LA PLATAFORMA 3 D’OCTUBRE ENVOLTA EL TSJC PERQUÈ ” CONTINUA LA REPRESSIÓ “

La Pla­ta­forma 3 d’Octu­bre ha com­me­mo­rat aquest dis­sabte els tres anys de la vaga gene­ral que es va fer per con­dem­nar l’actu­ació de les for­ces de segu­re­tat durant el referèndum de l’1-O amb una con­cen­tració davant del TSJC. L’acció ha con­cen­trat un cen­te­nar de per­so­nes i ha ser­vit per denun­ciar que “tres anys després la repressió con­ti­nua”. “La llista cada vegada és més llarga”, ha cri­ti­cat el por­ta­veu de la pla­ta­forma, Josep Lluís de Alca­zar, tot recor­dant que fa una set­mana eren unes 2.800 les per­so­nes que han patit la repressió i que des de l’1 d’octu­bre hi ha “uns com­panys més”. Els con­cen­trats han aca­bat la mobi­lit­zació fent la volta a l’edi­fici del TSJC tot denun­ci­ant que “no és justícia, és ven­jança”.

“Estem veient com comen­cen els judi­cis pels talls de la Jon­quera, per Urqui­na­ona i per tants i tants llocs on la gent rei­vin­di­cant va ser repre­sa­li­ada i avui està dar­rere d’aques­tes parets havent de donar expli­ca­ci­ons”, ha cri­ti­cat tot recor­dant “Jordi Pes­ar­ro­dona i tants altres que com ells espe­ren que aquesta supo­sada justícia dicti sentència”.

La mobi­lit­zació també ha comp­tat amb inter­ven­ci­ons de diver­sos col·lec­tius, com ara el SEPC, el sin­di­cat de llo­ga­ters, Alerta Solidària, el sin­di­cat de man­ters, COS, USTEC o IAC.

Durant els par­la­ments, els repre­sen­tants dels col·lec­tius han coin­ci­dit a des­ta­car que la pla­ta­forma del 3 d’octu­bre sem­pre ha tin­gut un “com­po­nent rei­vin­di­ca­tiu social” i han posat en valor les llui­tes per la regu­la­rit­zació, la sani­tat i l’edu­cació públi­ques o la regu­lació dels llo­guers, entre altres.

Alguns també han asse­nya­lat que “si cal” orga­nit­zar una altra vaga gene­ral es farà i han apel·lat a seguir mobi­lit­zant-se con­tra la “repressió” i per la defensa dels drets i les lli­ber­tats.

“Hem de res­pon­dre amb lluita i mobi­lit­zació, no ens dona­ran cap dret sense llui­tar-lo”, ha conclòs el por­ta­veu d’Alerta Solidària, Xavier Pelli­cer, que ha recor­dat la situ­ació dels dar­rers detin­guts durant l’ani­ver­sari de l’1-O.

Mobi­lit­zació al vol­tant del TSJC

Els par­la­ments s’han fet davant del TSJC com a símbol per denun­ciar la justícia “com actiu de la repressió”. Després de les inter­ven­ci­ons, els con­cen­trats han ini­ciat una marxa lenta rode­jant l’edi­fici. Ini­ci­al­ment volien encer­clar-lo de forma estàtica però l’orga­nit­zació ha optat per una mobi­lit­zació lenta per faci­li­tar el man­te­ni­ment de distàncies i com­plir amb les mesu­res covid.

Així, els assis­tents a la con­vo­catòria han cami­nat vore­jant els car­rers que ocupa el TSJC, que estava pro­te­git amb tan­ques i cus­to­diat pels Mos­sos. Durant els deu minuts que ha durant la marxa, s’han sen­tit crits com ara “fora, fora la justícia espa­nyola” o “con­tra la repressió, mobi­lit­zació”.

També han cla­mat a favor de la deso­bediència, han denun­ciat que “no és justícia, és ven­jança” i han recla­mat la lli­ber­tat de pre­sos i exi­li­ats.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (3-10-2020)

174 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: