JUNQUERAS, ELEGIT VICEPRESIDENT DEL GRUP VERDS AL PARLAMENT EUROPEU

L’euro­di­pu­tat d’ERC Oriol Jun­que­ras ha estat ele­git aquest dimarts vice­pre­si­dent pri­mer del grup dels Verds/ALE a l’Euro­cam­bra i pre­si­dent del sub­grup de l’Aliança Lliure Euro­pea (ALE), segons ha infor­mat aquesta for­mació. Jun­que­ras subs­ti­tu­eix l’euro­di­pu­tat escocès Alyn Smith, ara dipu­tat al par­la­ment del Regne Unit .

European Free Alliance@EFAparty

Oriol @junqueras elected President of EFA Group in the European Parliament. EFA MEPs in @GreensEFA elect @ERC_INTL leader to succeed @AlynSmith.

“We are looking forward to welcoming him to Strasbourg next week to take up his seat”, said @F_Alfonsi.https://www.e-f-a.org/2020/01/07/oriol-junqueras-elected-president-of-efa-group-in-the-european-parliament/?_thumbnail_id=3844 …

Oriol Junqueras elected President of EFA Group in the European Parliament – EFA – European Free…
EFA MEPs elect ERC’s Junqueras to succeed Alyn Smith Catalan MEP Oriol Junqueras has today (Tuesday) been elected President of the European Free Alliance Group in the European Parliament. He succeeds…

e-f-a.org

“Espe­rem rebre a l’Oriol Jun­que­ras a Estras­burg la set­mana que ve per ocu­par el seu escó com a euro­di­pu­tat i assu­mir la pre­sidència del grup ALE”, ha asse­gu­rat l’euro­di­pu­tat cors François Alfonsi en un comu­ni­cat. L’anunci arriba un dia després que l’Euro­cam­bra hagi comu­ni­cat inter­na­ment que reco­neix el líder d’ERC com a euro­di­pu­tat a l’espera de la decisió del Tri­bu­nal Suprem espa­nyol.

En aquest sen­tit, Alfonsi ha recor­dat que, d’acord amb la sentència del Tri­bu­nal de Justícia de la Unió Euro­pea (TJUE), ´”Jun­que­ras és euro­di­pu­tat d’ençà del juny de 2019 i gau­deix d’immu­ni­tat com a tal”. “És una ver­go­nya que se li hagi impe­dit assu­mir el seu man­dat democràtic durant tant de temps”, ha lamen­tat. I ha afe­git: “el com­por­ta­ment de certs ele­ments de l’Estat espa­nyol durant aquest procés ha estat ver­gonyós”. Alfonsi ha subrat­llat que “les auto­ri­tats espa­nyo­les han de res­pec­tar ara la decisió del TJUE i per­me­tre que Oriol Jun­que­ras ocupi el seuescó sense retard”.

L’euro­di­pu­tada d’ERC Diana Riba feli­ci­tat Jun­que­ras i ha vati­ci­nat que el líder repu­blicà estarà “des de la presó i, aviat, des de l’Euro­cam­bra, defen­sant el dret a l’auto­de­ter­mi­nació arreu d’Europa” .

Diana Riba i Giner
✔@DianaRibaGiner

@junqueras ĂŠs, des d’avui, President @EFAparty al @Europarl_EN. Des de la presĂł i, aviat, des de l’Eurocambra, defensant el dret a l’autodeterminaciĂł arreu d’Europa. Benvingut, Oriol! #LlibertatPresosIPresesPolĂ­tiques https://www.greens-efa.eu/en/article/press/oriol-junqueras-elected-president-of-efa-group-in-the-european-parliament/ …

Oriol Junqueras elected President of EFA Group in the European Parliament
Catalan MEP Oriol Junqueras has today (Tuesday) been elected President of the European Free Alliance Group in the European Parliament. He succeeds SNP ME…

greens-efa.eu

Quarta força euro­pea
L’Aliança Lliure Euro­pea, on s’inte­gra ERC, té una coa­lició par­la­mentària amb els eco­lo­gis­tes, el grup dels Verds/ALE, pre­si­dit per Ska Keller i Phi­lippe Lam­berts. És la quarta força al Par­la­ment Euro­peu amb 75 euro­di­pu­tats.

Informa:ELNACIONAL.CAT (7-1-2019)

208 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: