ELS MOSSOS OBREN L’AUDITORIA MÉS GRAN SOBRE L’ACTUACIÓ EN LES PROTESTES

La con­se­lle­ria d’Inte­rior i la cúpula dels Mos­sos d’Esqua­dra han acti­vat aquest dimarts l’audi­to­ria interna més impor­tant en la història de la poli­cia cata­lana per ana­lit­zar aspec­tes com la presa de deci­si­ons, l’actu­ació poli­cial i els recur­sos humans i mate­ri­als de què van dis­po­sar durant els alda­rulls a Cata­lu­nya.

Així s’ha acor­dat en la reunió que han man­tin­gut aquest dimarts el con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, i el seu equip, amb el comis­sari en cap dels Mos­sos d’Esqua­dra, Edu­ard Sallent, i res­pon­sa­bles de l’àrea d’Ava­lu­ació i Afers Interns de la poli­cia autonòmica per revi­sar el dis­po­si­tiu poli­cial durant els dis­tur­bis en les pro­tes­tes per la sentència del Tri­bu­nal Surem.

Segons han afir­mat a Efe fonts pre­sents a la reunió, l’audi­to­ria interna, la més gran en els Mos­sos d’Esqua­dra perquè afecta tot l’àmbit ter­ri­to­rial de Cata­lu­nya i un període de més de dues set­ma­nes, no suposa un exer­cici de càstig per als agents, sinó un espai per bus­car marge de millora que es durà a terme des del rigor i no des de la urgència.

Petició de Torra

La con­se­llera de Pre­sidència, Merit­xell Budó, ha anun­ciat que en la reunió d’ava­lu­ació del con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, amb els res­pon­sa­bles i coman­da­ments del cos de Mos­sos d’Esqua­dra s’ha obert “l’ava­lu­ació interna més gran que s’ha fet mai al cos de Mos­sos d’Esqua­dra”. El pre­si­dent, Quim Torra, va dema­nar la seva ober­tura la set­mana pas­sada. Budó ha indi­cat que “del pri­mer anàlisi se’n deri­ven 15 actu­a­ci­ons con­cre­tes sobre super­visió que poden aca­bar amb expe­di­ent, sanció o infor­mació reser­vada”. Segons ha pogut saber l’ACN entre aques­tes hi ha la rela­ci­o­nada amb l’agent que va cri­dar “som gent de pau”, el furgó amb mani­fes­tants a sobre de la T1 i l’atro­pe­lla­ment de Tar­ra­gona d’una per­sona que estava al cos­tat d’uns con­te­ni­dors.

Fonts del Depar­ta­ment d’Inte­rior la con­si­de­ren “excep­ci­o­nal” tant per la seva extensió ter­ri­to­rial, ja que inclou tot el país, com per l’espai tem­po­ral, ja que agrupa diver­sos dies. Altres inves­ti­ga­ci­ons ante­ri­ors tenien un caràcter molt més “pun­tual”.

L’ava­lu­ació inclou tant els recur­sos mate­ri­als i humans, com la presa de deci­si­ons i actu­a­ci­ons poli­ci­als. Fonts d’inte­rior insis­tei­xen que el dis­po­si­tiu “no ha aca­bat” i que es vol fer “des del diàleg i no des de la urgència”, ja que “no és per exer­cir el càstig intern sinó per detec­tar i explo­tar el marge de millora”. Ho qua­li­fi­quen com una “ava­lu­ació de 360 graus”.

Es revi­sa­ran “totes les actu­a­ci­ons”

Budó ha expli­cat que la inves­ti­gació es fa “amb la volun­tat de millo­rar la manera de defen­sar el propi cos dels Mos­sos, garan­tir el seu pres­tigi, i que no es mal­meti la con­fiança que té la ciu­ta­da­nia”. Ha afe­git que men­tre durin els ope­ra­tius es revi­sa­ran “totes i cadas­cuna de les actu­a­ci­ons”.

La tro­bada que s’ha cele­brat aquest dimarts al Depar­ta­ment d’Inte­rior ha estat la pri­mera amb el con­se­ller Miquel Buch, tot i que amb ante­ri­o­ri­tat ja se n’han cele­brat dues més d’inter­nes al màxim nivell amb tots els depar­ta­ments impli­cats per tal d’ava­luar el dis­po­si­tiu per les pro­tes­tes con­tra la sentència del judici de l’1-O. Hi ha assis­tit el secre­tari gene­ral d’Inte­rior, Brauli Duart, el direc­tor gene­ral de la Poli­cia, Pere Fer­rer, el comis­sari en cap, Edu­ard Sallent, el comis­sari supe­rior de Coor­di­nació ter­ri­to­rial, David Boneta, així com repre­sen­tants de les àrees d’Ava­lu­ació i d’Afers interns.

El Govern tanca files amb Buch

La con­se­llera de Pre­sidència, Merit­xell Budó, ha tan­cat files amb Buch durant la roda de premsa poste­rior al Con­sell Exe­cu­tiu, aquest dimarts al mig­dia. La por­ta­veu ha donat el suport del Govern a tots els con­se­llers i con­se­lle­res, per després espe­ci­fi­car que també en dona tant a Buch com al cos dels Mos­sos.

D’altra banda, Budó ha tras­lla­dat la “pre­o­cu­pació” de l’exe­cu­tiu sobre la uti­lit­zació de pilo­tes de goma dels cos­sos poli­ci­als espa­nyols a Cata­lu­nya. La con­se­llera ha recor­dat que el Par­la­ment ja va pro­hi­bir-ne l’ús per part dels Mos­sos, i ha dit que al Govern li “agra­da­ria” que aquesta mesura es fes exten­si­ble arreu de l’Estat o, almenys, que cap cos poli­cial uti­litzi pilo­tes de goma a Cata­lu­nya: “Dema­nem que es faci efec­tiu el més aviat pos­si­ble, almenys a Cata­lu­nya”.

Budó ha dema­nat a l’Estat que “refle­xi­oni” sobre la “con­veniència o no” d’aquest meca­nisme. La con­se­llera ha afe­git que el Govern ja ha tras­lla­dat aquesta petició al minis­teri d’Inte­rior, però entén que no es pot resol­dre “d’un dia per l’altre”. Alhora ha admès que seran els grups par­la­men­ta­ris del Congrés que resul­tin del 10-N els qui hau­ran de ges­ti­o­nar-ho.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-10-2019)

291 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: