LA PLATAFORMA PER LA LLENGUA JA TÉ ELS FINALISTES DEL MARTÍ GASULL

La Plataforma per la Llengua ja té els finalistes del Martí Gasull
El jurat del premi ha seleccionat l’Amical Wikimedia, Gaming.cat i la Llibreria Catalana de Perpinyà
El premi Martí Gasull i Roig, el guardó que con­ce­deix cada any la Pla­ta­forma per la Llen­gua en reco­nei­xe­ment de per­so­nes i enti­tats que es dis­tin­gei­xen per la pro­moció i la defensa del català, ja té fina­lis­tes. El jurat de la setena edició del cer­ta­men ha selec­ci­o­nat la Lli­bre­ria Cata­lana de Per­pinyà, Ami­cal Wiki­me­dia i Gaming.cat. Els deu mem­bres del jurat han deli­be­rat sobre més de 600 can­di­da­tu­res i la Pla­ta­forma per la Llen­gua, ha valo­rat “el fet que totes hagin tin­gut un bon nivell d’acci­ons per pro­moure la llen­gua”, segons l’enti­tat.

La Lli­bre­ria Cata­lana de Per­pinyà és l’única de la Cata­lu­nya del Nord que està espe­ci­a­lit­zada en lli­bres en català i de temàtica cata­lana. El 1986 els acti­vis­tes cul­tu­rals Joan Miquel Tou­ron i Mijo Gómez la van obrir a la plaça Joan Payrà. Des del 2012 la regenta la també acti­vista cul­tu­ral Joana Serra, que va ampliar el fons musi­cal i infan­til i va con­so­li­dar la venda per cor­reu arreu de l’Estat francès.

L’Ami­cal Wiki­me­dia és una orga­nit­zació sense ànim de lucre fun­dada el 2008 que pro­mou la Viquipèdia, enci­clopèdia lliure escrita per volun­ta­ris, i una sèrie de pro­jec­tes ger­mans. Gaming.cat és una asso­ci­ació de juga­dors de vide­o­jocs que creen con­tin­guts i pro­mo­ci­o­nen el català en el món dels vide­o­jocs. A més, donen suport a grups de stre­a­mers i you­tu­bers que eme­ten en català i han creat el pod­cast Cinc minuts més, on donen a conèixer cada mes les últi­mes nove­tats en vide­o­jocs.

Ahir es va obrir el període per esco­llir, per votació popu­lar, el gua­nya­dor. El vot es pot eme­tre a través del web www.​pre​mism​arti​gasu​ll.​cat. El lliu­ra­ment del premi, que està dotat amb 3.000 euros, es farà el 17 de febrer al Tea­tre Poli­o­rama de Bar­ce­lona. Es lliu­rarà també el premi espe­cial del Jurat, que reco­neix la tra­jectòria d’una per­sona.

En ante­ri­ors oca­si­ons, en el premi Martí Gasull s’ha reco­ne­gut, entre d’altres, Cata­lu­nya Ràdio, els cine­mes Texas, Maria del Mar Bonet i la coo­pe­ra­tiva Som Ener­gia.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (10-1-2020)

275 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: