei­xis­sin en l’intent de blo­que­jar la infra­es­truc­tura per pro­tes­tar con­tra la sentència del Tri­bu­nal Suprem con­tra els encau­sats per l’1-O.

En un pri­mer moment, un cen­te­nar de per­so­nes s’han con­cen­trat al vestíbul de l’estació, on han pro­ta­go­nit­zat una seguda i han cri­dat con­sig­nes a favor de la lli­ber­tat dels polítics pre­sos. Final­ment, però, han estat desa­llot­jats pels Mos­sos d’Esqua­dra un a un fins a l’exte­rior.

A les por­tes de Sants, a la plaça dels Països Cata­lans, s’han con­gre­gat unes 300 per­so­nes, que no han acon­se­guit blo­que­jar els acces­sos a l’estació, for­ta­ment cus­to­di­ada per agents dels Mos­sos i també de la Policía Naci­o­nal espa­nyola.

Durant el temps que ha durat la pro­testa, tant el ser­vei de Roda­lies com d’alta velo­ci­tat ha fun­ci­o­nat amb nor­ma­li­tat, segons Renfe, mal­grat que la poli­cia ha res­trin­git l’accés a l’estació per evi­tar nova­ment el pas dels mani­fes­tants. Els dos acces­sos han estat cus­to­di­ats per fur­go­ne­tes poli­ci­als i s’ha dema­nat als pas­sat­gers que mos­tres­sin el bit­llet per poder acce­dir a l’estació. La parada de metro ha estat tan­cada.

Tall de car­rers

L’acció s’ha des­con­vo­cat pas­sats dos quarts d’una del mig­dia, quan ja feia una hora que la poli­cia havia desa­llot­jat el vestíbul.

Mal­grat la des­con­vo­catòria via xar­xes, però, un grup s’hi ha que­dat i ha tallat la cir­cu­lació de vehi­cles a la plaça Països Cata­lans, a la con­fluència dels car­rers Numància i avin­guda Tar­ra­gona. El tall ha aguan­tat fins que diver­ses dota­ci­ons dels Mos­sos s’hi han acos­tat i han dema­nat als mani­fes­tants que dei­xes­sin lliure la via, amb l’advertència que els denun­ci­a­rien si no ho feien.

En aquest punt els con­cen­trats s’han des­plaçat fins a l’avin­guda Josep Tar­ra­de­llas però en arri­bar a Nica­ra­gua agents de la BRIMO han bai­xat de les fur­go­ne­tes i han car­re­gat fins dis­per­sar la pro­testa.

A les por­tes de Sants la pro­testa ha estat tran­quil·la amb l’excepció d’alguns moments de tensió. Un d’aquests moments ha estat quan un jove ha dema­nat als Mos­sos acce­dir a l’estació però li ho han impe­dit i l’han iden­ti­fi­cat, dei­xant-lo mar­xar després.

El ‘pequeño Nicolás’

Un altre moment tens s’ha produït amb l’apa­rició ines­pe­rada enmig de la pro­esta de Fran­cisco Nicolás Gómez Igle­sias, més cone­gut com el pequeño Nicolás. El jove s’ha enca­rat amb alguns mani­fes­tants, que l’incre­pat i li han llançat objec­tes. Els anti­a­va­lots s’han inter­po­sat entre el pequeño Nicolás i els mani­fes­tants i l’han acom­pa­nyat fins a l’inte­rior de l’estació.

També s’ha produït alguna engan­xada amb algun con­duc­tor durant el tall de la via que impe­dia als.

Final­ment, mal­grat la con­tenció fins aquell moment, agents de la BRIMO han per­se­guit per car­rers pròxims a l’avin­guda Josep Tar­ra­de­llas els mani­fes­tants que havien pro­vo­cat els talls de car­re­tera i han car­re­gat con­tra alguns d’ells, men­tre la resta cor­rien.

Les càrre­gues han començat a la can­to­nada amb el car­rer Nica­ra­gua i han con­ti­nuat per altres car­rers.

Un cop dis­per­sats els mani­fes­tants, pas­sats dos quarts de tres de la tarda, els Mos­sos han iden­ti­fi­cat al car­rer Ros­selló un via­nant que els ha fet la boti­farra. Segons ha expli­cat l’afec­tat als mit­jans, els agents li han dema­nat la docu­men­tació i l’han infor­mat que seria san­ci­o­nat per come­tre una falta de res­pecte a l’auto­ri­tat.

Pro­testa rea­gru­pada

Els CDR havien fet ini­ci­al­ment una crida a con­cen­trar-se a les esta­ci­ons de tren de Sant Andreu Com­tal, Clot-Aragó, Pas­seig de Gràcia, Sants, Bell­vitge, Plaça de Cata­lu­nya, Arc del Tri­omf, la Sagrera-Meri­di­ana i Sant Andreu Are­nal, però després han deci­dit agru­par la con­cen­tració a l’estació de Sants.

A pri­mera hora, a esta­ci­ons com Sant Andreu Com­tal i Sant Andreu Are­nal només hi havia presència de fur­go­ne­tes i agents dels Mos­sos i la Poli­cia Naci­o­nal i Sants hi havia pocs mani­fes­tants a fora.

Una vegada s’ha fet la crida unitària, s’ha reforçat el con­trol de segu­re­tat a les entra­des de l’estació.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (16-11-2019)

372 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: