LA DEFENSORA DEL POBLE EUROPEU NO INVESTIGARÀ EL VETO ALS EURODIPUTATS CATALANS

La Defen¬≠sora del Poble euro¬≠peu ha rebut¬≠jat obrir cap inves¬≠ti¬≠gaci√≥ pel veto de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra a Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont i Toni Com√≠n a entrar a la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ com a euro¬≠di¬≠pu¬≠tats elec¬≠tes despr√©s del 26-M. Segons con¬≠fir¬≠men des del gabi¬≠net de l‚ÄôOmbudswo¬≠man Emily O‚ÄôReilly a l‚ÄôACN, la petici√≥ de l‚Äôexpre¬≠si¬≠dent s‚Äôha decla¬≠rat ‚Äúinad¬≠mis¬≠si¬≠ble‚ÄĚ perqu√® no com¬≠plia els cri¬≠te¬≠ris per ini¬≠ciar una inves¬≠ti¬≠gaci√≥ i es va pre¬≠sen¬≠tar de forma ‚Äúpre¬≠ma¬≠tura‚ÄĚ. En la carta envi¬≠ada per O‚ÄôReilly, l‚ÄôOmbudswo¬≠man argu¬≠menta que un dels cri¬≠te¬≠ris √©s que el peti¬≠ci¬≠o¬≠nari ha d‚Äôhaver con¬≠tac¬≠tat pri¬≠mer la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ euro¬≠pea en q√ľesti√≥ – en aquest cas l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra- amb vis¬≠tes a resol¬≠dre la dis¬≠puta i donar-li ‚Äútemps sufi¬≠ci¬≠ent‚ÄĚ per a res¬≠pon¬≠dre.

‚ÄúAquest no ha estat el cas aqu√≠ aix√≠ que la queixa ha estat decla¬≠rada inad¬≠mis¬≠si¬≠ble‚ÄĚ, con¬≠clo¬≠uen des de l‚Äôofi¬≠cina d‚ÄôO‚ÄôReilly.

La idea, explica en la carta a Puig¬≠de¬≠mont, √©s que la ins¬≠ti¬≠tuci√≥ en q√ľesti√≥ tin¬≠gui ‚Äúl‚Äôopor¬≠tu¬≠ni¬≠tat‚ÄĚ de ges¬≠ti¬≠o¬≠nar el pro¬≠blema sense la neces¬≠si¬≠tat d‚Äôinvo¬≠lu¬≠crar-hi la Defen¬≠sora del Poble euro¬≠peu i que el Par¬≠la¬≠ment tin¬≠gui marge de reacci√≥.

Segons argu¬≠menta l‚ÄôOmbudswo¬≠man, els fets als quals fa refer√®ncia Puig¬≠de¬≠mont en la petici√≥ pre¬≠sen¬≠tada s√≥n de finals de maig i la queixa va regis¬≠trar-se el 3 de juny, motiu pel qual es con¬≠si¬≠dera ‚Äúpre¬≠ma¬≠tura‚ÄĚ.

Amb tot, O‚ÄôReilly cons¬≠tata que la Mesa de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra va abor¬≠dar la sus¬≠pensi√≥ de les cre¬≠den¬≠ci¬≠als als euro¬≠di¬≠pu¬≠tats espa¬≠nyols despr√©s d‚Äôhaver vetat que les reco¬≠llis¬≠sin Puig¬≠de¬≠mont i Com√≠n. Aix√≠, afirma, pot tor¬≠nar a diri¬≠gir-se a la seva ofi¬≠cina per pre¬≠sen¬≠tar una nova queixa si no est√† ‚Äúsatis¬≠fet‚ÄĚ amb la posici√≥ del par¬≠la¬≠ment.

La Defen­sora del Poble con­clou recor­dant a Puig­de­mont que el seu man­dat només te a veure amb les acti­vi­tats admi­nis­tra­ti­ves de les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees i que no té potes­tat per inves­ti­gar les acci­ons de les auto­ri­tats dels estats mem­bre, en aquest cas les espa­nyo­les.


Queixa per ‚Äútracte dis¬≠cri¬≠mi¬≠na¬≠tori‚ÄĚ

Els euro¬≠di¬≠pu¬≠tats elec¬≠tes Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont i Toni Com√≠n van enviar una carta a la Defen¬≠sora del Poble Euro¬≠peu, Emily O‚ÄôReilly, per denun¬≠ciar un ‚Äútracte dis¬≠cri¬≠mi¬≠na¬≠tori‚ÄĚ de l‚ÄôEuro¬≠cam¬≠bra, despr√©s de pro¬≠hi¬≠bir-los l‚Äôentrada per fer les acre¬≠di¬≠ta¬≠ci¬≠ons pro¬≠vi¬≠si¬≠o¬≠nals dels nous mem¬≠bres de la ins¬≠ti¬≠tuci√≥.

Arran de l’intent de Puig­de­mont i Comín de reco­llir les cre­den­ci­als, PP, Cs i PSOE van dema­nar a Tajani que sus­pengués tots els per­mi­sos tem­po­rals als euro­di­pu­tats elec­tes de l’Estat per evi­tar que pogues­sin entrar a la cam­bra com a euro­par­la­men­ta­ris sense haver reco­llit l’acta a Madrid.

A banda de diri­gir-se a la Defen­sora del Poble, també van pre­sen­tar una queixa for­mal al pre­si­dent de l’Euro­cam­bra, Anto­nio Tajani, i al secre­tari gene­ral, Klaus Welle.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (28-6-2019)

360 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: