ELS COL·LEGIS DE METGES CONTRA EL CATALÀ I A FAVOR DELS OCUPANTS LINGÜÍSTICS

En un comu­ni­cat, el Con­sell Gene­ral de Col·legis Ofi­ci­als de Met­ges d’Espa­nya (CGCOM) ha mani­fes­tat el seu suport a la doc­tora, al direc­tor del cen­tre i a tot l’equip assis­ten­cial “davant la situ­ació gene­rada per l’escrache a la qual ha estat sot­mesa supo­sa­da­ment per la no uti­lit­zació del català en el procés assis­ten­cial”.

La doc­tora, que està fent la seva residència mèdica en aquest ambu­la­tori, va ser denun­ci­ada per una mare que es va quei­xar que no va enten­dre la seva filla, dis­ca­pa­ci­tada, perquè aquesta només parla en català i la facul­ta­tiva única­ment entén el cas­tellà i l’anglès.

El cas va ser reco­llit per la Pla­ta­forma per la Llen­gua, enti­tat que defensa l’ús del català, que dilluns pas­sat va eme­tre un comu­ni­cat en què infor­mava que havia rebut una vin­tena de quei­xes d’usu­a­ris de la sani­tat pública cata­lana que no van ser ate­sos en la llen­gua autòctona perquè els met­ges només par­la­ven cas­tellà.

Després de la denúncia pública, un grup de per­so­nes van asset­jar la doc­tora i li van recri­mi­nar que no atengués els seus paci­ents en català.

El CGCOM s’adhe­rit al posi­ci­o­na­ment expres­sat pel pre­si­dent del Col·legi de Met­ges de Bar­ce­lona, Jaume Padrós, “d’abso­lut rebuig a aquesta agressió”, que han tit­llat “d’inad­mis­si­ble i impropi de qual­se­vol com­por­ta­ment reglat davant una situ­ació que sem­pre s’ha de cana­lit­zar a través del paci­ent o el seu tutor, i que s’ha de rea­lit­zar pels dife­rents con­duc­tes ofi­ci­als, entre ells a través del propi Col·legi de Met­ges”.

“Aquest epi­sodi lamen­ta­ble no és res més que una mos­tra crei­xent de dis­tan­ci­a­ments entre població i sani­ta­ris que sos­ca­ven la relació metge – paci­ent, ali­men­ten la con­fron­tació, gene­ren agres­si­vi­tat, i apro­fun­dei­xen l’ansi­e­tat i des­mo­ra­lit­zació dels nos­tres com­panys de la pri­mera línia d’atenció sanitària”, afe­geix el comu­ni­cat emès pel CGCOM.

Els col·legis pro­fes­si­o­nals denun­cien que “les agres­si­ons crei­xents a met­ges i altres sani­ta­ris es poten­cien quan les neces­si­tats i deman­des de la població no tro­ben altres inter­lo­cu­tors acces­si­bles, i són redi­ri­gi­des cap als matei­xos tre­ba­lla­dors, que no només no tenen pos­si­bi­li­tat de donar solu­ci­ons, sinó que objec­ti­va­ment són vícti­mes de les insu­ficiències del sis­tema sani­tari”.

Després de la denúncia de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, el depar­ta­ment de Salut de la Gene­ra­li­tat va difon­dre ahir un comu­ni­cat en què infor­mava que, “tal com indica la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, el depar­ta­ment de Salut és el res­pon­sa­ble de vet­llar perquè el català sigui la llen­gua vehi­cu­lar” en tot el sis­tema sani­tari català.

El depar­ta­ment de Salut de la Gene­ra­li­tat afirma que faci­lita als pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris el conei­xe­ment de la llen­gua cata­lana i ofe­reix infor­mació i un curs gratuït de català per als estu­di­ants de fora de Cata­lu­nya que venen a fer la seva residència.

“Mal­grat aquests esforços, pot haver-hi casos aïllats que són ana­lit­zats i bus­quem solu­ci­ons. En aquest sen­tit, fem un segui­ment diari amb la Pla­ta­gorma per la Llen­gua per detec­tar i resol­dre aquests casos”, con­clou Salut.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-10-2019)
N.de la R.
La nota del Col·legi de Metges d’Espanya és una mostra més de l’ocupació imperialista lingüística dels espanyols a Catalunya. Aprofita l’ocasió per barrejar la gimnàstica amb la magnèsia. Justament ara es parla d’agressions al personal mèdic per un motiu lingüístic quan n’hi ha hagut de tots els colors.Que també el Col·legi de Barcelona secundi la protesta demostra fins a quin punt la nostra sanitat està sotmesa a Espanya. Ens volen guarir el cos i ens maten l’esperit,la llengua.
I per postres,la nota de Sanitat apel·lant a un voluntarisme per saber la llengua com si no fos un deure essencial que els metges coneguin la llengua dels pacients. Sabeu cap cas d’algun metge que no parli espanyol? Oi que no? Per tant, com a mínim, els pacients de llengua catalana haurien de tenir els mateixos drets que els espanyols.
Cert que en una situació colonial com la nostra no és fàcil imposar el nostre sistema, atès que ens agradi o no l’arribada de metges estrangers tant d’Espanya com especialment de Sud-Amèrica dificulta la solució. Però si la Generalitat té aprovat que els funcionaris han de saber el català–aprovat fins i tot pel TC–no veig perquè Sanitat n’ha de ser una excepció. En tot cas caldria habilitar un període màxim de dos anys als nou arribats per tal que tothom sigui apte en la nostra llengua. Un metge que no parli la llengua del pacient no és més que un “matasasnus” com dèiem al meu poble.
Gràcies a la Plataforma per la Llengua, gràcies a Santiago Espot que encara mantenen viva la flama de la nostra llengua. No deixem que s’apagui i participem en les seves activitats. No deixem que ens trepitgin més aquests colonialistes i els seus dòcils col·laboradors d’aquí

2.701 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: