FAMILIARS DELS PRESOS DETINGUTS DEMANEN LA LLIBERTAT IMMEDIATA

Fami¬≠li¬≠ars i amics de les per¬≠so¬≠nes en pres√≥ pre¬≠ven¬≠tiva per les pro¬≠tes¬≠tes con¬≠tra la sent√®ncia de l‚Äô1-O n‚Äôhan dema¬≠nat la ‚Äúlli¬≠ber¬≠tat imme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ, l‚Äôarxi¬≠va¬≠ment de ‚Äútotes les cau¬≠ses‚ÄĚ i l‚Äô‚Äúatu¬≠rada de la repressi√≥‚ÄĚ. Ho han recla¬≠mat en un mani¬≠fest con¬≠junt que s‚Äôha lle¬≠git aquest dis¬≠sabte a la pla√ßa del Rei de Bar¬≠ce¬≠lona, a la mateixa hora en qu√® tamb√© tenien lloc actes simi¬≠lars a Lleida, Tar¬≠ra¬≠gona i Girona.

Fami¬≠li¬≠ars i amics denun¬≠cien en un mani¬≠fest con¬≠junt que en les dar¬≠rers set¬≠ma¬≠nes m√©s de 200 per¬≠so¬≠nes han estat detin¬≠gu¬≠des, una tren¬≠tena, empre¬≠so¬≠na¬≠des i m√©s d‚Äôun miler, feri¬≠des, en les pro¬≠tes¬≠tes per la sent√®ncia de l‚Äô1-O. Els fami¬≠li¬≠ars aler¬≠ten que aquest √©s el resul¬≠tat d‚Äôuna ‚Äúesca¬≠lada repres¬≠siva‚ÄĚ per ‚Äúatu¬≠rar qual¬≠se¬≠vol tipus de mobi¬≠lit¬≠zaci√≥‚ÄĚ i rei¬≠vin¬≠di¬≠quen la ‚Äúcon¬≠dici√≥ de pre¬≠sos i pre¬≠ses pol√≠tiques‚ÄĚ per a les m√©s de 40 per¬≠so¬≠nes pri¬≠va¬≠des de lli¬≠ber¬≠tat, entre els con¬≠dem¬≠nats en el judici del proc√©s, els detin¬≠guts en l‚Äôope¬≠raci√≥ del 23 de setem¬≠bre i en les pro¬≠tes¬≠tes despr√©s de la sent√®ncia.

En el mani¬≠fest, els fami¬≠li¬≠ars dema¬≠nen la lli¬≠ber¬≠tat imme¬≠di¬≠ata dels empre¬≠so¬≠nats, que se n‚Äôarxi¬≠vin totes les cau¬≠ses, que s‚Äôaturi la ‚Äúrepressi√≥ con¬≠tra les per¬≠so¬≠nes que es mobi¬≠lit¬≠zen‚ÄĚ i que s‚Äôassu¬≠mei¬≠xin res¬≠pon¬≠sa¬≠bi¬≠li¬≠tats ‚Äútant pol√≠tiques com per¬≠so¬≠nals‚ÄĚ per ‚Äútots aquests danys con¬≠tra la poblaci√≥‚ÄĚ, amb refer√®ncia als detin¬≠guts i als ferits. Tamb√© asse¬≠gu¬≠ren que es mobi¬≠lit¬≠za¬≠ran fins que s‚Äôacon¬≠se¬≠guei¬≠xin aquests objec¬≠tius: ‚ÄúEls ide¬≠als dels nos¬≠tres fami¬≠li¬≠ars i amics s√≥n i seran tamb√© els nos¬≠tres‚ÄĚ.

Una de les per¬≠so¬≠nes que ha inter¬≠vin¬≠gut a l‚Äôacte a la pla√ßa del Rei, orga¬≠nit¬≠zat per les fam√≠lies amb el suport del col¬∑lec¬≠tiu Alerta Solid√†ria, ha estat Paula, que s‚Äôha vol¬≠gut ‚Äúdes¬≠mar¬≠car una mica del relat que s‚Äôest√† popu¬≠la¬≠rit¬≠zant res¬≠pecte als pre¬≠sos pol√≠tics‚ÄĚ. ‚ÄúEls mis¬≠sat¬≠ges d‚Äôapo¬≠de¬≠ra¬≠ment i espe¬≠ran√ßa que es gene¬≠ren des de l‚Äôinte¬≠rior dels cen¬≠tres peni¬≠ten¬≠ci¬≠a¬≠ris no reflec¬≠tei¬≠xen la rea¬≠li¬≠tat que es viu all√† dins i el que hem patit les joves empre¬≠so¬≠na¬≠des aquests dies‚ÄĚ, ha afir¬≠mat, per afe¬≠gir: ‚ÄúNo podem obli¬≠dar les con¬≠seq√ľ√®ncies que aix√≤ genera en cada per¬≠sona empre¬≠so¬≠nada i hem de llui¬≠tar fins que totes esti¬≠guin a casa‚ÄĚ.

Una amiga d‚ÄôAndrea, una de les tres detin¬≠gu¬≠des que va ingres¬≠sar a Wad-Ras i que encara hi est√† tan¬≠cada, ha afir¬≠mat que aquesta situ¬≠aci√≥ √©s una ‚Äúinjust√≠cia ter¬≠ri¬≠ble‚ÄĚ i que la detenci√≥ i pres√≥ pre¬≠ven¬≠tiva s√≥n ‚Äútotal¬≠ment arbitr√†ries‚ÄĚ i que ho volen ‚Äúfer ser¬≠vir per infon¬≠dre por i des¬≠mo¬≠ra¬≠lit¬≠zar la poblaci√≥‚ÄĚ.

La com¬≠pa¬≠nya d‚Äôun altre detin¬≠gut, Mario, ha expli¬≠cat com es va pro¬≠duir l‚Äôarrest quan tor¬≠na¬≠ven a casa. Segons ha recor¬≠dat, Mario s‚Äôhavia mani¬≠fes¬≠tat con¬≠tra la sent√®ncia el 16 d‚Äôoctu¬≠bre i ella, que estava a casa, a Cer¬≠da¬≠nyola, el va anar a bus¬≠car en cotxe. Quan es tro¬≠ba¬≠ven de cam√≠ de tor¬≠nada, agents que no ana¬≠ven uni¬≠for¬≠mats, en una moto i un cotxe, els van atu¬≠rar, sense ‚Äúiden¬≠ti¬≠fi¬≠car-se en cap moment‚ÄĚ i ‚Äúincre¬≠pant-los‚ÄĚ, ha rela¬≠tat, com recull el tes¬≠ti¬≠moni que va pres¬≠tar. ‚ÄúHavien pas¬≠sat unes dues hores o m√©s des que Mario havia dei¬≠xat les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons fins el moment de la detenci√≥. L‚Äôhavien estat seguint durant tot aquest temps‚ÄĚ, ha asse¬≠nya¬≠lat la seva com¬≠pa¬≠nya, que ha par¬≠lat d‚Äôun ‚Äúsegrest ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal‚ÄĚ i ha dema¬≠nat que aquest cas, ni cap dels altres, ‚Äúcai¬≠gui en l‚Äôoblit‚ÄĚ.

David Ros, oncle d‚Äôun dels detin¬≠guts el 23 de setem¬≠bre, ha denun¬≠ciat ‚Äútot un seguit d‚Äôirre¬≠gu¬≠la¬≠ri¬≠tats‚ÄĚ en els arres¬≠tos, com l‚Äô‚ÄĚobs¬≠ta¬≠cu¬≠lit¬≠zaci√≥‚ÄĚ a l‚Äôassist√®ncia lle¬≠trada en la majo¬≠ria de casos; la ‚Äúmanca d‚Äôinfor¬≠maci√≥‚ÄĚ dels seus drets i dels fets de qu√® se‚Äôls acu¬≠sava; els ‚Äúintents d‚Äôinter¬≠ro¬≠ga¬≠tori durant el tras¬≠llats‚ÄĚ o la ‚Äúinco¬≠mu¬≠ni¬≠caci√≥‚ÄĚ: cinc dels detin¬≠guts no van poder con¬≠tac¬≠tar amb l‚Äôadvo¬≠cat fins 30 hores despr√©s de la detenci√≥; en un cas, al cap de cinc dies i en un altre, fins el 23√® dia. Tamb√© ha recri¬≠mi¬≠nat les coac¬≠ci¬≠ons que diuen que van rebre a les caser¬≠nes i la ‚Äúcri¬≠mi¬≠na¬≠lit¬≠zaci√≥ p√ļblica‚ÄĚ amb fil¬≠tra¬≠ci¬≠ons als mit¬≠jans de comu¬≠ni¬≠caci√≥ men¬≠tre que els advo¬≠cats encara no han pogut acce¬≠dir al sumari, tot i que el secret es va aixe¬≠car la set¬≠mana pas¬≠sada. Tamb√© ha lamen¬≠tat que les deten¬≠ci¬≠ons van pro¬≠vo¬≠car ‚Äúdes del pri¬≠mer moment molt dolor‚ÄĚ en fills, pare¬≠lles, pares i ger¬≠mans, que van ‚Äúhaver de viure les ame¬≠na¬≠ces dels agents i el des¬≠man¬≠te¬≠lla¬≠ment de les seves cases‚ÄĚ.

‚ÄúEst√† fort i segui¬≠rem llui¬≠tant per defen¬≠sar la seva lli¬≠ber¬≠tat‚ÄĚ

La mare d‚Äôun dels joves empre¬≠so¬≠nats tar¬≠ra¬≠go¬≠nins, Marta Dom√®nech, ha afir¬≠mat que el seu fill est√† ‚Äúfort‚ÄĚ, mal¬≠grat estar ‚Äúempre¬≠so¬≠nat injus¬≠ta¬≠ment‚ÄĚ. Dom√®nech ha asse¬≠gu¬≠rat que segui¬≠ran llui¬≠tant per defen¬≠sar la seva innoc√®ncia i per denun¬≠ciar la pres√≥ incon¬≠di¬≠ci¬≠o¬≠nal, sense fian√ßa, ‚Äútotal¬≠ment injusta i des¬≠pro¬≠por¬≠ci¬≠o¬≠nada impo¬≠sada per la jut¬≠gessa‚ÄĚ. La fam√≠lia d‚Äôaquest jove ha par¬≠ti¬≠ci¬≠pat de la roda de premsa con¬≠vo¬≠cada per Alerta Solid√†ria aquest diu¬≠menge a la pla√ßa de les Cols de Tar¬≠ra¬≠gona. El col¬∑lec¬≠tiu tamb√© ha avan√ßat que pro¬≠pe¬≠ra¬≠ment faran publi¬≠ques les adre¬≠ces dels cen¬≠tres peni¬≠ten¬≠ci¬≠a¬≠ris per ‚Äútren¬≠car l‚Äôa√Įlla¬≠ment que estan sot¬≠me¬≠sos‚ÄĚ els joves i, aix√≠, puguin rebre car¬≠tes. Tamb√©, han anun¬≠ciat una marxa cap a la pres√≥ de Mas d‚ÄôEnric el dimarts que ve.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (2-11-2019)

325 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: