LA LLENGUA DESCONFINADA: TROBADES VIRTUALS AMB “APPARELLA’ T “

“La llengua, desconfinada ”
S’han superat les 10.000 descàrregues de l’Apparella’t de la Plataforma per la Llengua
Durant el confinament s’han mantingut trobades virtuals
( GEMMA BUSQUETS ROS – GIRONA )
Prop de 400 usuaris de les comarques gironines s’han registrat a l’aplicació lingüística
Ha estat una sor­presa fins i tot per la mateixa Pla­ta­forma per la Llen­gua . Des que fa un any va posar en marxa l’apli­cació Appa­re­lla’t , s’han superat les 10.000 descàrre­gues, que era l’objec­tiu fixat. Amb el con­fi­na­ment, però, hi ha hagut un incre­ment amb l’objec­tiu d’ense­nyar i apren­dre català. A final d’abril s’havien arri­bat a les 10.284 descàrre­gues, i a final de maig ja són 11.400. A les comar­ques giro­ni­nes hi ha prop de 400 usu­a­ris, amb més pro­porció d’ense­nyants que d’apre­nents, molts dels quals són de fora, sobre­tot pro­vi­nent d’Europa i d’Amèrica Lla­tina, que estu­dien català a la uni­ver­si­tat.

Crida d’apre­nents

La vice­pre­si­denta de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, Mireia Plana, des­taca el fet que durant els mesos de con­fi­na­ment les pare­lles lingüísti­ques –un pro­jecte del Con­sorci de Nor­ma­lit­zació Lingüística al qual la Pla­ta­forma dona suport– han man­tin­gut el con­tacte a través de vide­o­tru­ca­des: “La gràcia d’aquest sis­tema d’apre­nen­tatge és que esta­blei­xes un vin­cle per­so­nal”, explica Mireia Plana. “Cre­iem en el pro­jecte de pare­lles lingüísti­ques, i per això l’hem mate­ri­a­lit­zat amb la cre­ació d’aquesta apli­cació”, asse­nyala. Sobre el fet que hi hagi més ense­nyants que apre­nents regis­trats, Mireia Plana fa una crida a fomen­tar les vir­tuts d’aquest sis­tema d’apre­nen­tatge. “És molt bo i dona molt bons fruits, perquè no només trans­mets la llen­gua, sinó tota una cul­tura. Es pro­du­eix un inter­canvi per­so­nal i això sem­pre és molt més pro­per que un curs en línia o que un manual de text.” Des de la Pla­ta­forma per la Llen­gua es vol fer fomen­tar aquesta ini­ci­a­tiva per tro­bar més apre­nents. Mireia Plana explica el cas con­cret d’una apre­nent peru­ana que s’ha pro­po­sat com a ense­nyant a per­so­nes del seu país en una figura que con­si­dera “com una medi­a­dora cul­tu­ral”. “No és només aquest inter­canvi de cul­tu­res, que és prou interes­sant, sinó que, a més a més, són gent que ha fet el clic i està aju­dant nou­vin­guts dels seus països i d’altres que estan fent el mateix procés”, recorda Mireia Plana.


El català obre por­tes

La vice­pre­si­denta de la Pla­ta­forma per la Llen­gua, Mireia Plana, asse­nyala que si alguna cosa posi­tiva, rela­tiva a l’apre­nen­tatge del català, ha tin­gut la crisi sanitària ha estat l’incre­ment del nom­bre d’usu­a­ris a l’apli­cació: “La gent s’ha ani­mat, ha tin­gut més temps, i l’apli­cació, en temps de man­te­nir la distància, hi ajuda.” Sobre si la crisi econòmica post-Covid-19 pot anar en retrocés de l’apre­nen­tatge de la llen­gua, Mireia Plana explica que aquesta “excusa” ja és habi­tual en “temps de nor­ma­li­tat”.

“El català ha de ser una eina més per faci­li­tar la pos­si­ble tro­bada de feina; la llen­gua ser­veix per inte­grar la per­sona a la soci­e­tat, i per tant és un fac­tor clau per obrir por­tes”, remarca Plana. La vice­pre­si­denta de l’enti­tat recorda que també els cata­lans hem de valo­rar el conei­xe­ment del català per acce­dir a una bona feina.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-6-2020)

147 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sĂ piga: