LA DIADA; ” O SORTIM AL CARRER…O SORTIM AL CARRER” ( ELISENA PALUZIE )

‚ÄúO sortim al carrer… o sortim al carrer‚ÄĚ

( ELISENDA PALUZIE )
“Hem de ser-ne molts. Més que mai. Perquè volem demos­trar que el nos­tre objec­tiu segueix intacte mal­grat la repressió i les divi­si­ons polítiques dels dar­rers mesos
Hem arri­bat molt lluny, però tan­ma­teix no hem sabut arri­bar més enllà. La Cata­lu­nya de fa 10 anys amb la d’avui dia poc s’assem­blen. Par­tits des­a­pa­re­guts; una soci­e­tat des­perta i viva; les mani­fes­ta­ci­ons inde­pen­den­tis­tes en què sem­pre érem els matei­xos, i sovint mal avin­guts, s’han con­ver­tit en les més impor­tants del sud d’Europa i obte­nim majo­ries inde­pen­den­tis­tes en elec­ci­ons suc­ces­si­ves.

Aquest canvi t√© un deno¬≠mi¬≠na¬≠dor com√ļ ben clar, i es diu soci¬≠e¬≠tat civil mobi¬≠lit¬≠zada i orga¬≠nit¬≠zada. Les con¬≠sul¬≠tes popu¬≠lars que van comen√ßar a Arenys de Munt les va orga¬≠nit¬≠zar la soci¬≠e¬≠tat civil; les mani¬≠fes¬≠ta¬≠ci¬≠ons con¬≠tra les reta¬≠lla¬≠des de l‚ÄôEsta¬≠tut i pel dret a deci¬≠dir, tamb√©; la pr√≤pia cons¬≠ti¬≠tuci√≥ de l‚ÄôAssem¬≠blea neix de la soci¬≠e¬≠tat civil. Aquesta orga¬≠nit¬≠zaci√≥ ha perm√®s fer avan√ßar el proc√©s d‚Äôinde¬≠pend√®ncia. √Čs el motor mobi¬≠lit¬≠za¬≠dor m√©s potent que tenim, el prin¬≠ci¬≠pal actiu del movi¬≠ment popu¬≠lar.

Només quan hem tre­ba­llat units en la diver­si­tat, hem avançat. De fet, va ser aquesta feina cons­tant la que va per­me­tre posar sobre la taula un referèndum el 2016 quan sem­blava que la majo­ria inde­pen­den­tista obtin­guda el 2015 es col·lap­sava per manca d’acord. La sin­cro­nit­zació entre soci­e­tat civil mobi­lit­zada, govern i majo­ria par­la­mentària inde­pen­den­tista ha donat com a resul­tat la major victòria obtin­guda pel movi­ment, fer un referèndum d’auto­de­ter­mi­nació amb tots els apa­rells de l’Estat en con­tra.

El post-1 d‚Äôoctu¬≠bre ens ha dei¬≠xat mol¬≠tes feri¬≠des i velles sen¬≠sa¬≠ci¬≠ons que cr√®iem enter¬≠ra¬≠des; pug¬≠nes par¬≠ti¬≠dis¬≠tes, llui¬≠tes per l‚Äôhege¬≠mo¬≠nia elec¬≠to¬≠ral, pac¬≠tes que pro¬≠vo¬≠quen mals d‚Äôest√≥mac… Davant d‚Äôaquesta deso¬≠ri¬≠en¬≠taci√≥ pol√≠tica, la soci¬≠e¬≠tat civil hem de tor¬≠nar a pren¬≠dre les reg¬≠nes de la situ¬≠aci√≥. Repren¬≠dre el fil de l‚Äô1 d‚Äôoctu¬≠bre, per√≤ amb els apre¬≠nen¬≠tat¬≠ges que ens ha dei¬≠xat; i aix√≤, en bona mesura, vol dir tor¬≠nar a sor¬≠tir als car¬≠rers.

Aquests dies hem per¬≠ce¬≠but cert des√†nim, con¬≠seq√ľ√®ncia de la manca d‚Äôestrat√®gia com¬≠par¬≠tida, en un con¬≠text de repressi√≥. Pren¬≠dre les reg¬≠nes tamb√© vol dir superar-lo, i el pri¬≠mer pas √©s gene¬≠rar una catarsi col¬∑lec¬≠tiva com la que vam viure el 2012 a Bar¬≠ce¬≠lona, durant aque¬≠lla pri¬≠mera Diada mas¬≠siva. Per aix√≤, aquest 11 de setem¬≠bre hem de ser-ne molts. M√©s que mai. Perqu√® volem demos¬≠trar que el nos¬≠tre objec¬≠tiu segueix intacte mal¬≠grat la repressi√≥ i les divi¬≠si¬≠ons pol√≠tiques dels dar¬≠rers mesos. Perqu√® l‚Äôalter¬≠na¬≠tiva a no sor¬≠tir al car¬≠rer √©s que¬≠dar-se a casa. I des de casa mai hem can¬≠viat res.

Cana­lit­zem aquesta des­con­fiança, aquest desànim, i con­ver­tim-lo en motor de canvi. Set­ma­nes després de la Diada sor­tirà el que pre­su­mi­ble­ment serà una sentència duríssima als líders polítics i soci­als que van orga­nit­zar o pro­moure el referèndum. Caldrà que esti­guem pre­pa­rats per reac­ci­o­nar-hi i la pri­mera fita és l’Onze, com també va ser-ho el 2017.

La seg√ľent fita lla¬≠vors pens√†vem que seria l‚Äô1-O, per√≤ entre¬≠mig van venir dies com el 20 de setem¬≠bre. Aquest any hem d‚Äôestar pre¬≠pa¬≠rats. A l‚ÄôAssem¬≠blea ho estem fent amb un docu¬≠men¬≠tal i for¬≠ma¬≠ci¬≠ons de lluita no-vio¬≠lenta arreu del ter¬≠ri¬≠tori. A banda, aquests dar¬≠rers anys hem emp√®s les ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠ons a ali¬≠near-se amb la soci¬≠e¬≠tat civil per avan√ßar. Ara, a les por¬≠tes d‚Äôun moment cru¬≠cial per al pa√≠s, nom√©s ens queda una alter¬≠na¬≠tiva, afron¬≠tar la sent√®ncia amb una res¬≠posta pol√≠tica, ins¬≠ti¬≠tu¬≠ci¬≠o¬≠nal i mobi¬≠lit¬≠za¬≠ci¬≠ons que esti¬≠guin a l‚Äôaltura del moment. L‚Äô11 de Setem¬≠bre ha de ser¬≠vir per tor¬≠nar a posar al cen¬≠tre l‚Äôobjec¬≠tiu pol√≠tic: la inde¬≠pend√®ncia, i per emp√®nyer els par¬≠tits a la uni¬≠tat estrat√®gica per acon¬≠se¬≠guir-lo. I res no ens pre¬≠pa¬≠rar√† millor per a la mobi¬≠lit¬≠zaci√≥ cons¬≠tant, en clau de lluita no-vio¬≠lenta, que neces¬≠si¬≠tem per res¬≠pon¬≠dre a la sent√®ncia, que aquesta vagi acom¬≠pa¬≠nyada d‚Äôuna nova estrat√®gia com¬≠par¬≠tida per asso¬≠lir la inde¬≠pend√®ncia.

Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-8-2019)

323 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: