LA NOTA D’HUMOR: EL GOBIERNO JA VOL CONVOCAR LA TAULA DE DIÀLEG

La vice­pre­si­denta pri­mera del govern espa­nyol, Car­men Calvo, ha asse­gu­rat aquest dimarts que el seu exe­cu­tiu està dis­po­sat a con­vo­car a taula de diàleg sobre la situ­ació a Cata­lu­nya de manera “immi­nent”, si cal. “Nosal­tres vam dir que un cop aca­bat l’estat d’alarma com­pliríem amb el com­promís de reu­nir-la amb con­vicció”, ha dit, i “en qual­se­vol moment es poden ajus­tar les agen­des” per fer rea­li­tat aquesta segona reunió.

Segons Mon­tero, l’exe­cu­tiu de Pedro Sánchez segueix “con­vençut” que “l’única sor­tida” al con­flicte a Cata­lu­nya és un acord basat en el “reco­nei­xe­ment mutu” i el “diàleg”. “L’altre via va aca­bar com va aca­bar, amb un gran dany per a la ciu­ta­da­nia cata­lana, i no tenim incon­ve­ni­ent en ajus­tar una data de manera immi­nent”.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-9-2020)

288 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: