JxCAT: CANVIAR LES REGLES DEL PARLAMENT PER FER PLENS TELEMÀTICS

JxCat ha regis­trat una pro­po­sició de llei per a la modi­fi­cació del Regla­ment del Par­la­ment per poder garan­tir el fun­ci­o­na­ment de la cam­bra en cir­cumstàncies excep­ci­o­nals.

Aquesta pro¬≠posta pret√©n que de manera ‚Äúimme¬≠di¬≠ata‚ÄĚ tota l‚Äôacti¬≠vi¬≠tat par¬≠la¬≠ment√†ria es pugui cele¬≠brar de manera telem√†tica. Segons han expli¬≠cat en nota de premsa, √©s la mateixa ini¬≠ci¬≠a¬≠tiva que van pro¬≠po¬≠sar els lle¬≠trats que pre¬≠veu ses¬≠si¬≠ons plen√†ries no pre¬≠sen¬≠ci¬≠als amb votaci√≥ telem√†tica, quan els dipu¬≠tats no es puguin des¬≠pla√ßar per motius com la crisi sanit√†ria. S‚Äôaposta perqu√® la reforma es tra¬≠miti per via d‚Äôurg√®ncia i per lec¬≠tura √ļnica. D‚Äôaltra banda, pro¬≠po¬≠sa¬≠ran a la reuni√≥ de la Mesa d‚Äôaquest dimarts que es des¬≠tini part del roma¬≠nent del pres¬≠su¬≠post de 2019 a inver¬≠si¬≠ons tec¬≠nol√≤giques.

Segons la pro¬≠posta de reforma del Regla¬≠ment, les ses¬≠si¬≠ons no pre¬≠sen¬≠ci¬≠als en cas que la capa¬≠ci¬≠tat de des¬≠pla√ßament dels dipu¬≠tats es vei√©s greu¬≠ment afec¬≠tada per cat√†stro¬≠fes natu¬≠rals, acci¬≠dents greus i a gran escala, crisi sanit√†ria, epi¬≠so¬≠dis de con¬≠ta¬≠mi¬≠naci√≥ o par√†lisi dels ser¬≠veis p√ļblics essen¬≠ci¬≠als es podrien con¬≠vo¬≠car a petici√≥ de dos grups par¬≠la¬≠men¬≠ta¬≠ris o de la cin¬≠quena part dels mem¬≠bres del Par¬≠la¬≠ment.

JxCat també apunta que en cas que es pro­du­eixi un pro­blema tècnic que impe­deixi a un dipu­tat par­ti­ci­par de la vide­o­con­ferència s’haurà de sus­pen­dre la sessió. Excepte si l’electe expressa que pot con­ti­nuar la sessió. A la Mesa, d’acord amb la Junta de Por­ta­veus, li tocarà acor­dar la cele­bració dels plens o comis­si­ons de forma no pre­sen­cial.

La for¬≠maci√≥ de Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont ha expli¬≠cat que veu amb bons ulls dedi¬≠car una part del roma¬≠nent dels comp¬≠tes de 2019 al Depar¬≠ta¬≠ment de Salut per fer front a la pand√®mia del coro¬≠na¬≠vi¬≠rus. A m√©s a m√©s, han apos¬≠tat per ‚Äúanar m√©s enll√†‚ÄĚ en l‚Äôapor¬≠taci√≥ del Par¬≠la¬≠ment. Per aix√≤, tamb√© a la Mesa d‚Äôaquest dimarts JxCat pro¬≠po¬≠sar√† des¬≠ti¬≠nar a la lluita con¬≠tra el coro¬≠na¬≠vi¬≠rus les par¬≠ti¬≠des del pres¬≠su¬≠post de 2020 des¬≠ti¬≠na¬≠des a com¬≠me¬≠mo¬≠rar els 40 anys de l‚Äôani¬≠ver¬≠sari del Par¬≠la¬≠ment i les des¬≠pe¬≠ses de repre¬≠sen¬≠taci√≥ de pro¬≠to¬≠col i viat¬≠ges.

Per la seva banda, ERC ha retret a JxCat que hagin pre¬≠sen¬≠tat una pro¬≠posta pr√≤pia de reforma del Regla¬≠ment del Par¬≠la¬≠ment per per¬≠me¬≠tre plens telem√†tics. Els repu¬≠bli¬≠cans han asse¬≠gu¬≠rat que ells ja havien fet arri¬≠bar ‚Äúuna pri¬≠mera pro¬≠posta‚ÄĚ a JxCat, PSC, comuns i CUP els dar¬≠rers dies i han subrat¬≠llat que ‚Äús‚Äôhavia rebut amb bons ulls fins que en una reuni√≥ aquest dilluns JxCat ha anun¬≠ciat que pre¬≠sen¬≠ta¬≠ria una pro¬≠posta pr√≤pia‚ÄĚ. ‚ÄúERC no vol en cap cas que s‚Äôapro¬≠fiti l‚Äôexcep¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠li¬≠tat per a pri¬≠o¬≠rit¬≠zar interes¬≠sos par¬≠ti¬≠dis¬≠tes‚ÄĚ, ha remar¬≠cat la for¬≠maci√≥. Els repu¬≠bli¬≠cans han dema¬≠nat als ser¬≠veis jur√≠dics de la cam¬≠bra que con¬≠vo¬≠quin la pon√®ncia con¬≠junta per refor¬≠mar el regla¬≠ment i ‚Äúblin¬≠dar el Par¬≠la¬≠ment en casos d‚Äôexcep¬≠ci¬≠o¬≠na¬≠li¬≠tat‚ÄĚ.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (6-4-2020)

249 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: