INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES PREGUNTA AL TS SI TRASLLADA A CATALUNYA ELS PRESOS POLÍTICS

Després d’ingres­sar a pre­sons madri­le­nyes l’octu­bre i novem­bre del 2017, el pas­sat juliol van obte­nir auto­rit­zació per tras­lla­dar-los a Cata­lu­nya. La cele­bració del judici oral ha obli­gat que, a prin­ci­pis de febrer, se’ls tornés a por­tar a Soto del Real i Alcalà-Meco. Ara, un cop cele­brat el judici, els pre­sos han tor­nat a sol·lici­tar anar a Cata­lu­nya.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (18-6-2019)

 

349 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: