ESPANYA VOL IMPLANTAR EL TERROR A CATALUNYA

“Estat de terror
( FERRAN ESPADA )
“Al País Basc es va per­pe­trar ter­ro­risme d’estat i a Cata­lu­nya s’intenta crear ara un estat de ter­ror
Pis¬≠to¬≠les, sub¬≠fu¬≠sells ‚Äďalguns amb capa¬≠ci¬≠tat de metra¬≠lla¬≠dora‚Äď i rifles, fins i tot de llarga dist√†ncia amb mira telesc√≤pica. Tamb√© un bon feix d‚Äôexplo¬≠sius. Aquest impo¬≠nent arse¬≠nal estava en mans d‚Äôun uni¬≠o¬≠nista, Manuel Muri¬≠llo. Un mili¬≠tant d‚Äôextrema dreta, tira¬≠dor pro¬≠fes¬≠si¬≠o¬≠nal, i fill de l‚Äôexal¬≠calde fran¬≠quista de Rub√≠. Tenia com a objec¬≠tiu conf√©s assas¬≠si¬≠nar el pre¬≠si¬≠dent del govern espa¬≠nyol per les supo¬≠sa¬≠des sim¬≠pa¬≠ties de Pedro S√°nchez amb l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme ‚Äďquina iro¬≠nia!‚Äď. La fis¬≠ca¬≠lia de l‚ÄôAudi¬≠en¬≠cia Naci¬≠o¬≠nal des¬≠carta acu¬≠sar-lo del delicte de ter¬≠ro¬≠risme. Any 2005, ope¬≠raci√≥ Pan¬≠zer. El grup d‚Äôide¬≠o¬≠lo¬≠gia nazi Frente Anti Sis¬≠tema (FAS) √©s des¬≠co¬≠bert amb un arse¬≠nal de dese¬≠nes de pis¬≠to¬≠les, sub¬≠fu¬≠sells d‚Äôassalt, armes blan¬≠ques i un llan√ßagra¬≠na¬≠des.
El que lle¬≠gei¬≠xen, un llan√ßagra¬≠na¬≠des! Entre els inte¬≠grants del grup hi ha mem¬≠bres de l‚Äôex√®rcit espa¬≠nyol i Pedro Cue¬≠vas, l‚Äôassass√≠ de Gui¬≠llem Agull√≥. Pla¬≠ne¬≠ja¬≠ven atemp¬≠tats con¬≠tra immi¬≠grants, mili¬≠tants de par¬≠tits d‚Äôesquer¬≠res i inde¬≠pen¬≠den¬≠tis¬≠tes. Est√† gra¬≠vat! La secci√≥ quarta de la Audi√®ncia de Val√®ncia va absol¬≠dre tots els encau¬≠sats. Cata¬≠lu¬≠nya, nou per¬≠so¬≠nes s√≥n detin¬≠gu¬≠des. La Gu√†rdia Civil con¬≠fisca una olla i subst√†ncies ‚Äúsus¬≠cep¬≠ti¬≠bles‚ÄĚ de ser usa¬≠des per crear explo¬≠sius.
Com­pos­tos que s’uti­lit­zen en jar­di­ne­ria o tre­balls de sol­da­dura. No tenen cap arse­nal de guerra. Però no són uni­o­nis­tes, són inde­pen­den­tis­tes. Set d’ells són empre­so­nats, denun­cien vul­ne­ració del dret de defensa i la fis­ca­lia els acusa de ter­ro­risme. Crec en la pre­sumpció d’innocència però no conec cap dels detin­guts. Ara bé, el que em queda clar és que la justícia espa­nyola actua amb bene­volència i fins i tot màniga ampla si tens arse­nals d’armes però ets uni­o­nista, i crea relats inver­sem­blants de ter­ro­risme si ets inde­pen­den­tista.
La com­pa­ració dels casos ho diu tot. L’Estat ha deci­dit l’estratègia a seguir. I no és la del diàleg. Al País Basc es va uti­lit­zar el ter­ro­risme d’estat i a Cata­lu­nya s’intenta crear un estat de ter­ror. Pel camí, alguns mili­ons de per­so­nes han per­dut tota con­fiança en l’actu­ació dels alts tri­bu­nals i les for­ces poli­ci­als espa­nyo­les. I això pot­ser és supor­ta­ble per l’Estat, però no per la democràcia.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-9-2019)

267 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: