ES FARAN VUIT GRANS PEL·LÍCULES I SÈRIES EN CATALÀ A L’ANY

Vuit grans pel·lícules i sèries en català a l’any.
UBERNAT SALVÀ – SANT SEBASTÀ)
En una edició en què el cinema de pro­ducció cata­lana té un pro­ta­go­nisme espe­cial a Sant Sebastià, la con­se­llera de Cul­tura, Natàlia Gar­riga, ha pas­sat pel fes­ti­val a donar-li suport i ha par­lat dels nous ajuts anun­ci­ats fa poc pel seu depar­ta­ment: “Aquest any hem ini­ciat unes noves línies d’ajut sobre­tot per reforçar el català tant en pel·lícules com en sèries. Ator­ga­rem fins a un milió i mig d’euros anu­als a qua­tre pel·lícules i a qua­tre sèries cada any.” Aquests nous ajuts s’afe­gei­xen als que ja exis­tien, que es man­te­nen, també en altres llengües. L’objec­tiu és poten­ciar la pro­ducció en VO cata­lana. “A finals de novem­bre o prin­ci­pis de desem­bre sabrem la reso­lució d’aquesta nova con­vo­catòria –va comen­tar a El Punt Avui la con­se­llera–. Sabem que està tenint més èxit que altres anys i, per tant, cre­iem que tin­drem molt bones pro­duc­ci­ons.” Els resul­tats es començaran a veure cap al 2024.

La idea és fer pro­jec­tes en català no només amb TV3: “L’aposta és que com més ben finançades, com més pro­duc­to­res, tele­vi­si­ons i pla­ta­for­mes vin­guin, millor, perquè lla­vors la difusió serà molt més àmplia, que és el que ens interessa al final. Volem que les pel·lícules i sèries es puguin veure en com més llocs millor.”

Recu­pe­rar èxits

La intenció és recu­pe­rar l’èxit de la política ini­ci­ada el 2008, que va donar resul­tats a par­tir del 2010: “Allò que tots recor­dem, Pa negre, Eva, Bruc…, va ser una aposta del govern i de la Cor­po­ració Cata­lana de Mit­jans Audi­o­vi­su­als d’aquell moment per fer qua­tre pro­duc­ci­ons en català a l’any, però es va veure estron­cada per la crisi. Nosal­tres el que volem és anar fent cada any aques­tes qua­tre pel·lícules i qua­tre sèries que farà que tin­guem un gruix impor­tant de català a tot arreu.”

Pel que fa al rècord de films cata­lans al Fes­ti­val de Sant Sebastià, Natàlia Gar­riga ho atri­bu­eix a “un cúmul de fac­tors molt impor­tant”. “Fa un parell d’anys que ja hi havia una pri­mera aposta. Tenim un talent, un grup de direc­tors i direc­to­res molt impor­tant… Això, acom­pa­nyat d’un bon finançament, ajuda el sec­tor a veure’s amb força per fer millors pro­duc­ci­ons.”
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-IX-2022)

26 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: