LA DIADA CASTELLERA DE BARCELONA, UN CLAM PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS

La pla√ßa Sant Jaume ha cri¬≠dat per la lli¬≠ber¬≠tat dels pre¬≠sos pol√≠tics abans de l‚Äôinici de la Diada Hist√≤ria de la Merc√® quan la JNC ha des¬≠ple¬≠gat una pan¬≠carta des d‚Äôun dels edi¬≠fi¬≠cis que d√≥na a la pla√ßa amb el lema ‚ÄúLli¬≠ber¬≠tat Pre¬≠sos Pol√≠tics Cata¬≠lans i exi¬≠li¬≠ats‚ÄĚ i en el moment que les auto¬≠ri¬≠tats ja esta¬≠ven al balc√≥ de l‚Äôajun¬≠ta¬≠ment. Un acci√≥ que ja van fer diven¬≠dres durant el preg√≥ de la festa major de Bar¬≠ce¬≠lona.

JNCatalunyaūüéó
@JNCatalunya
La JNC sempre serem allà on calgui per defensar i reivindicar els que paguen amb la seva llibertat la lluita per la llibertat de tots.

Gr√†cies, companys de la @jnc_barcelona! ūüí™ūüŹľūüéó https://twitter.com/btvnoticies/status/1175719022471581696 ‚Ķ
btv notícies
‚úĒ
@btvnoticies
Crits de #LlibertatPresosPolítics a la plaça de Sant Jaume quan apareix una gran pancarta en què es reclama la llibertat dels líders independentistes

JuntsxCat Barcelona
‚úĒ
@JuntsxCatBCN
La pla√ßa Sant Jaume clama llibertat presos pol√≠tics. #FreeTothomūüéó

Els Cas­te­llers de Bar­ce­lona, els de Vila­franca i els Minyons de Ter­rassa han fet vibrar aquest diu­menge la plaça Sant Jaume en la Diada Històrica de la Mercè. Els amfi­tri­ons han cele­brat el seu 50è ani­ver­sari i ho han fet recu­pe­rant el 7 de 8 per pri­mer cop aquest any. Els de la camisa verda han ofert un 4 de 9 amb folre, una torre de 9 amb folre, un 3 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i mani­lles. De la seva banda, els de la camisa malva han aixe­cat un 2 de 9 amb folre i mani­lles, un 3 de 9 amb folre, un 5 de 8, i un pilar de set amb folre. Els amfi­tri­ons, a banda del 7 de 8, han com­ple­tat un 3 de 8 i un 4 de 8, en una jor­nada que s’ha allar­gat qua­tre hores.

Els de Vila­franca han com­ple­tat un 4 de 9 amb folre en la pri­mera ronda i una torre de 9 amb folre i mani­lles en la segona ronda, con­ver­tint-se en la setena vegada de la tem­po­rada que por­ten aquest cas­tell a plaça. En la ter­cera ronda, els de la camisa verda han apos­tat pel 3 de 9 amb folre que han acon­se­guit, després d’un pri­mer intent de peu mun­tat. Amb aquest, els de Vila­franca han asso­lit els 900 cas­tells de nou i supe­ri­ors. Els de la camisa verda s’han aco­mi­a­dat amb un pilar de 8 amb folre i mani­lles, que ha fet escla­tar la plaça.

Els Minyons han aixe­cat un 2 de 9 amb folre i mani­lles en la pri­mera ronda i han inten­tat el 3 de 9 amb folre i mani­lles en la segona, que no han pogut com­ple­tar en caure un cop el peu ja estava mun­tat i pujava. En la ter­cera ronda, han acon­se­guit un 3 de 9 amb folre i s’han Pel que fa als pilars, han fet un de 7 amb folre.

Pel que fa als amfi­tri­ons, els Cas­te­llers de Bar­ce­lona, han acon­se­guit el pri­mer 7 de 8 de la tem­po­rada en pri­mera ronda i han inten­tat el 4 de 9 amb folre en segona, que han des­mun­tat. En la ter­cera ronda, han acon­se­guit el 3 de 8, el novè que des­car­re­guen aquesta tem­po­rada. S’han aco­mi­a­dat amb un 4 de 8.

L’alcal­dessa de Bar­ce­lona, Ada Colau, ha seguit la diada des del balcó de l’ajun­ta­ment, acom­pa­nyada del pri­mer tinent d’alcalde, Jaume Coll­boni; la con­se­llera de Justícia, Ester Cape­lla; la regi­dora d’ERC Eli­senda Ala­many i la por­ta­veu de JxCAT al con­sis­tori, Elsa Artadi, entre d’altres.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (22-9-2019)

307 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: