IDENTIFICA EL POLICIA ESPANYOL QUE VA FERIR ROGER ESPA√ĎOL A L’ULL 1-O

L‚Äôequip jur√≠dic que porta Roger Espa√Īol ha pogut iden¬≠ti¬≠fi¬≠car el poli¬≠cia naci¬≠o¬≠nal que va dis¬≠pa¬≠rar la pilota de goma que va ampu¬≠tar l‚Äôull a aquest votant de l‚Äô1-O a l‚Äôescola Ramon Llull de Bar¬≠ce¬≠lona. Despr√©s d‚Äôana¬≠lit¬≠zar hores i hores d‚Äôimat¬≠ges i d‚Äôun exhaus¬≠tiu informe peri¬≠cial, l‚Äôasso¬≠ci¬≠aci√≥ Ir√≠dia ha pogut indi¬≠vi¬≠du¬≠a¬≠lit¬≠zar l‚Äôesco¬≠pe¬≠ter que va fer el tret, que va negar-ho quan va decla¬≠rar al jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ n√ļmero 7 de Bar¬≠ce¬≠lona com a inves¬≠ti¬≠gat.

A m√©s, Ir√≠dia ha dema¬≠nat al jut¬≠jat que citi com a inves¬≠ti¬≠gat un dels coman¬≠da¬≠ments d‚Äôaquell grup d‚Äôanti¬≠a¬≠va¬≠lots perqu√® el fan res¬≠pon¬≠sa¬≠ble de dos trets de pilota poste¬≠ri¬≠ors diri¬≠gits cap a la zona on va caure ferit Roger Espa√Īol i un grup de peri¬≠o¬≠dis¬≠tes l‚Äôestava socor¬≠rent.

Ana√Įs Fran¬≠quesa, advo¬≠cada d‚ÄôIr√≠dia, ha asse¬≠gu¬≠rat que √©s el pri¬≠mer cop a l‚Äôestat que s‚Äôiden¬≠ti¬≠fica l‚Äôesco¬≠pe¬≠ter que ha dis¬≠pa¬≠rat una pilota de goma que ha aca¬≠bat matant o lesi¬≠o¬≠nant greu¬≠ment un ciu¬≠tad√†. Aix√≠, ha lamen¬≠tat els ‚Äúobs¬≠ta¬≠cles‚ÄĚ dels cos¬≠sos poli¬≠ci¬≠als, que actu¬≠al¬≠ment nom√©s iden¬≠ti¬≠fi¬≠quen els seus anti¬≠a¬≠va¬≠lots per l‚Äôesquena, la falta de col¬∑labo¬≠raci√≥ dels coman¬≠da¬≠ments i c√ļpules poli¬≠ci¬≠als i, fins i tot, les ‚Äúmen¬≠ti¬≠des‚ÄĚ d‚Äôalguns escu¬≠ders que van decla¬≠rar com a tes¬≠ti¬≠mo¬≠nis al jut¬≠jat d‚Äôins¬≠trucci√≥ 7.

Tot i aix√≤, i gr√†cies als cen¬≠te¬≠nars d‚Äôimat¬≠ges rebu¬≠des de mit¬≠jans de comu¬≠ni¬≠caci√≥ i ciu¬≠ta¬≠dans, o tro¬≠ba¬≠des per les xar¬≠xes, es van poder fixar en els onze esco¬≠pe¬≠ters que van actuar al car¬≠rer Sar¬≠de¬≠nya quan ja mar¬≠xa¬≠ven de l‚Äôescola Ramon Llull. El tres minuts ana¬≠lit¬≠zats van des que els agents van bai¬≠xar de les seves fur¬≠go¬≠ne¬≠tes fins els trets de bola de goma con¬≠tra Roger Espa√Īol i les per¬≠so¬≠nes que l‚Äôauxi¬≠li¬≠a¬≠ven.

 

Perfectament gravat

 

L‚Äôagent que va dis¬≠pa¬≠rar la bola con¬≠tra Espa√Īol estava per¬≠fec¬≠ta¬≠ment gra¬≠vat men¬≠tre efec¬≠tu¬≠ava el tret, per√≤ en por¬≠tar el n√ļmero iden¬≠ti¬≠fi¬≠ca¬≠dor a l‚Äôesquena no se sabia quin era. De fet, tots els esco¬≠pe¬≠ters van decla¬≠rar com a inves¬≠ti¬≠gats al jut¬≠jat, per√≤ tots excepte un van dir que eren a l‚Äôaltra vorera en el moment del tret, i bona part van adme¬≠tre haver dis¬≠pa¬≠rat boles, tot i asse¬≠gu¬≠rar que no van veure caure Roger Espa√Īol. L‚Äôan√†lisi ini¬≠cial va per¬≠me¬≠tre indi¬≠vi¬≠du¬≠a¬≠lit¬≠zar dos pos¬≠si¬≠bles esco¬≠pe¬≠ters gr√†cies al fet que no por¬≠ta¬≠ven geno¬≠lle¬≠res, por¬≠ta¬≠ven la gorra pen¬≠jada al cos¬≠tat esquerre de la cin¬≠tura i duien els dos guants posats. A par¬≠tir d‚Äôaqu√≠, un p√®rit espe¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zat i amb un pro¬≠gra¬≠mari ade¬≠quat va con¬≠fir¬≠mar aquests dos sos¬≠pi¬≠to¬≠sos i pels seus movi¬≠ments a la zona i el c√†lcul de la seva al√ßada va aca¬≠bar iden¬≠ti¬≠fi¬≠cant l‚Äôagent UC-563 com l‚Äôautor mate¬≠rial del tret. Aquest agent va dir al jut¬≠jat que ell era a l‚Äôaltra vorera.

Ir√≠dia ha apor¬≠tat al jut¬≠jat l‚Äôinforme, de 75 p√†gines, amb nom¬≠bro¬≠ses imat¬≠ges i sig¬≠nat per un p√®rit inde¬≠pen¬≠dent vali¬≠dat pel Minis¬≠teri de l‚ÄôInte¬≠rior, i ha dema¬≠nat tamb√© la impu¬≠taci√≥ d‚Äôun ins¬≠pec¬≠tor que va veure el tret i els poste¬≠ri¬≠ors dos trets a la zona on va caure Roger Espa√Īol per haver orde¬≠nat, perm√®s o no impe¬≠dit els tres trets.

Per la seva banda, Andr√©s Garc√≠a Ber¬≠rio, tamb√© advo¬≠cat d‚ÄôIr√≠dia, ha lamen¬≠tat que la inves¬≠ti¬≠gaci√≥ i la reco¬≠pi¬≠laci√≥ d‚Äôimat¬≠ges i tes¬≠ti¬≠mo¬≠nis l‚Äôhagi de fer una enti¬≠tat pri¬≠vada sense afany de lucre com la seva. Segons ell, hi hau¬≠ria d‚Äôhaver una fis¬≠ca¬≠lia espe¬≠ci¬≠a¬≠lit¬≠zada en viol√®ncia ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal que impuls√©s aques¬≠tes inves¬≠ti¬≠ga¬≠ci¬≠ons. A m√©s, ha dit que impul¬≠sa¬≠ran al Par¬≠la¬≠ment que s‚Äôobli¬≠gui els Mos¬≠sos d‚ÄôEsqua¬≠dra anti¬≠a¬≠va¬≠lots a anar iden¬≠ti¬≠fi¬≠cats tant per davant com per dar¬≠rere, i al Congr√©s de Dipu¬≠tats que es pro¬≠hi¬≠beixi l‚Äô√ļs de les pilo¬≠tes de goma.

 

Roger Espa√Īol, agra√Įt

 

Roger Espa√Īol s‚Äôha mos¬≠trat satis¬≠fet i agra√Įt per la iden¬≠ti¬≠fi¬≠caci√≥ de l‚Äôautor del tret que li va can¬≠viar la vida, per√≤ ha dit que aix√≤ no l‚Äôafecta gaire per¬≠so¬≠nal¬≠ment, perqu√® el que m√©s el va afec¬≠tar va ser l‚Äôactu¬≠aci√≥ poli¬≠cial en gene¬≠ral a la Ramon Llull. En tot cas, ha dit que el que m√©s li pre¬≠o¬≠cupa √©s la ‚Äúimpu¬≠ni¬≠tat‚ÄĚ i ha aler¬≠tat que arri¬≠bar√† fins al final perqu√® es repari, almenys par¬≠ci¬≠al¬≠ment, el dany cau¬≠sat i ‚Äúfer just√≠cia, dife¬≠rent del ‚Äôa por ellos‚Äô i basada en els drets humans i no en el Codi Penal cor¬≠rom¬≠put per les elits pol√≠tiques i econ√≤miques‚ÄĚ. Segons ell, hi ha un ‚Äúerror end√®mic i inten¬≠ci¬≠o¬≠nat‚ÄĚ dels cos¬≠sos poli¬≠ci¬≠als per no iden¬≠ti¬≠fi¬≠car clara¬≠ment els agents anti¬≠a¬≠va¬≠lots, cri¬≠ti¬≠cant el ‚Äúcor¬≠po¬≠ra¬≠ti¬≠visme‚ÄĚ i el ‚Äúmodel des¬≠fa¬≠sat i caduc del sis¬≠tema poli¬≠cial‚ÄĚ. Espa√Īol tamb√© ha recor¬≠dat els 23 morts i 39 ferits greus per bola de goma a l‚Äôestat, aix√≠ com els 83 ferits greus a Fran√ßa durant la crisi dels ‚Äôarmi¬≠lles gro¬≠gues‚Äô.

Abel Trias, un dels que ha tre¬≠ba¬≠llat m√©s en l‚Äôan√†lisi d‚Äôimat¬≠ges, unes quinze hores set¬≠ma¬≠nals durant un any, ha agra√Įt les apor¬≠ta¬≠ci¬≠ons de la ciu¬≠ta¬≠da¬≠nia i ha dit que s‚Äôha tre¬≠ba¬≠llat unes 1.800 hores en aquesta q√ľesti√≥.

Informa:ELMON.CAT (19-6-2019)

448 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: