LA PLATAFORMA EXIGEIX A TV3 QUE N’ATURI LA CASTELLANITZACI√ď

La Pla­ta­forma per la Llen­gua ha enge­gat una cam­pa­nya a través del por­tal par­ti­ci­pa­tiu can­via.cat per dema­nar que TV3 recu­peri la seva missió de difusió i pro­moció de la llen­gua cata­lana.

D‚Äôaquesta manera, l‚Äôenti¬≠tat vol fer pressi√≥ davant el que con¬≠si¬≠dera ‚Äúla deriva cas¬≠te¬≠lla¬≠nit¬≠za¬≠dora que ha aga¬≠fat la tele¬≠visi√≥ p√ļblica de Cata¬≠lu¬≠nya‚ÄĚ. Aquells usu¬≠a¬≠ris que vul¬≠guin donar suport a la cam¬≠pa¬≠nya han d‚Äôentrar al por¬≠tal can¬≠via.cat i sig¬≠nar la petici√≥, fet que enviar√† autom√†tica¬≠ment una carta al direc¬≠tor de TV3 tot expo¬≠sant-li aquesta recla¬≠maci√≥.

En la carta es tras­llada al direc­tor de TV3 la inqui­e­tud que genera que es detec­tin cada cop més con­tin­guts que no són en català, una situ­ació que s’ha agreu­jat dar­re­ra­ment. Així, al seu enten­dre, con­tin­guts com Polònia, APM?, FAQS o, recent­ment, la sèrie Drama, exem­pli­fi­quen una presència cada cop menor del català.

El text recorda al direc¬≠tor de TV3 que aquesta deriva ling√ľ√≠stica oblida un dels prin¬≠ci¬≠pis fun¬≠da¬≠ci¬≠o¬≠nals de TV3 i una de les seves mis¬≠si¬≠ons cab¬≠dals: difon¬≠dre i pro¬≠mo¬≠ci¬≠o¬≠nar la llen¬≠gua cata¬≠lana, com tamb√© est√† espe¬≠ci¬≠fi¬≠cat a la llei que regula la CCMA.

‚ÄúMolt sovint la tria dels col¬∑labo¬≠ra¬≠dors opta per per¬≠so¬≠nes que s‚Äôexpres¬≠sen a TV3 en cas¬≠tell√† quan es podria optar per col¬∑labo¬≠ra¬≠dors d‚Äôexpressi√≥ cata¬≠lana‚ÄĚ, indica la carta, que tamb√© argu¬≠menta que, tot i √©sser cons¬≠ci¬≠ents que la situ¬≠aci√≥ econ√≤mica de la tele¬≠visi√≥ cata¬≠lana √©s com¬≠pli¬≠cada, aix√≤ no jus¬≠ti¬≠fica el fet d‚Äôaban¬≠do¬≠nar aquesta missi√≥ fun¬≠da¬≠ci¬≠o¬≠nal, que hau¬≠ria d‚Äô√©sser d‚Äôobli¬≠gat acom¬≠pli¬≠ment.

La Pla¬≠ta¬≠forma per la Llen¬≠gua exem¬≠pli¬≠fica que hi pot haver p√ļblic que no enten¬≠gui el cas¬≠tell√† i que s‚Äôest√† dei¬≠xant al marge. Aquest pot ser el cas dels ciu¬≠ta¬≠dans de la Cata¬≠lu¬≠nya del Nord, que, a m√©s, des de fa poc han ampliat la cober¬≠tura de TV3 gr√†cies a una antena finan√ßada amb micro¬≠do¬≠na¬≠tius, o de l‚ÄôAlguer, aix√≠ com cata¬≠lans que viuen a l‚Äôexte¬≠rior i que no s√≥n com¬≠pe¬≠tents en llen¬≠gua cas¬≠te¬≠llana.

I, com a pos­si­bles solu­ci­ons per no renun­ciar a la llen­gua cata­lana, l’enti­tat pro­posa usar la tra­ducció simultània en aquells casos en què no sigui pos­si­ble tenir con­vi­dats o col·labo­ra­dors que cone­guin el català, així com també l’opció de sub­ti­tu­lar-los.

Final­ment, també es rei­vin­dica que torni una pro­gra­mació abun­dant i de qua­li­tat en català per als infants i joves als canals de TVC.

La Pla¬≠ta¬≠forma per llen¬≠gua argu¬≠menta ha que¬≠dat demos¬≠trat l‚Äôencert per atreure p√ļblic no cata¬≠la¬≠no¬≠par¬≠lant quan s‚Äôha em√®s con¬≠tin¬≠gut de qua¬≠li¬≠tat amb casos d‚Äô√®xit com Pol¬≠se¬≠res Ver¬≠me¬≠lles o els doblat¬≠ges de s√®ries d‚Äôanime japon√®s, entre d‚Äôaltres.

Cs vol que el Parlament reprovi Vilallonga per haver dit que veu ‚Äúmassa castell√†‚ÄĚ a TV3
Cs dur√† al proper ple del Parlament una moci√≥ en qu√® proposa reprovar la consellera de Cultura, Mari√†ngela Vilallonga, per haver dit que veu ‚Äúmassa castell√†‚ÄĚ a TV3 i que faria ‚Äútocs d‚Äôatenci√≥‚ÄĚ a la cadena.

El grup taronja assegura que els drets dels ciutadans ‚Äúnom√©s s√≥n plenament respectats si la llengua castellana no √©s exclosa com a llengua d‚Äô√ļs normal, habitual i vehicular pels mitjans p√ļblics auton√≤mics‚ÄĚ.

Per aix√≤, reclama que tant TV3 com Catalunya R√†dio emprin el catal√†, el castell√† i l‚Äôaran√®s ‚Äúamb normalitat, habitualitat i igualtat‚ÄĚ com a ‚Äúreflex del que succeeix a la societat catalana i com a ‚Äúmostra de respecte‚ÄĚ.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-7-2020)

279 Lectures | ‚Ä£ |
Que tothom ho sàpiga: