En un vídeo publi­cat aquest diven­dres a la tarda a les xar­xes soci­als, el líder de Podem asse­gura que en els últims dies ha estat “refle­xi­o­nant” i ha arri­bat a la con­clusió que no vol ser “l’excusa perquè el PSOE eviti un govern de coa­lició” d’esquer­res que situï “els drets soci­als a l’eix del govern”.

“La meva presència al Con­sell de Minis­tres no serà el pro­blema” sem­pre que el PSOE “assu­meixi que no hi pot haver més vetos” i que la repre­sen­tació de la seva for­mació al govern ha de ser “pro­por­ci­o­nal als vots”.

El secre­tari gene­ral de la for­mació morada ja ha comu­ni­cat la seva decisió a Pedro Sánchez i ha encar­re­gat al secre­tari d’Acció Política de Podem, Pablo Eche­ni­que –que porta les nego­ci­a­ci­ons amb els soci­a­lis­tes–, que tras­lladi al PSOE la seva volun­tat d’arri­bar a un acord de “coa­lició inte­gral, de pro­grama i equip, per tirar enda­vant la inves­ti­dura la set­mana vinent”.

L’anunci d’Igle­sias acosta la pos­si­bi­li­tat d’un acord entre les dues for­ma­ci­ons abans de dijous, quan es pro­duirà la segona votació d’inves­ti­dura de Pedro Sánchez, on el can­di­dat només ha d’obte­nir més vots a favor que no en con­tra.

L’equip de Pedro Sánchez té ara sobre la taula res­pon­dre si accepta aquesta fórmula o bé fa marxa enrere i endu­reix de nou els requi­sits dels per­fils que ha anat esta­blint per a la desig­nació de minis­tres de l’entorn de Podem, que han pas­sat de ser per­fils “tècnics” a “qua­li­fi­cats” en les últi­mes hores.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-7-2019)