JUTGEN DINOU INDEPENDENTISTES EN DOS DIES

“Jutgen dinou independentistes en dos dies”.
La defensa de Puigdemont porta 11 joves a judici a Lleida i set a Barcelona.
(JORDI PANYELLA – BARCELONA )
Dinou per¬≠so¬≠nes impli¬≠ca¬≠des en la defensa del movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista s√≥n jut¬≠ja¬≠des aquests dies a Bar¬≠ce¬≠lona, Lleida i Girona amb una petici√≥ glo¬≠bal de 82 anys de pres√≥, mul¬≠tes al marge. Dos dels judi¬≠cis tenen en com√ļ que els pro¬≠ces¬≠sats estan acu¬≠sats de desor¬≠dres p√ļblics i atemp¬≠tat en mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons en defensa de Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont.

Dels tres judi­cis, el més mul­ti­tu­di­nari és el que comença avui a l’Audiència de Lleida. Hi com­pa­rei­xen 11 per­so­nes que afron­ten un total de 58 anys de presó i 40.000 euros de multa. Els fets pels quals són jut­jats van pas­sar el dia de la detenció de Puig­de­mont a Ale­ma­nya, el 25 de març del 2018.

Aquell dia hi va haver mani­fes­ta­ci­ons a tot el país, amb detin­guts, alguns dels quals han estat jut­jats amb con­demna, i a Lleida hi va haver una con­cen­tració davant de la sub­de­le­gació del govern espa­nyol, que els mani­fes­tants van estar a un pas d’assal­tar. Entre les per­so­nes que estan acu­sa­des d’aquells inci­dents hi ha el raper Pablo Hasél, que sosté que ell aquell dia estava en segona línia de la pro­testa i que s’actua en con­tra seu per escar­ment.

El judici que va començar ahir a Bar­ce­lona es fa a set joves pels inci­dents que hi va haver el 30 de gener del 2018 al parc de la Ciu­ta­de­lla. Aquell dia hi havia con­vo­cat el ple del Par­la­ment després de les elec­ci­ons que va con­vo­car Mari­ano Rajoy, via 155, i que va tor­nar a gua­nyar la majo­ria inde­pen­den­tista.

Car­les Puig­de­mont ja era a l’exili i el movi­ment inde­pen­den­tista volia que fos pro­cla­mat pre­si­dent, tot i el veto que va dic­tar el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal en aquest sen­tit. Aquells dies es va espe­cu­lar sobre el pos­si­ble retorn del pre­si­dent a l’exili i, fins i tot, la Guàrdia Civil va orga­nit­zar con­trols i va escor­co­llar vehi­cles.

El dia del ple, el parc de la Ciu­ta­de­lla es va blin­dar per impe­dir l’accés dels ciu­ta­dans fins a l’edi­fici que ostenta la seu de la cam­bra de repre­sen­tació. Sota el govern del Minis­teri de l’Inte­rior, per apli­cació del 155, els Mos­sos van inten­tar impe­dir l’entrada de per­so­nes al parc, però no ho van acon­se­guir.

La pressió de la gent va acon­se­guir vio­len­tar la porta del cos­tat del pas­seig de Puja­des i allí es van pro­duir enfron­ta­ments que van aca­bar amb almenys deu acu­sats de desor­dres i atemp­tats. Tres ja han estat jut­jats amb dues abso­lu­ci­ons i una con­demna.

Aquest judici va començar amb sor­presa perquè un dels set acu­sats en va que­dar fora a pri­me­res de canvi. Les defen­ses van al·legar un defecte pro­ces­sal en la tra­mi­tació de la causa, el tri­bu­nal ho va accep­tar i ahir mateix va decre­tar la nul·litat d’actu­a­ci­ons en relació a ell que ja no haurà de seguir la vista.

També en aquest judici, els Mos­sos d’Esqua­dra hi exer­cei­xen l’acu­sació par­ti­cu­lar. Un dels advo­cats que els repre­senta és José María Fus­ter Fabra, fun­da­dor de Ciu­ta­dans i reser­vista de l’exèrcit espa­nyol, que ha defen­sat poli­cies espa­nyols i guàrdies civils.

Pel que fa al judici de Girona, es tracta d’un jove acu­sat de llançar una pedra a un mosso d’esqua­dra el 18 d’octu­bre del 2019 en les pro­tes­tes con­tra la sentència del Tri­bu­nal Suprem.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (23-XI-2022)

30 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: