GRÀCIES ALS PARTITS ESPANYOLS: L’EUROCAMBRA REBUTJA EL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

El Par­la­ment Euro­peu (PE) ha tom­bat aquest dijous amb els vots del PSOE, PP, Cs i Vox incloure una esmena sobre el dret a l’auto­de­ter­mi­nació dels pobles euro­peus.

La moció, pro­po­sada per l’euro­di­pu­tada d’ERC Diana Riba i que es volia incloure a l’informe sobre la situ­ació dels drets fona­men­tals a la Unió Euro­pea que ha apro­vat avui l’Euro­cam­bra, feia una crida a les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees i els Estats mem­bres a “res­pec­tar i defen­sar el dret dels pobles a l’auto­de­ter­mi­nació, així com les ambi­ci­ons cul­tu­rals, iden­titàries, lingüísti­ques i les ambi­ci­ons democràtiques i pacífiques dels ciu­ta­dans euro­peus”.

El text ha estat rebut­jat per 487 vots en con­tra, 170 a favor i 37 abs­ten­ci­ons. Entre els que hi han votat en con­tra hi ha els euro­di­pu­tats de PP, Ciu­ta­dans, PSOE i Vox. En canvi, l’esmena ha rebut el suport, a més dels d’ERC, dels repre­sen­tants de Podem, Bildu, PNB i JxCat.

La reso­lució apro­vada alerta sobre el dete­ri­o­ra­ment dels drets fona­men­tals en alguns estats de la UE, però no n’esmenta cap en par­ti­cu­lar. Un cop més, la cam­bra ha recla­mat un meca­nisme efec­tiu per con­tro­lar el res­pecte a l’estat de dret a la UE.

La referència al dret a l’auto­de­ter­mi­nació de Riba no ha estat l’única al·lusió indi­recta a la crisi cata­lana en l’informe sobre la situ­ació dels drets fona­men­tals a la UE. Dimarts pas­sat, quan es va deba­tre el text al ple­nari de l’Euro­cam­bra, ja es va eli­mi­nar del text una refe­ren­cia implícita a la situ­ació que es viu a Cata­lu­nya.

La ponent de l’informe, l’euro­di­pu­tada irlan­desa de l’Esquerra Unitària Euro­pea Clare Daly, va denun­ciar ales­ho­res la “cen­sura” de la seva nota expla­natòria adjunta al text, que men­ci­o­nava l’existència de “sentències judi­ci­als que superen els deu anys de presó per per­me­tre ple­bis­cits democràtics”, en referència al cas català.

El pre­si­dent de la Comissió de Lli­ber­tats Civils, Juan Fer­nando López Agui­lar, va reti­rar la set­mana pas­sada aquesta expo­sició del text final després que la impug­nes­sin dipu­tats dels grups popu­lar, soci­al­demòcrata i libe­ral. López Agui­lar va asse­gu­rar que les nor­mes de la cam­bra li per­me­ten supri­mir l’opinió par­ti­cu­lar de la ponent si és contrària a l’informe i si ho demana una majo­ria de grups.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (26-11-2020)

186 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: