LA CONVOCAT√íRIA D’ELECCIONS ESPANYOLES N’ALLUNYA LES CATALANES

Unes elec­ci­ons que n’allu­nyen unes altres. La con­vo­catòria d’uns comi­cis esta­tals per al 10 de novem­bre curt­cir­cuita a la pràctica les expec­ta­ti­ves d’anar a les urnes a Cata­lu­nya per res­pon­dre a la pròxima sentència del Tri­bu­nal Suprem con­tra els pre­sos polítics, tal com pro­po­sa­ven dife­rents veus d’ERC. Si mai va ser una pos­si­bi­li­tat, des­car­tada en tot moment pel pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, que és qui té la potes­tat de con­vo­car-les, ja no exis­teix. Això no vol dir que els cata­lans no puguin res­pon­dre amb les urnes a una con­demna, ja que el 10-N esde­vindrà jus­ta­ment una opor­tu­ni­tat per expres­sar el rebuig a una decisió judi­cial ben pròxima en el calen­dari: la sentència s’espera per a la pri­mera quin­zena d’octu­bre i impac­tarà de ple en la pre­cam­pa­nya elec­to­ral.

La inca¬≠pa¬≠ci¬≠tat o manca de volun¬≠tat expressa dels diri¬≠gents espa¬≠nyols per inves¬≠tir un pre¬≠si¬≠dent es tra¬≠du¬≠eix, doncs, en unes elec¬≠ci¬≠ons que aga¬≠fen a con¬≠tra¬≠peu els par¬≠tits a Cata¬≠lu¬≠nya, que hau¬≠ran de reac¬≠ci¬≠o¬≠nar a la sent√®ncia en un con¬≠text elec¬≠to¬≠ral que difi¬≠cul¬≠tar√† encara m√©s la neces¬≠si¬≠tat, d‚Äôuna banda, de pac¬≠tar la res¬≠posta ‚Äďatu¬≠rada de pa√≠s?‚Äď i,d‚Äôuna altra banda, de con¬≠sen¬≠suar un full de ruta per al movi¬≠ment inde¬≠pen¬≠den¬≠tista, a part d‚Äôenter¬≠bo¬≠lir la nego¬≠ci¬≠aci√≥ del pres¬≠su¬≠post.

No s‚Äôespe¬≠ren sor¬≠pre¬≠ses en l‚Äôencap√ßala¬≠ment de les llis¬≠tes, lle¬≠vat de la inc√≤gnita que suposa per a ERC i per a Junts per Cata¬≠lu¬≠nya una sent√®ncia que inha¬≠bi¬≠liti els qui van ser caps de llista el 28-A, Oriol Jun¬≠que¬≠ras i Jordi S√†nchez, res¬≠pec¬≠ti¬≠va¬≠ment, aix√≠ com la par¬≠ti¬≠ci¬≠paci√≥ en les can¬≠di¬≠da¬≠tu¬≠res de Josep Rull i Jordi Turull al Congr√©s i de Ra√ľl Romeva al Senat. Es dona la cir¬≠cumst√†ncia que les can¬≠di¬≠da¬≠tu¬≠res es pre¬≠sen¬≠ta¬≠ran davant de la junta elec¬≠to¬≠ral com¬≠pe¬≠tent entre el quinz√® i el vint√® dia poste¬≠rior a la con¬≠vo¬≠cat√≤ria de les elec¬≠ci¬≠ons, √©s a dir, m√†xim el 14 d‚Äôoctu¬≠bre, just els dies en qu√® es podria con√®ixer la sent√®ncia.

Els camins dels partits

‚ÄúDes d‚ÄôERC hem deci¬≠dit que cada vegada que hi hagi elec¬≠ci¬≠ons i men¬≠tre segueixi aquesta situ¬≠aci√≥ [de repressi√≥], pre¬≠sen¬≠ta¬≠rem com a can¬≠di¬≠dat el pre¬≠si¬≠dent [del par¬≠tit], l‚ÄôOriol Jun¬≠que¬≠ras‚ÄĚ, va dir al mar√ß la por¬≠ta¬≠veu repu¬≠bli¬≠cana, Marta Vilalta. Per√≤, al marge de la sent√®ncia, Jun¬≠que¬≠ras est√† immers en la bata¬≠lla per fer efec¬≠tius els seus drets com a euro¬≠di¬≠pu¬≠tat, men¬≠tre que el Congr√©s √©s un cam√≠ ja recor¬≠re¬≠gut. D‚Äôentrada, per√≤, els repu¬≠bli¬≠cans no des¬≠car¬≠ten res. El 10-N com¬≠pro¬≠va¬≠ran si l‚Äôestrat√®gia d‚Äôabs¬≠te¬≠nir-se en la segona volta de la inves¬≠ti¬≠dura de Pedro S√°nchez √©s ben rebuda entre l‚Äôelec¬≠to¬≠rat i els per¬≠met repe¬≠tir la vict√≤ria del 28-A.

A JxCat, que hi va votar en con¬≠tra, els comi¬≠cis els aga¬≠fen en ple proc√©s d‚Äôendre√ßa de l‚Äôespai post¬≠con¬≠ver¬≠gent. Qui va ser n√ļmero 2 de S√†nchez a l‚Äôabril, Laura Borr√†s, va expli¬≠car ahir que la q√ľesti√≥ de la llista encara no s‚Äôha par¬≠lat. ‚ÄúFarem totes les reu¬≠ni¬≠ons per mirar d‚Äôacon¬≠se¬≠guir l‚Äôequip m√©s potent pos¬≠si¬≠ble per poder tre¬≠ba¬≠llar per acon¬≠se¬≠guir un pa√≠s millor, mira¬≠rem de jugar les nos¬≠tres car¬≠tes de la millor manera pos¬≠si¬≠ble, sense gene¬≠rar fal¬≠ses expec¬≠ta¬≠ti¬≠ves‚ÄĚ, va asse¬≠gu¬≠rar a TV3.

Amb 15 dipu¬≠tats, ERC va que¬≠dar davant del PSC (12), que pre¬≠sen¬≠tava com a cap de car¬≠tell l‚Äôales¬≠ho¬≠res minis¬≠tra de Pol√≠tica Ter¬≠ri¬≠to¬≠rial, Merit¬≠xell Batet, que, si no hi ha sor¬≠pre¬≠ses, ara hi tor¬≠na¬≠ria per√≤ amb la pre¬≠sid√®ncia del Congr√©s al curr√≠culum. Tant els soci¬≠a¬≠lis¬≠tes com els comuns tin¬≠dran el repte de mobi¬≠lit¬≠zar el seu elec¬≠to¬≠rat davant del crei¬≠xe¬≠ment de l‚Äôabs¬≠tenci√≥ que s‚Äôaugura com a c√†stig per no haver-se posat d‚Äôacord per for¬≠mar govern i pel can¬≠sa¬≠ment asso¬≠ciat a una repe¬≠tici√≥ elec¬≠to¬≠ral. √Čs a dir, es veur√† a qui en cul¬≠pen els elec¬≠tors. A m√©s, en el cas d‚ÄôEn Com√ļ Podem, que, amb Jaume Asens, va igua¬≠lar els set dipu¬≠tats de JxCat, s‚Äôhi afe¬≠geix l‚Äôinter¬≠ro¬≠gant d‚Äôuna even¬≠tual pena¬≠lit¬≠zaci√≥ pel fet que Pablo Igle¬≠sias va renun¬≠ciar al refer√®ndum durant la nego¬≠ci¬≠aci√≥ amb el PSOE per entrar al govern.

Ciu¬≠ta¬≠dans tamb√© s‚Äôenfron¬≠tar√† al fan¬≠tasma d‚Äôuna dava¬≠llada, despr√©s que s‚Äôhagi negat fins a ultim√≠ssima hora a abs¬≠te¬≠nir-se en la inves¬≠ti¬≠dura, fet que li ha repor¬≠tat una cadena de fugues d‚Äôalts c√†rrecs. In√©s Arri¬≠ma¬≠das va igua¬≠lar els cinc dipu¬≠tats de Juan Car¬≠los Girauta. En el cas del PP, Caye¬≠tana √Ālva¬≠rez de Toledo ja ha prom√®s fer ‚Äúmolta cam¬≠pa¬≠nya‚ÄĚ a Cata¬≠lu¬≠nya per inten¬≠tar recu¬≠pe¬≠rar els escons per¬≠duts a Girona i Tar¬≠ra¬≠gona. El PP va fer el pit¬≠jor resul¬≠tat de la seva hist√≤ria, pas¬≠sant de sis a nom√©s un dipu¬≠tat. Els comi¬≠cis seran igual¬≠ment una prova de foc per a Vox, que inten¬≠tar√† con¬≠so¬≠li¬≠dar l‚Äô√ļnic repre¬≠sen¬≠tant que va obte¬≠nir.

Final­ment, caldrà veure si el Front Repu­blicà d’Albano-Dante Fac­hin, parai­gua de Poble Lliure, Som Alter­na­tiva i Pira­tes de Cata­lu­nya, torna a inten­tar l’assalt al Congrés, després de que­dar-ne a les por­tes amb un 2,74% dels vots (113.000).

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (19-9-2019)

280 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: