LA DIADA, DESCENTRALITZADA I TAMBÉ VIRTUAL PER ARRIBAR A TOT EL MÓN

L’ANC ha fet una crida a les assem­blees ter­ri­to­ri­als perquè pro­po­sin acci­ons per a la Diada, una petició que es fa cada any, però amb més raó aquest, tenint en compte les res­tric­ci­ons pre­ven­ti­ves per la pandèmia de la Covid-19, explica el vice­pre­si­dent, Josep Cru­a­nyes: “Els altres anys estava bas­tant clar que es feia una gran mani­fes­tació”, una opció que ara no està pre­vista. Tan­cat el ter­mini, el secre­ta­riat naci­o­nal ha rebut una sei­xan­tena de pro­pos­tes que ara haurà de valo­rar la comissió orga­nit­za­dora. En poques set­ma­nes caldrà encai­xar les pro­pos­tes com­pa­ti­bles amb les con­di­ci­ons res­tric­ti­ves i es pre­veu pre­sen­tar els actes a finals de juny, perquè cal pre­veure amb temps els mit­jans tècnics i mate­ri­als neces­sa­ris.

“Atesa la situ­ació, aquest any serà una Diada molt des­cen­tra­lit­zada”, con­firma Cru­a­nyes, en què es faran actes i con­cen­tra­ci­ons en molts més llocs que el 2016, quan es van fer cinc mani­fes­ta­ci­ons simultànies a Bar­ce­lona, Lleida, Tar­ra­gona, Salt i Berga.

Caldrà coor­di­nar els actes que es faran o retrans­me­tran a través d’inter­net i xar­xes soci­als amb els que es faran al car­rer, ja que no es vol renun­ciar a ser-hi, tenint en compte que pre­vi­si­ble­ment l’11 de setem­bre les mesu­res de dis­tan­ci­a­ment social no seran tan res­tric­ti­ves com avui, con­fia el vice­pre­si­dent. També es coor­di­narà la inter­venció con­junta que els repre­sen­tants de l’ANC fan al cos­tat del vice­pre­si­dent d’Òmnium i altres ora­dors.

Par­la­ments per deci­dir

“S’ha d’aca­bar de veure” si es farà un par­la­ment cen­tral que es repro­duirà en la resta de con­cen­tra­ci­ons o es coor­di­na­ran les inter­ven­ci­ons a distància des de dife­rents punts. La major des­cen­tra­lit­zació de la Diada feta fins ara reque­rirà la mobi­lit­zació de totes les assem­blees ter­ri­to­ri­als per orga­nit­zar els actes a les seves comar­ques. “Al Vallès, on hi ha grans ciu­tats, pro­ba­ble­ment es farà més d’un acte al car­rer, men­tre que al Pallars pot­ser es con­cen­trarà en un punt”, posa com a exem­ple el vice­pre­si­dent en fun­ci­ons de l’ANC.
En qual­se­vol cas, Cru­a­nyes també avança que es pre­veurà un pla B en la pro­gra­mació de la Diada en cas que hi hagi una revi­fada de con­ta­gis que obli­gui a res­trin­gir de nou la presència al car­rer.

De fet, un pla B que, en certa manera, for­marà part del pro­grama ofi­cial, tenint en compte que enguany ja està pre­vist fer diver­sos actes vir­tu­als. En l’apar­tat vir­tual, Cru­a­nyes avança que es volen dur a terme “acci­ons de xarxa que tin­guin ressò a tot el món”.

LA XIFRA
9 diades independentistes haurà organitzat l’ANC amb la d’enguany. Serà la primera sense una gran manifestació.
LA FRASE
En el programa virtual es volen fer accions de xarxa que tinguin ressò a tot el món
Josep Cruanyes
VICEPRESIDENT EN FUNCIONS DE L’ANC
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (8-6-2020)

237 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: