LA GUÀRDIA URBANA REBAIXA LA XIFRA D’ASSISTENTS A 600.000

La soci­e­tat civil ha fet aquest Onze de Setem­bre una crida a la uni­tat estratègica de l’inde­pen­den­tisme i a repren­dre el camí cap a la inde­pendència en la mani­fes­tació de la Diada, a la qual ha assis­tit 600.000 per­so­nes (segons la Guàrdia Urbana de Bar­ce­lona). L’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) i Òmnium Cul­tu­ral han recla­mat “no cedir al xan­tatge” de l’Estat i cons­truir una “res­posta democràtica” a la sentència de l’1-O.

L’actor David Bagés, con­duc­tor de l’acte impul­sat per l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC), ha recor­dat que l’1 d’Octu­bre “vam apar­car les diferències perquè teníem clar quin era l’objec­tiu, exer­cir el dret a d’auto­de­ter­mi­nació”. “I ho vam fer! Vam fer el referèndum amb tot un Estat en con­tra”, ha reblat.

En la seva inter­venciĂł, el vice­pre­si­dent d’Òmnium, Mar­cel Mauri, ha adver­tit que la sentència bus­carĂ  “ven­jança i escarni”. És per això que ha dema­nat als par­tits polĂ­tics que tin­guin “sen­tit d’estat” i no es per­din en “bata­lles estèrils”. “Cons­truĂŻm la res­posta democrĂ tica […] Ho devem als pre­sos i exi­li­ats però sobre­tot ens ho devem a tots nosal­tres”, ha afir­mat.

Per la seva banda, la pre­si­denta de l’Assem­blea, Eli­senda Palu­zie, ha dema­nat “no cedir al xan­tatge” de l’Estat i ha avi­sat que no faran “marxa enrere”.

Milers de per­so­nes vin­gu­des d’arreu de Cata­lu­nya (600.000, segons la Guàrdia Urbana) han anat arri­bant des del mig­dia en autobús i en tren al cen­tre de Bar­ce­lona per par­ti­ci­par en la mani­fes­tació de la Diada con­vo­cada per l’ANC, que aquest any té com a lema Objec­tiu: inde­pendència.

Els assis­tents, molts d’ells amb este­la­des pen­ja­des al coll i ves­tits amb les samar­re­tes blau tur­quesa de la mobi­lit­zació, han començat a omplir cap a les qua­tre de la tarda la plaça Espa­nya i els seus car­rers adja­cents, en espe­cial la Gran Via. La plaça, epi­cen­tre de la mobi­lit­zació, s’ha anat omplint cada vegada més de blau tur­quesa i tot l’aigua de la font que pre­si­deix la rotonda s’ha tenyit d’aquest color.

La con­cen­tració s’ha man­tin­gut en un rela­tiu silenci fins al minut 17.14 d’aquest dime­cres, quan s’ha produït un esclat de crits d’“inde­pendència” entre els assis­tents.

Tran­quil¡litat a les car­re­te­res

Des de les Ter­res de l’Ebre, Lleida o Girona han arri­bat 1.300 auto­bu­sos men­tre que d’altres han optat per fer-ho en tren o en cot­xes par­ti­cu­lars.

Una hora abans de la mani­fes­tació els acces­sos via­ris a Bar­ce­lona pre­sen­ta­ven molta tran­quil·litat aquest, segons ha infor­mat el Ser­vei Català de Trànsit (SCT). A la C-31, encara en el terme muni­ci­pal del Prat de Llo­bre­gat, s’ha tallat ja al vol­tant de les dues del mig­dia arran de la mani­fes­tació i s’han fet des­vi­a­ments alter­na­tius per les ron­des. Cap a les tres de la tarda la Guàrdia Urbana ha fet el mateix als car­rers adja­cents a la plaça d’Espa­nya i a la Gran Via entre la mateixa plaça i el pas­seig de Gràcia.

Segons TMB, el tall de la cir­cu­lació a la Gran Via ha cau­sat afec­ta­ci­ons impor­tants a les línies de bus que cir­cu­len per la Gran Via entre Pas­seig de Gràcia i la Plaça d’Espa­nya, on se cele­brava la con­cen­tració.

La sor­tida dels prop de 600.000 assis­tents que han omplert la Plaça d’Espa­nya i la Gran Via també s’ha produït de forma tran­quil·la i esgla­o­nada i no s’han produït reten­ci­ons al prin­ci­pals eixos via­ris, segons Trànsit.

Només a la sor­tida de la Dia­go­nal en sen­tit Tar­ra­gona s’ha regis­trat trànsit intens.

Pel que fa a Roda­lies, han fun­ci­o­nat amb nor­ma­li­tat excepte a l’R4 per la cai­guda d’un arbre a Mont­cada i Rei­xac al vol­tant de les dues del mig­dia. Els trens han regis­trat retards de 20 minuts, segons ha infor­mat Renfe. Els tècnics d’Adif s’hi han des­plaçat a la tarda i a tres quarts de set del ves­pre la incidència ha que­dat resolta i el trànsit res­ta­blert.

L’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona va dema­nar dilluns als ciu­ta­dans que evi­tes­sin aga­far el cotxe i fer els des­plaçaments per la ciu­tat a peu o en metro per les alte­ra­ci­ons pre­vis­tes en la mobi­li­tat. De fet, el govern muni­ci­pal reco­ma­nava als assis­tents a la con­cen­tració que vin­gues­sin de fora de la ciu­tat o les per­so­nes que tor­nes­sin a Bar­ce­lona amb motiu de l’inici del curs esco­lar aquest dijous evi­tes­sin fer-ho a la tarda.

L’ober­tura al trànsit de la zona de con­cen­tració està pre­vista a les 21.00 hores. En cas de cir­cu­lar amb vehi­cle pri­vat pel cen­tre de Bar­ce­lona o per tra­ves­sar la ciu­tat, l’Ajun­ta­ment reco­mana uti­lit­zar pre­fe­rent­ment la ronda del Mig, la ronda Lito­ral (B10) i la ronda de Dalt (B20).

260 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: