ELS MOSSOS INVESTIGUEN UN GRUP VIOLENT ANTIINDEPENDENTISTA DEL MARESME

Els Mos­sos inves­ti­guen un grup de per­so­nes que, des de l’abril pas­sat, han fet dife­rents acci­ons antiin­de­pen­den­tis­tes (sobre­tot al Maresme i a comar­ques giro­ni­nes, però també pun­tu­al­ment a Bar­ce­lona) con­tra càrrecs públics i agents del cos poli­cial. El grup, d’ide­o­lo­gia d’extrema dreta i que signa les seves acci­ons com a “Jus­ti­ci­e­ros noc­tur­nos”, actua gene­ral­ment de nit i en acci­ons molt ràpides que, en algu­nes oca­si­ons, s’han fet públi­ques després a les xar­xes soci­als.

En la majo­ria de casos, i mal­grat que afec­ten auto­ri­tats públi­ques, les acci­ons s’han dut a terme als domi­ci­lis par­ti­cu­lars dels alcal­des i els agents, on s’han fet pin­ta­des en què es feia al·lusió a la ide­o­lo­gia inde­pen­den­tista dels afec­tats i, en el cas d’un dels agents, a la seva con­dició d’homo­se­xual. A banda de les pin­ta­des, en dues oca­si­ons el grup antiin­de­pen­den­tista ha dei­xat una tassa de vàter davant del domi­cili de l’afec­tat, i fent-hi també pin­ta­des amenaçado­res. Les inves­ti­ga­ci­ons poli­ci­als, que estan a punt de cloure’s, s’han dut a terme al llarg dels dar­rers tres mesos en dife­rents punts del ter­ri­tori, i podrien afec­tar també d’altres casos que la poli­cia ha detec­tat i amb els quals no se’ls ha pogut vin­cu­lar. La poli­cia els inves­tiga ente­nent que hau­rien comès els delic­tes d’odi, dis­cri­mi­nació i ame­na­ces. El grup, a banda d’acci­ons con­cre­tes, és també molt actiu a les xar­xes soci­als, on ha fet públics alguns mis­sat­ges o algu­nes afir­ma­ci­ons que els inves­ti­ga­dors no des­car­ten que siguin delicte.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (27-6-2019)

423 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: