JxCAT S’OPOSA A SÁNCHEZ PER ” 155 RAONS” I PER LA REPRESSIÓ

La dipu­tada de JxCat al Congrés dels Dipu­tats Laura Borràs ha rati­fi­cat la seva opo­sició a la inves­ti­dura del secre­tari gene­ral del PSOE, Pedro Sánchez, com a pre­si­dent del govern espa­nyol i li ha asse­gu­rat que tenen “155 motius” per votar ‘no’.

Ho ha dit al debat d’inves­ti­dura d’aquest dimarts, en què ha recor­dat al líder soci­a­lista que quan va lide­rar la moció de cen­sura que el va dur a la pre­sidència l’any 2018 ho va fer plan­te­jant que “no hi havia major ines­ta­bi­li­tat que la cor­rupció”.

L’excon­se­llera cata­lana ha refor­mu­lat la frase de Sánchez per adap­tar-la “al moment pre­sent”: “No es pot triar entre democràcia o esta­bi­li­tat perquè no hi ha major ines­ta­bi­li­tat que la repressió”. També ha subrat­llat que els líders inde­pen­den­tis­tes empre­so­nats “són pre­sos polítics”.

“Si no, com deno­mina els demòcra­tes en presó pre­ven­tiva per uns fets polítics que ni tan sols el Codi Penal recull?”, ha pre­gun­tat, i ha apro­fi­tat per recri­mi­nar a Sánchez que s’oposés a l’entrada d’Uni­des Podem al govern espa­nyol per no tenir un pre­si­dent que parli de pre­sos polítics.

“El que hau­ria de neces­si­tar és que en aquest estat que pretén gover­nar no hi hagi pre­sos polítics”, li ha etzi­bat.

Informa:ELPUNTAVUI:CAT (23-7-2019)

328 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: