L’11-S, AL CARRER I A INTERNET: L’ANC DONA 500.000 MASCARETES

( XAVIER MIR√ď – BARCELONA )
La mani­fes­tació de l’Onze de Setem­bre no serà una con­cen­tració mas­siva al car­rer, com era pre­vi­si­ble per la situ­ació de la pandèmia, i com ja havia avançat fa algu­nes set­ma­nes la pre­si­denta de l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC), Eli­senda Palu­zie, en el cicle de vide­o­con­ferències per inter­net que rea­litza l’enti­tat. De fet, la xarxa digi­tal tindrà la mei­tat del pro­ta­go­nisme en la con­cen­tració rei­vin­di­ca­tiva d’enguany, segons va anun­ciar ahir la mateixa Palu­zie en una entre­vista a RAC1.

La pre­si­denta de l’enti­tat va acla­rir que no hi ha cap decisió presa perquè l’equip encar­re­gat de l’orga­nit­zació encara tre­ba­lla en la pro­posta, però va con­fir­mar que no hi haurà la tra­di­ci­o­nal mani­fes­tació de cen­te­nars de milers de per­so­nes a Bar­ce­lona, tenint en compte l’alt risc de con­tagi que això supo­sa­ria.

El plan¬≠te¬≠ja¬≠ment per aquest any √©s fer diver¬≠ses con¬≠cen¬≠tra¬≠ci¬≠ons al pa√≠s, de manera que es pugui mani¬≠fes¬≠tar la poblaci√≥ d‚Äôarreu del ter¬≠ri¬≠tori i dis¬≠se¬≠nyar un pro¬≠grama d‚Äôactes com¬≠ple¬≠men¬≠tari que s‚Äôeme¬≠tria per inter¬≠net a trav√©s de les xar¬≠xes soci¬≠als i que per¬≠me¬≠tria la par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ tamb√© dels col¬∑lec¬≠tius vul¬≠ne¬≠ra¬≠bles a la Covid-19, que pro¬≠ba¬≠ble¬≠ment encara no podran sor¬≠tir al car¬≠rer amb nor¬≠ma¬≠li¬≠tat el dia 11 de setem¬≠bre. Aix√≠, Palu¬≠zie anun¬≠cia una f√≥rmula mixta ‚Äúvir¬≠tual i pre¬≠sen¬≠cial perqu√® els grups de risc pro¬≠ba¬≠ble¬≠ment no podran sor¬≠tir al car¬≠rer i altres s√≠. Mirant de com¬≠bi¬≠nar-ho, per√≤ que ning√ļ quedi excl√≤s del fet d‚Äôexpres¬≠sar-se i mobi¬≠lit¬≠zar-se‚ÄĚ.

Actes a través d’inter­net

Tam­poc no s’ha deci­dit si es dis­se­nyarà una nova per­for­mance, ni tan sols si es repe­tirà l’acció cen­tral d’aquesta a les 17.14 h de la tarda en les mani­fes­ta­ci­ons pre­sen­ci­als que es faran a diver­sos punts del país.

Pel que fa a la part vir­tual, l’ANC rumia d’orga­nit­zar diver­sos actes rea­lit­za­bles a través de les pan­ta­lles d’ordi­na­dors, mòbils i tau­le­tes. El mis­satge cen­tral serà nova­ment inde­pen­den­tista i Palu­zie con­fir­mava ahir que la crisi pandèmica que està afron­tant el país hi tindrà un paper.

Si en la xer¬≠rada en con¬≠fi¬≠na¬≠ment de fa uns dies la pre¬≠si¬≠denta de l‚Äôenti¬≠tat inde¬≠pen¬≠den¬≠tista avan√ßava que el mis¬≠satge pol√≠tic s‚Äôhau¬≠ria de refor√ßar amb la den√ļncia de les limi¬≠ta¬≠ci¬≠ons pol√≠tiques i de recur¬≠sos de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat per afron¬≠tar la pand√®mia, ahir rea¬≠fir¬≠mava: ‚ÄúDes de Cata¬≠lu¬≠nya no tenim els ins¬≠tru¬≠ments per fer front a una crisi d‚Äôaquesta mag¬≠ni¬≠tud, perqu√® no tenim un estat propi, i per tant, la inde¬≠pend√®ncia √©s una neces¬≠si¬≠tat.‚ÄĚ

L’Assemblea fa donació de 500.000 mascaretes

L‚ÄôAssemblea va tirar endavant dues iniciatives per col¬∑laborar amb els equips sanitaris i les entitats a fer front a la pand√®mia del coronavirus SARS CoV-2. La iniciativa principal era l‚Äôelaboraci√≥ de mascaretes a trav√©s de la seva √†mplia xarxa territorial, de manera que entre voluntaris de l‚Äôentitat i xarxes de cosidors s‚Äôhan elaborat arreu del pa√≠s 300.000 mascaretes que l‚Äôentitat ja ha donat a diversos col¬∑lectius vulnerables. Les dues-centes assemblees territorials i sectorials de l‚Äôentitat han fet donaci√≥ de les mascaretes elaborades a col¬∑lectius vulnerables per mitj√† de C√†ritas, Banc dels Aliments, Sindicat de Manters, pisos tutelats, centres d‚Äôatenci√≥ a menors i resid√®ncies de gent gran. Al voltant de 200.000 mascaretes m√©s s‚Äôhan distribu√Įt a trav√©s dels supermercats Bon Preu i Esclat en lots de dues mascaretes confeccionables.
En aquest cas, els voluntaris i volunt√†ries de l‚Äôentitat s‚Äôhan dedicat a ensobrar les mascaretes als lots. L‚Äôentitat t√© encara 60.000 mascaretes pendents de distribuir, tot i que dona per assolit l‚Äôobjectiu. La segona iniciativa ha estat la recollida de fons per col¬∑laborar en la compra d‚Äôequipament i material sanitari per als hospitals del pa√≠s ‚Äďambdues iniciatives es van posar en marxa fa setmanes coincidint amb l‚Äôaugment de la corba de contagi i quan les farm√†cies havien esgotat l‚Äôestoc de mascaretes i els hospitals tenien manca d‚Äôequips de protecci√≥ individual (EPI)‚Äď. Tenint en compte l‚Äôarrelament de l‚ÄôANC arreu del territori, ha decidit distribuir les donacions en aportacions separades de 5.000 euros que es faran, aquesta setmana, als hospitals de Granollers, Igualada, Matar√≥, Terrassa, Sabadell, Lleida, Girona, Tortosa, Vic, Reus i Viladecans.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-5-2020)

270 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: