FUMATA BLANCA:LA GENERALITAT: TINDRÀ PRESSUPOSTOS LA SETMANA ENTRANT

El vice­pre­si­dent del Govern, Pere Ara­gonès, ha anun­ciat que la set­mana vinent pre­sen­tarà un acord de pres­su­pos­tos a la Gene­ra­li­tat. Ara­gonès ha posat en valor el fet d’haver-se asse­gut a la mateixa taula for­ma­ci­ons polítiques amb posi­ci­ons ideològiques “diver­ses” i ha des­ta­cat que es tracta d’uns comp­tes que han de ser­vir perquè “la gent vis­qui millor”. “Fa quinze anys que no s’arri­bava a un acord d’aques­tes carac­terísti­ques” ha asse­nya­lat el vice­pre­si­dent del Govern, que ha remar­cat que la funció d’Esquerra és la d’actuar com a “tren­ca­gels” però també la de “cimen­tar el país”. Ara­gonès ha expli­cat que aquests pres­su­pos­tos ser­vi­ran per defen­sar els ser­veis públics, recu­pe­rar la inversió en infra­es­truc­tu­res o per fer front al canvi climàtic.

El vice­pre­si­dent del Govern ha fet l’anunci dels comp­tes en l’elecció de Pau Pre­sas com a nou pre­si­dent d’Esquerra a Girona. Ara­gonès ha des­ta­cat la feina que fa el par­tit a la demar­cació com a “punta de llança”. Uns pres­su­pos­tos que Ara­gonès ha tan­cat amb els comuns i que, a cri­teri seu, feia quinze anys que no es pre­sen­ta­ven uns comp­tes d’aques­tes carac­terísti­ques. De fet, el vice­pre­si­dent ha rei­vin­di­cat el paper dels repu­bli­cans com a “tren­ca­gels” en relació a la taula de nego­ci­ació a la que han arri­bat amb el govern espa­nyol, però també com a “ele­ment de cohesió del país”.

En aquest sen­tit, ha valo­rat el fet d’haver-se posat d’acord amb for­ma­ci­ons diver­ses per pre­sen­tar i tirar enda­vant uns comp­tes que “han de ser­vir per fer millor la vida de la gent”, en relació al man­te­ni­ment dels ser­veis públics. Durant l’acte, també han inter­vin­gut el pre­si­dent del Par­la­ment, Roger Tor­rent, que ha reco­ne­gut que “per res­pon­sa­bi­li­tat” han hagut de pren­dre deci­si­ons “que Twit­ter no entén en mol­tes oca­si­ons”.

Una apel·lació a la res­pon­sa­bi­li­tat que també ha uti­lit­zat el vice­pre­si­dent del Govern. Ara­gonès ha recor­dat que la ciu­ta­da­nia els ha donat aquest encàrrec, i ha posat d’exem­ple els governs muni­ci­pals de Figue­res, Salt o Bla­nes, com exem­ples de gestió local.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-1-2020)

247 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: