LA GRAN JUGADA DE PUIGDEMONT

“La gran jugada de Puigdemont ”
( SALVADOR COT )
Les prioritats econ√≤miques i socials no poden esperar a la Rep√ļblica, cal un govern
Car¬≠les Puig¬≠de¬≠mont afronta aquests dies l‚Äô√ļltima opor¬≠tu¬≠ni¬≠tat pol√≠tica que li queda. Per apro¬≠fi¬≠tar-la ha de ser capa√ß de gua¬≠nyar les pr√≤ximes elec¬≠ci¬≠ons cata¬≠la¬≠nes ‚Äďuna altra vegada con¬≠tra pron√≤stic‚Äď per d‚Äôaquesta manera man¬≠te¬≠nir viva la idea que el con¬≠flicte entre Cata¬≠lu¬≠nya i Espa¬≠nya con¬≠ti¬≠nua sense resol¬≠dre‚Äôs. A difer√®ncia de la pres√≥, l‚Äôexili no √©s gra¬≠du¬≠a¬≠ble i, men¬≠tre exis¬≠teixi Water¬≠loo, Madrid arros¬≠se¬≠gar√† un pro¬≠blema molt greu de pres¬≠tigi davant dels socis euro¬≠peus. Aix√≠ que dependr√† molt de quina sigui l‚Äôopci√≥ gua¬≠nya¬≠dora de les pr√≤ximes elec¬≠ci¬≠ons per pre¬≠veure si es con¬≠so¬≠lida la via pac¬≠tista ‚Äďfins i tot encara que l‚ÄôEstat no vul¬≠gui pac¬≠tar res‚Äď o si es mant√© l‚Äôamena√ßa insur¬≠rec¬≠ci¬≠o¬≠nal.

Per√≤, a banda de l‚Äôoferta legi¬≠ti¬≠mista, Puig¬≠de¬≠mont i el seu par¬≠tit, es digui com es digui, han de pre¬≠sen¬≠tar un pro¬≠grama cre√Įble del men¬≠tres¬≠tant. El pr√≤xim pre¬≠si¬≠dent de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat ha de recu¬≠pe¬≠rar l‚Äôauto¬≠ri¬≠tat moral d‚Äôuna ins¬≠ti¬≠tuci√≥ que, per molt auton√≤mica que sigui, ges¬≠ti¬≠ona un pres¬≠su¬≠post impor¬≠tant i ha de cobrir els ser¬≠veis b√†sics d‚Äôaquesta soci¬≠e¬≠tat. Per posar-ne nom√©s un exem¬≠ple, la inter¬≠venci√≥ de la Gene¬≠ra¬≠li¬≠tat en la nor¬≠ma¬≠tiva i la ins¬≠pecci√≥ dels cen¬≠tres geri√†trics no pot espe¬≠rar que arribi la Rep√ļblica. Les pri¬≠o¬≠ri¬≠tats soci¬≠als i econ√≤miques del pa√≠s reque¬≠rei¬≠xen un govern que posi tota la seva atenci√≥ en el man¬≠dat de qua¬≠tre anys per al qual ser√† ele¬≠git.

La para­doxa que un govern doc­tri­nal­ment inde­pen­den­tista ges­ti­oni l’auto­no­mia encara no s’ha resolt. Abans de l’1 d’octu­bre del 2017 els ter­mi­nis del referèndum ser­vien de jus­ti­fi­cació per a una agru­pació de for­ces ideològica­ment allu­nya­des que com­par­tien un objec­tiu clar i defi­nit. El 21 de desem­bre del 2017 els elec­tors encara van votar en clau del referèndum, amb la victòria de la pro­mesa de retorn del pre­si­dent Puig­de­mont. Però les pròximes elec­ci­ons han de gene­rar un govern real i rea­lista, que ges­ti­oni eficaçment i, alhora, con­necti amb la legi­ti­mi­tat de l’1 d’Octu­bre. Veu­rem qui troba la fórmula.
Informa:ELPUNTAVUI:CAT (4-7-2020)

325 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: