LA CUP ” TENSA ” EL CONFLICTE PER ENTRAR EN LA ” FASE RESOLUTIVA “

La CUP defensa que cal “ten­sar i re-esca­lar el con­flicte” amb l’Estat a par­tir de la Diada i de la sentència del Tri­bu­nal Suprem de l’1-O per poder crear les “con­di­ci­ons” i entrar en la fase reso­lu­tiva de la qüestió.

El dipu­tat de la CUP Car­les Riera ha asse­nya­lat en una entre­vista a SER Cata­lu­nya que ten­sar el con­flicte és “l’única manera de des­blo­que­jar la situ­ació” perquè l’Estat no està dis­po­sat a nego­ciar.

D’altra banda, ha fet una crida a tre­ba­llar per “estratègies com­par­ti­des” i que els par­tits, les enti­tats i els agents soci­als sumin i per­me­tin gene­rar una “onada mobi­lit­za­dora igual o supe­rior al 3-O” i, sobre­tot, “aguan­tar-la”.

Aquesta “res­posta sos­tin­guda” al car­rer és la que ha d’acon­se­guir una “agenda de rup­tura democràtica amb l’Estat”, segons Riera.

Riera ha expli­cat que la res­posta a la sentència del Suprem és un moment “molt impor­tant” per “acce­le­rar el procés” amb una res­posta política que inclo­gui una pro­posta con­creta de l’exer­cici de l’auto­de­ter­mi­nació.

“Ha de ser un moment de pre­pa­ració, i en aquest moment es poden donar situ­a­ci­ons que per­me­tin fer grans pas­sos enda­vant”, ha afe­git.

D’altra banda, con­si­dera que cal cons­truir una “uni­tat inde­pen­den­tista” al vol­tant de la idea de “rup­tura”, i no de tran­sició, com con­si­dera que es va fer a l’octu­bre del 2017.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-8-2019)

N.de la R.

Paraules boniques,revolucionàries que caldria que es traduïssin en fets. D’entrada convindria que aprovessin els pressupostos perquè ara mateix sense pressupostos només es perjudiquen les classes populars. A més a més haurien d’entrar al Govern per formar un sol bloc per enfrontar el terror espanyol. Aquesta “oposició” d’ara no afavoreix les classes populars, divideix l’independentisme i,curiosament, enforteix l’Estat. Que jo sàpiga la CUP no té ningú a la presó i una sola persona a l’exili, tot i que només acusada de desobediència.

La ruptura amb Espanya exigeix molts sacrificis.Com diu la CUP caldrà saber mantenir la tensió i això és el que importa. Cal ocupar les infraestructures del país i una gran capacitat de resistència.Pot presentar la CUP un pla de resistència? Si em convenç, m’hi apuntaté. Mentrestant, dubto de tot el que dieu. Necessitem fets i no paraules. A les vostres mans està empènyer el país cap a la independència. Us ho dic de cor, perquè tot i que estic a les antípodes gairebé de totes les vostres idees, teniu gent valuosa. Aprofiteu-la en bé del país  

 

278 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: