HOMENATGE A MACIÀ: ARAGONÈS CONTRAPOSA EL REPUBLICANISME AL DISCURS “BUIT” DEL REI

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Pere Ara­gonès, ha rei­vin­di­cat aquest dis­sabte els valors repu­bli­cans i la seva defensa de la “causa de la lli­ber­tat i el progrés” i els ha con­tra­po­sat al “dis­curs buit” del rei Felip VI.

Ara­gonès s’ha refe­rit al mis­satge de Nadal del monarca durant l’ofrena flo­ral a la tomba del pre­si­dent Fran­cesc Macià, en el 88 ani­ver­sari de la seva mort. “N’esperàvem poc i ha apor­tat molt poc”, ha cons­ta­tat.

El cap del govern català ha des­ta­cat el “con­trast molt clar” entre la monar­quia i la figura de Macià, que el “dis­curs buit” del monarca a la figura de Fran­cesc Macià, que tota la vida va unir “la causa de la lli­ber­tat i la causa del progrés”. Segons ell, pri­mer pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat repu­bli­cana “per­so­ni­fica clara­ment la causa de la lli­ber­tat de Cata­lu­nya, el progrés i la justícia” i és “un exem­ple a seguir”.

En aquest sen­tit, ha asse­gu­rat que el seu govern està com­promès amb el lle­gat de Macià, un “fil roig” amb la Gene­ra­li­tat repu­bli­cana que tenen “més pre­sent que mai” en l’etapa de “recons­trucció” que afronta el país. Ha afir­mat que les parau­les de Macià han de ser­vir de guia en moments com els actu­als, en què veu “evi­dent” que la causa per la justícia social i el progrés col·lec­tiu “neces­si­ten de la lli­ber­tat naci­o­nal”. “Per això defen­sem la república cata­lana, per això defen­sem la inde­pendència, com a millor eina per acon­se­guir la justícia social, la igual­tat d’opor­tu­ni­tats i el progrés del nos­tre país”, ha afe­git.

Ara­gonès ha evo­cat unes parau­les de Macià del 6 de desem­bre de 1932, en l’ober­tura del Par­la­ment, quan va pro­cla­mar que “el camí de les lli­ber­tats de Cata­lu­nya és un camí que cal fer ampli i segur, sense donar cap pas en fals ni cap pas enrere”.

D’altra banda, ha reno­vat la crida a “extre­mar” les mesu­res pre­caució con­tra la Covid-19, amb l’objec­tiu de garan­tir l’“auto­pro­tecció col·lec­tiva” i el “sis­tema de salut”. Ara­gonès ha expres­sat el seu agraïment als pro­fes­si­o­nals sani­ta­ris que tre­ba­llen per Nadal a hos­pi­tals, residències de gent gran i de dis­ca­pa­ci­tats. “Per fer-los la feina més fàcil hem d’extre­mar les pre­cau­ci­ons”, ha insis­tit.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (25-XII-2021)

154 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: