“A qui molesta tant la cam­pa­nya ‘Con­sum estratùgic’ de l’ANC que Foment l’hagi de denun­ciar?

Ni aixĂČ, Josep SĂĄnchez, no pot fer l’ANC? Ni infor­mar els usu­a­ris de les carac­terĂ­sti­ques de les empre­ses que ope­ren al paĂ­s? Aquest Ă©s el gran paper que ha de fer Foment? Denun­ciar l’ANC? I dema­nar “que s’imposi una multa en el grau mĂ xim a cadas­cun dels repre­sen­tats legals de l’enti­tat”? PaperĂ s, Foment, paperĂ s. L’ANC, ja ho saben vostĂšs, va pre­sen­tar mesos enrere una cam­pa­nya (con­su­mes­tra­te­gic.cat, facin el favor de visi­tar el web) que pretĂ©n “enfor­tir el tei­xit empre­sa­rial a Cata­lu­nya que res­pon­gui a valors de lliure mer­cat i de no-ingerĂšncia dels poders polĂ­tics”. O el que Ă©s el mateix, pretĂ©n posar en con­tacte con­su­mi­dors cata­lans amb empre­ses del paĂ­s que desprĂ©s de l’1-O no van desu­bi­car la seva seu al dic­tat del govern espa­nyol i que apos­ten per una eco­no­mia vin­cu­lada amb els valors repu­bli­cans.

Doncs aixĂČ, que l’ANC pro­mo­gui deter­mi­na­des empre­ses que no hagin par­ti­ci­pat en la cam­pa­nya de la por, es veu que a Foment l’ha fet posar nerviĂłs. Tant que ha denun­ciat l’ANC a l’Auto­ri­tat Cata­lana de la Com­petĂšncia, ha dema­nat “la multa en el grau mĂ xim” per als res­pon­sa­bles de l’enti­tat sobi­ra­nista, i demana que es pro­hi­beixi a l’Assem­blea fer decla­ra­ci­ons pĂșbli­ques sobre aquest tema. PaperĂ s. És evi­dent que la cam­pa­nya devia fer posar molt ner­vi­o­ses segons qui­nes grans com­pa­nyies i que aques­tes neces­si­ta­ven, Ă©s clar, que algĂș fes el paperĂ s que li ha tocat fer a Josep SĂĄnchez Lli­bre. I jo em pre­gunto: i els meus drets com a con­su­mi­dor, on sĂłn? Aquells qui no tenen prou ele­ments o conei­xe­ment per valo­rar-ho, no tenen el dret que algĂș els reco­mani un pres­ta­dor de ser­veis?

O Ă©s que Ă©s jus­ta­ment aixĂČ, el que pretĂ©n la denĂșncia de Foment: impe­dir que la soci­e­tat civil s’orga­nitzi? Tanta por, fa aquesta cam­pa­nya de l’ANC? No tinc dret, jo, com a con­su­mi­dor, que algĂș em reco­mani unes deter­mi­na­des com­pa­nyies i que jo, i no pas l’ANC, deci­deixi final­ment quĂš faig? AixĂČ, senyor SĂĄnchez, SĂĄnchez Lli­bre, no Ă©s cap boi­cot. És una cam­pa­nya d’infor­maciĂł al con­su­mi­dor. O Ă©s que no Ă©s prou adult el con­su­mi­dor per pren­dre la decisiĂł de qui con­tracta? No em poden a mi reco­ma­nar uns ser­veis? Es veu que no. Segons Fomento, Ă©s clar.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (21-7-2019)