LA CE CONTINUA FENT-SE EL SORD I NO FA CAS D’AMNISTIA INTERNACIONAL

La Comissió Euro­pea s’ha negat a can­viar de posició sobre el cas de l’1-O per la crida d’Amnis­tia Inter­na­ci­o­nal a alli­be­rar Jordi Sànchez i Jordi Cui­xart, con­dem­nats a nou anys de presó per sedició.

“És un afer intern”, rei­te­ren des de l’exe­cu­tiu euro­peu, pre­gun­tats per la reacció d’aquesta ONG inter­na­ci­o­nal que tre­ba­lla pels drets humans. La CE insis­teix que res­pec­ten “ordre cons­ti­tu­ci­o­nal espa­nyol” i “les deci­si­ons de la justícia espa­nyola”.

En un informe, Amnis­tia Inter­na­ci­o­nal ha exi­git aquest dimarts l’alli­be­ra­ment dels Jor­dis en con­si­de­rar que la seva con­demna “amenaça els drets a la lli­ber­tat d’expressió i reunió”.
Per la seva part, el Govern ha rebut amb satisfació aquets informe que caldrà tenir present en les relacions bilaterals amb l’Estat, mentre que partits espanyols con sideren que és un informe més.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-11-2019)

212 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: