EXTERIORS ENVIA A LA CE I AL COMITÈ DE REGIONS EL PLA CONTRA LA COVID-19

La con­se­lle­ria d’Afers Exte­ri­ors ha enviat a la Comissió Euro­pea i al Comitè de les Regi­ons els seus plans per llui­tar con­tra la Covid-19. Des del Depar­ta­ment asse­gu­ren que ha tin­gut “molt bona rebuda” i ha estat “el punt de par­tida per com­par­tir experiències en la gestió de la pandèmia amb diver­sos actors inter­na­ci­o­nals”. El con­se­ller d’Acció Exte­rior, Ber­nat Solé, ha defen­sat “tre­ba­llar con­jun­ta­ment i com­par­tir estratègies des d’un model des­cen­tra­lit­zat i alhora en xarxa” a Europa. “Cap estat se’n sor­tirà sol”, ha avi­sat.

La con­se­lle­ria d’Exte­ri­ors també ha com­par­tit amb més d’una quin­zena d’ins­ti­tu­ci­ons, orga­nis­mes i xar­xes regi­o­nals i sec­to­ri­als d’àmbit euro­peu l’estratègia i les acci­ons impul­sa­des pels diver­sos depar­ta­ments de la Gene­ra­li­tat per fer front a la Covid-19.

Informa:ELPUNTAVUI:CAT (28-4-2020)

277 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: