HORMONAR BORBONS: NO ES POT CALMAR-LOS LA PICOR DE BAIXOS

“Hormonar Borbons”
S’ha de desconèixer la dinastia per voler calmar-los la picor de baixos
JOAN VALL CLARA
Com deia l’àvia Neus, la ciència avança que és una bar­ba­ri­tat, però la ciència, segons què, no ho pre­ten­dria. Si l’epi­sodi ha exis­tit és dels mili­tars, que d’aquest pal ja por­ten pen­jada la lle­genda urbana (o no) del sub­mi­nis­tra­ment de bro­mur als sol­dats de lleva. Serà veri­tat o men­tida, que a l’emèrit li sub­mi­nis­tra­ven hor­mo­nes feme­ni­nes per esmor­teir-li la picor de bai­xos; però inútil, ho era segur. Un acte de fe cega. Un excés des­co­mu­nal d’espe­rança.

Un des­co­nei­xe­ment bru­tal de la genètica borbònica. Una pèrdua de temps. Una lluita impos­si­ble i desi­gual con­tra els ele­ments des­fer­mats. S’ha de tenir un gran des­co­nei­xe­ment de la família per voler cal­mar-los la picor de bai­xos. Com d’inútils s’havien de sen­tir les hor­mo­nes davant de tanta mas­cu­li­ni­tat des­fer­mada! Només dues cites d’Els Bor­bons en pilo­tes. La vida sexual i sen­ti­men­tal de la dinas­tia que regna des del segle XVIII, lli­bre edi­tat per aquest diari. La pri­mera, del mes­tre de peri­o­dis­tes Indro Mon­ta­ne­lli: “La corona règia no només és feta de bri­llants i per­les sinó també de banyes.” I la segona, del mateix Joan Car­les: “Jo soc hereu dels dis­set reis de la meva família i pro­ducte de la bar­reja de les mil llets que la for­men.”

Cert que l’epi­sodi genera pre­gun­tes. És l’únic hor­mo­nat? No neces­si­ten trac­tar res tant com la picor de bai­xos? I per la dèria dels quar­tos l’han trac­tat d’alguna manera? I a Felip, Letícia, Sofia, Cris­tina o Elena, algun trac­ta­ment hor­mo­nal? Per quina causa?
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (17-11-2020)

147 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: