EULÀLIA REGUANT PLANTA CARA AL TRIBUNAL SUPREM PARLANT EN CATALÀ

(JORDI PANYELLA – MADRID )
Eulàlia Reguant va fer ahir un al·legat con­tra la repressió de l’Estat espa­nyol al movi­ment inde­pen­den­tista rei­vin­di­cant els “més de qua­tre mil repre­sa­li­ats que ho són per defen­sar el dret a l’auto­de­ter­mi­nació dels Països Cata­lans”. Reguant va apro­fi­tar el torn de l’última paraula en el judici que es va fer con­tra ella al Tri­bu­nal Suprem per defen­sar la lluita anti­fei­xista con­tra Vox i per denun­ciar que el par­tit d’ultra­dreta ha estat “una eina més de l’Estat espa­nyol” en la repressió a l’inde­pen­den­tisme.

Reguant va seure ahir al banc dels acu­sats per res­pon­dre de l’acu­sació de deso­bediència que manté la fis­ca­lia con­tra ella i per la qual demana una pena de qua­tre mesos de presó i que no pugui ser ele­gida per a un càrrec públic durant el temps que duri la con­demna.

Els fets jut­jats es remun­ten a l’apa­rició de Reguant en el judici del Suprem con­tra els líders polítics i soci­als de l’inde­pen­den­tisme, quan es va negar a res­pon­dre les pre­gun­tes dels advo­cats de Vox. Reguant va dir que ho feia accep­tant les con­seqüències dels fets; el jutge Manuel Marc­hena la va avi­sar que la denun­ci­a­rien al jut­jat de guàrdia i aque­lla denúncia va aca­bar amb el judici cele­brat ahir. Pels matei­xos fets demà es jut­jarà Anto­nio Baños en un jut­jat de Madrid.

Eulàlia Reguant va decla­rar ahir en català, per la qual cosa el tri­bu­nal li va desig­nar una intèrpret que va aca­bar la seva feina quan el magis­trat que diri­gia la vista va adver­tir Reguant que la seva última inter­venció era “un al·legat polític” sobre el qual no l’auto­rit­zava a par­lar.

Durant la vista, l’advo­cat de la dipu­tada de la CUP va recor­dar que aquesta ja havia estat san­ci­o­nada amb 2.500 euros i que si se la con­demna ara es pot incórrer en el prin­cipi de non bis in idem, pel qual una per­sona no pot ser jut­jada dos cops pels matei­xos fets. L’advo­cat va dema­nar l’abso­lució dient que els fets no s’ajus­ta­ven al delicte des­crit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (29-IX-2022)

55 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: