LA GU√ÄRDIA URBANA REBAIXA LA XIFRA D’ASSISTENTS A 600.000

La soci¬≠e¬≠tat civil ha fet aquest Onze de Setem¬≠bre una crida a la uni¬≠tat estrat√®gica de l‚Äôinde¬≠pen¬≠den¬≠tisme i a repren¬≠dre el cam√≠ cap a la inde¬≠pend√®ncia en la mani¬≠fes¬≠taci√≥ de la Diada, a la qual ha assis¬≠tit 600.000 per¬≠so¬≠nes (segons la Gu√†rdia Urbana de Bar¬≠ce¬≠lona). L‚ÄôAssem¬≠blea Naci¬≠o¬≠nal Cata¬≠lana (ANC) i √ímnium Cul¬≠tu¬≠ral han recla¬≠mat ‚Äúno cedir al xan¬≠tatge‚ÄĚ de l‚ÄôEstat i cons¬≠truir una ‚Äúres¬≠posta democr√†tica‚ÄĚ a la sent√®ncia de l‚Äô1-O.

L‚Äôactor David Bag√©s, con¬≠duc¬≠tor de l‚Äôacte impul¬≠sat per l‚ÄôAssem¬≠blea Naci¬≠o¬≠nal Cata¬≠lana (ANC), ha recor¬≠dat que l‚Äô1 d‚ÄôOctu¬≠bre ‚Äúvam apar¬≠car les difer√®ncies perqu√® ten√≠em clar quin era l‚Äôobjec¬≠tiu, exer¬≠cir el dret a d‚Äôauto¬≠de¬≠ter¬≠mi¬≠naci√≥‚ÄĚ. ‚ÄúI ho vam fer! Vam fer el refer√®ndum amb tot un Estat en con¬≠tra‚ÄĚ, ha reblat.

En la seva inter¬≠venci√≥, el vice¬≠pre¬≠si¬≠dent d‚Äô√ímnium, Mar¬≠cel Mauri, ha adver¬≠tit que la sent√®ncia bus¬≠car√† ‚Äúven¬≠jan√ßa i escarni‚ÄĚ. √Čs per aix√≤ que ha dema¬≠nat als par¬≠tits pol√≠tics que tin¬≠guin ‚Äúsen¬≠tit d‚Äôestat‚ÄĚ i no es per¬≠din en ‚Äúbata¬≠lles est√®rils‚ÄĚ. ‚ÄúCons¬≠tru√Įm la res¬≠posta democr√†tica […] Ho devem als pre¬≠sos i exi¬≠li¬≠ats per√≤ sobre¬≠tot ens ho devem a tots nosal¬≠tres‚ÄĚ, ha afir¬≠mat.

Per la seva banda, la pre¬≠si¬≠denta de l‚ÄôAssem¬≠blea, Eli¬≠senda Palu¬≠zie, ha dema¬≠nat ‚Äúno cedir al xan¬≠tatge‚ÄĚ de l‚ÄôEstat i ha avi¬≠sat que no faran ‚Äúmarxa enrere‚ÄĚ.

Milers de per¬≠so¬≠nes vin¬≠gu¬≠des d‚Äôarreu de Cata¬≠lu¬≠nya (600.000, segons la Gu√†rdia Urbana) han anat arri¬≠bant des del mig¬≠dia en autob√ļs i en tren al cen¬≠tre de Bar¬≠ce¬≠lona per par¬≠ti¬≠ci¬≠par en la mani¬≠fes¬≠taci√≥ de la Diada con¬≠vo¬≠cada per l‚ÄôANC, que aquest any t√© com a lema Objec¬≠tiu: inde¬≠pend√®ncia.

Els assis­tents, molts d’ells amb este­la­des pen­ja­des al coll i ves­tits amb les samar­re­tes blau tur­quesa de la mobi­lit­zació, han començat a omplir cap a les qua­tre de la tarda la plaça Espa­nya i els seus car­rers adja­cents, en espe­cial la Gran Via. La plaça, epi­cen­tre de la mobi­lit­zació, s’ha anat omplint cada vegada més de blau tur­quesa i tot l’aigua de la font que pre­si­deix la rotonda s’ha tenyit d’aquest color.

La con¬≠cen¬≠traci√≥ s‚Äôha man¬≠tin¬≠gut en un rela¬≠tiu silenci fins al minut 17.14 d‚Äôaquest dime¬≠cres, quan s‚Äôha produ√Įt un esclat de crits d‚Äô‚Äúinde¬≠pend√®ncia‚ÄĚ entre els assis¬≠tents.

Tran­quil·litat a les car­re­te­res

Des de les Ter­res de l’Ebre, Lleida o Girona han arri­bat 1.300 auto­bu­sos men­tre que d’altres han optat per fer-ho en tren o en cot­xes par­ti­cu­lars.

Una hora abans de la mani­fes­tació els acces­sos via­ris a Bar­ce­lona pre­sen­ta­ven molta tran­quil·litat aquest, segons ha infor­mat el Ser­vei Català de Trànsit (SCT). A la C-31, encara en el terme muni­ci­pal del Prat de Llo­bre­gat, s’ha tallat ja al vol­tant de les dues del mig­dia arran de la mani­fes­tació i s’han fet des­vi­a­ments alter­na­tius per les ron­des. Cap a les tres de la tarda la Guàrdia Urbana ha fet el mateix als car­rers adja­cents a la plaça d’Espa­nya i a la Gran Via entre la mateixa plaça i el pas­seig de Gràcia.

Segons TMB, el tall de la cir­cu­lació a la Gran Via ha cau­sat afec­ta­ci­ons impor­tants a les línies de bus que cir­cu­len per la Gran Via entre Pas­seig de Gràcia i la Plaça d’Espa­nya, on se cele­brava la con­cen­tració.

La sor¬≠tida dels prop de 600.000 assis¬≠tents que han omplert la Pla√ßa d‚ÄôEspa¬≠nya i la Gran Via tamb√© s‚Äôha produ√Įt de forma tran¬≠quil¬∑la i esgla¬≠o¬≠nada i no s‚Äôhan produ√Įt reten¬≠ci¬≠ons al prin¬≠ci¬≠pals eixos via¬≠ris, segons Tr√†nsit.

Només a la sor­tida de la Dia­go­nal en sen­tit Tar­ra­gona s’ha regis­trat trànsit intens.

Pel que fa a Roda­lies, han fun­ci­o­nat amb nor­ma­li­tat excepte a l’R4 per la cai­guda d’un arbre a Mont­cada i Rei­xac al vol­tant de les dues del mig­dia. Els trens han regis­trat retards de 20 minuts, segons ha infor­mat Renfe. Els tècnics d’Adif s’hi han des­plaçat a la tarda i a tres quarts de set del ves­pre la incidència ha que­dat resolta i el trànsit res­ta­blert.

L’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona va dema­nar dilluns als ciu­ta­dans que evi­tes­sin aga­far el cotxe i fer els des­plaçaments per la ciu­tat a peu o en metro per les alte­ra­ci­ons pre­vis­tes en la mobi­li­tat. De fet, el govern muni­ci­pal reco­ma­nava als assis­tents a la con­cen­tració que vin­gues­sin de fora de la ciu­tat o les per­so­nes que tor­nes­sin a Bar­ce­lona amb motiu de l’inici del curs esco­lar aquest dijous evi­tes­sin fer-ho a la tarda.

L’ober­tura al trànsit de la zona de con­cen­tració està pre­vista a les 21.00 hores. En cas de cir­cu­lar amb vehi­cle pri­vat pel cen­tre de Bar­ce­lona o per tra­ves­sar la ciu­tat, l’Ajun­ta­ment reco­mana uti­lit­zar pre­fe­rent­ment la ronda del Mig, la ronda Lito­ral (B10) i la ronda de Dalt (B20).

315 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: