L’ANC AIXECA UN MUR D’URNES DAVANT LA GENERALITAT: DEMANEN LA DIMISSIÓ DEL PRESIDENT ARAGONÈS

Cen­te­nars de per­so­nes han omplert aquest dis­sabte la plaça Sant Jaume de Bar­ce­lona en una acció de pro­testa amb motiu del cinquè ani­ver­sari del referèndum d’inde­pendència de l’1 d’octu­bre de 2017.

Els assis­tents, con­vo­cats per l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC), han aixe­cat un mur amb urnes de la històrica con­sulta davant el Palau de la Gene­ra­li­tat. L’enti­tat ha vol­gut sim­bo­lit­zar amb aquesta acció “la distància entre la gent i les ins­ti­tu­ci­ons”.

Els mani­fes­tants han recla­mat al govern que faci efec­tiva la inde­pendència i han can­tat con­sig­nes com “fora, fora, fora la ban­dera espa­nyola”. A més, han dema­nat a crits la dimissió de l’actual pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Pere Ara­gonès. Mol­tes de les pan­car­tes que s’han exhi­bit a la con­cen­tració han mos­trat mis­sat­ges crítics amb els par­tits polítics inde­pen­den­tis­tes, sobre­tot amb ERC.

La pre­si­denta de l’ANC, Dolors Feliu, ha expli­cat que “hem vin­gut per fer una com­me­mo­ració, però no una cele­bració perquè l’1-O vam votar i gua­nyar, però no vam tenir la inde­pendència”.

Feliu ha apel·lat a “la uni­tat” com a estratègia per acon­se­guir la inde­pendència. “Els d’aquí dar­rera [els par­tits del govern] no s’ente­nen, però nosal­tres sí que sabem on és la uni­tat: aquí, on és la gent”, ha rei­vin­di­cat en el seu dis­curs durant l’acte.

Feliu ha tor­nat dema­nar als par­tits del govern “un pla per la inde­pendència”. I si no ho fan, ha avi­sat que dema­na­ran la con­vo­catòria d’elec­ci­ons i pre­sen­ta­ran una llista cívica.

En aquest sen­tit,ha expli­cat que l’enti­tat con­vo­carà una “con­ferència naci­o­nal per a la inde­pendència”, amb l’objec­tiu d’impli­car “totes les per­so­nes i enti­tats que vul­guin dir la seva i deba­tre” sobre el camí cap a la inde­pendència.
Informa:ELPUNTAVUI.CAT (1-X-2o20)

61 Lectures | ‣ |
Que tothom ho sàpiga: