LA VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS PODRIA ESTAR DISPONIBLE EN UN ANY

L’Agència Euro­pea dels Medi­ca­ments (EMA, per les seves sigles en anglès) pre­veu que la vacuna con­tra el coro­na­vi­rus pugui estar dis­po­ni­ble en un any, però no abans.
Segons ha deta­llat la Comissió Euro­pea en el full de ruta que ha publi­cat aquest dime­cres per reco­ma­nar als estats com fer el procés de des­con­fi­na­ment, l’exe­cu­tiu euro­peu ha deta­llat que l’EMA estima que el procés per tenir una vacuna “pre­pa­rada per a l’apro­vació i dis­po­ni­ble en una quan­ti­tat sufi­ci­ent per a un ús ampli i segur” pot tri­gar encara un any.
Fa només un mes la pre­si­denta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va con­fiar poder tenir la vacuna aquesta tar­dor.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (15-4-2020)

155 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: