LA PRESÈNCIA D’OBRES EN CATALÀ A NETFLIX NOMÉS ÉS UN 0.5% DEL TOTAL

La presència de les obres en català, en versió ori­gi­nal, doblada o amb subtítols, a Net­flix “és gai­rebé nul·la, d’única­ment” el 0,5% del catàleg, segons un informe del Con­sell Audi­o­vi­sual de Cata­lu­nya (CAC). També es cons­tata que Net­flix no asso­leix la quota del 30% d’obra euro­pea en el catàleg audi­o­vi­sual que ofe­reix als abo­nats de Cata­lu­nya. En con­cret, ofe­reix el 22,2% d’obra euro­pea segons el sis­tema de comp­ta­bi­lit­zació més favo­ra­ble i el 17,3% segons el menys. El pre­si­dent del CAC, Roger Lop­pac­her, ha recla­mat a la pla­ta­forma “que s’adeqüi a les pre­vi­si­ons de la nova Direc­tiva pel sobre la presència d’obra euro­pea” i l’ha ins­tat a “tenir una oferta d’obres en català que es cor­res­pon­gui amb la rea­li­tat lingüística de Cata­lu­nya”.

El CAC ha ana­lit­zat per pri­mer cop el catàleg audi­o­vi­sual de Net­flix per ava­luar la presència d’obres euro­pees i la seva pro­minència, és a dir, la faci­li­tat amb què una per­sona usuària pot tro­bar, en les pri­me­res pan­ta­lles del menú, aques­tes pro­duc­ci­ons. La Direc­tiva de ser­veis de comu­ni­cació audi­o­vi­sual esta­bleix que els pres­ta­dors de ser­veis a petició han de dis­po­sar d’un per­cen­tatge d’almenys el 30% d’obres euro­pees en els seus catàlegs i n’han de garan­tir la pro­minència.

L’informe cons­tata que tot i que no asso­leix el 30%, Net­flix intro­du­eix alguns sis­te­mes que ope­ren en favor de la pro­minència de l’obra euro­pea en el con­junt del catàleg, com ara la con­cen­tració de l’oferta d’obres euro­pees en les pri­me­res pan­ta­lles a què s’acce­deix en la nave­gació, els anun­cis i la rei­te­ració d’una mateixa pro­ducció sota epígrafs dife­rents. La revisió de la Direc­tiva va ser apro­vada per les ins­ti­tu­ci­ons euro­pees l’octu­bre del 2018 i els estats mem­bres dis­po­sen fins al pro­per mes de setem­bre per trans­po­sar-la als orde­na­ments jurídics res­pec­tius.

Com explica el CAC, “atesa la inde­fi­nició actual del sis­tema de càlcul” per deter­mi­nar la pro­porció d’obra euro­pea que esta­bleix la nova Direc­tiva (“el 30% del catàleg”), s’han rea­lit­zat els càlculs per dupli­cat, tot reco­llint dos dels sis­te­mes apun­tats per la Comissió: el sis­tema 1, que con­si­dera el llarg­me­tratge i el con­junt de la sèrie de tele­visió com una obra; i el sis­tema 2, que con­si­dera el llarg­me­tratge i cada epi­sodi de la sèrie com una obra. L’anàlisi es va dur terme el 10 de febrer en un ordi­na­dor per­so­nal. La interfície no és relle­vant per ana­lit­zar el per­cen­tatge d’obra euro­pea, perquè el catàleg és el mateix, però sí a l’hora d’ana­lit­zar-ne la pro­minència, perquè Net­flix pro­posa una oferta dife­rent en funció de la mida del dis­po­si­tiu que s’uti­litza.

Català

En relació amb la llen­gua cata­lana, l’informe cons­tata que la seva presència “és gai­rebé nul·la”. En con­cret, Net­flix ofe­reix dos llarg­me­trat­ges i qua­tre sèries en versió ori­gi­nal cata­lana, així com dos docu­men­tals sub­ti­tu­lats i una sèrie doblada. En total, doncs, l’oferta de Net­flix en llen­gua cata­lana, ori­gi­nal, doblada o sub­ti­tu­lada, és de 9 obres. Per per­cen­tat­ges, l’oferta d’obres en llen­gua cata­lana (ori­gi­nal, doblada o sub­ti­tu­lada) suposa el 0,3% del catàleg de Net­flix, segons el sis­tema de càlcul 1 i el 0,5% segons el sis­tema de càlcul 2.

Pel que fa a la faci­li­tat d’accés a aques­tes obres, Net­flix per­met la cerca d’obres amb àudio o sub­ti­tu­la­des en llen­gua cata­lana. Tot i així, i pel que fa a la pro­minència, cap d’aques­tes obres amb àudio o sub­ti­tu­la­des en llen­gua cata­lana apa­reix en les dues pri­me­res pan­ta­lles lògiques que s’ofe­rei­xen en un per­fil sense un con­sum pre­de­fi­nit.

El con­junt de títols del catàleg de Net­flix estan doblats o sub­ti­tu­lats al cas­tellà. Les obres amb llengües ori­ginàries ofi­ci­als a l’estat espa­nyol supo­sen el 4,6% del total del catàleg de Net­flix si s’uti­litza el sis­tema 1 i el 2,1% si s’uti­litza el sis­tema de càlcul 2.

L’informe també ha ana­lit­zat l’any de pro­ducció de les obres del catàleg de Net­flix, on des­taca la presència majo­ritària de pro­duc­ci­ons molt recents. En con­cret, la gran majo­ria de les obres han estat rea­lit­za­des en els dar­rers 10 anys: el 88,8% (segons el sis­tema 1) i el 84,8% (sis­tema 2). Per con­tra, les pro­duc­ci­ons de més de 20 anys estan per sota del 3% en qual­se­vol dels dos sis­te­mes.
Informa.ELPUNTAVUI.CAT (25-5-2020)

231 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: